Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Veel heisa rond vergaderdag

Zaterdag 16 juli 2005

Nog steeds loopt de discussie of de gemeenteraad vanaf half september op dinsdag of donderdag gaat stemmen. De raad gaat vanaf dat tijdstip wekelijks vergaderen, in een nieuw systeem waardoor de commissievergaderingen op de maandagen komen te vervallen. Optimisten gaan er van uit dat dit alles tijdwinst oplevert.

De raad heeft enige tijd geleden in principe gekozen voor de donderdag als vaste avond. Een echte meningspeiling werd op dat moment nog niet uitgevoerd, dat zou later komen. De uiteindelijke peiling vond eind juni plaats naar aanleiding van een motie, waarbij de stemmen staakten: 16-16. Herstemming dus tijdens de volgende raad, begin september. Voor het voorbereiden van de nieuwe vergaderorde (ambtenaren moeten op tijd stukken aanleveren, het college moet zijn besluitenorde aanpassen) is dat te laat. Er werd daarom een peiling gehouden onder de in juni afwezige raadsleden van wie zeker is dat zij in september wel aan de stemming gaan deelnemen, en weer staakten de stemmen: 19-19. Ik bood daarop aan mijn voorkeur voor de dinsdag te wijzigen, maar gelijktijdig bood Bart v.d. Berg van de VVD-fractie aan zijn voorkeur voor de donderdag aan te passen. Zo blijf je dus bezig.
Er moet op 6 september formeel worden gestemd. Daarom lijkt het voorstel van CDA-fractievoorzitter Salverda mij ook niet haalbaar. Hij stelt voor om de mening van Groen-Linkser David Mol te vragen. Die is langdurig ziek en in september waarschijnlijk ook niet aanwezig. Voor een stemming kan hij dus niet worden meegeteld, dus dat idee is niet zo verstandig. Ik zou zeggen: houdt het maar op de donderdag, al is het mijn keuze niet. In september alsnog voor een andere dag besluiten kost weer heel wat extra ambtelijke uren voor aanpassingen en bevordert de duidelijkheid niet. En waar hebben we het eigenlijk over?

Lijst met drugspanden is knoeiwerk

Vrijdag 15 juli 2005

Na veel geheimdoenerij is de lijst van panden die in aanmerking kwamen voor het vestigen van een dagopvang voor drugsverslaafden nu toch openbaar gemaakt. Ik had al eerder gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de – toen nog geheime – lijst in te zien. Dat bevestigde mijn opvatting dat het hele proces onzorgvuldig is uitgevoerd en dat de keuze voor het pand aan de Kleine Haag eigenlijk al kort na het raadsbesluit in december was bepaald. Het geheel komt bij mij over als een farce, zoals overigens het hele college in feite een farce is.

Er is bij de lijst van panden een overzicht van criteria opgenomen. De lijst heeft tenminste één gebrek: de criteria zijn ongewogen naast elkaar gesteld, een omissie in een proces waar het afwegen van alternatieven verstrekkende gevolgen heeft. En er ontbreken nog criteria, bijvoorbeeld de mate waarin maatschappelijk draagvlak kan worden verwacht. Je moet je ook de vraag stellen of voor een dagopvang voor drugsverslaafden niet op zijn minst tevens de criteria moeten gelden die van toepassing zijn voor de vestiging van een coffeeshop.
De lijst maakt een gekunstelde indruk: er staan locaties op waarvan je van te voren kon weten dat zij niet beschikbaar waren. De beoordeling is voor veel kritiek vatbaar. Een voorbeeld: de locatie ‘kelder stadhuis’. Dat deze slecht scoort op het punt van daglicht vind ik van ondergeschikte betekenis, zeker voor de beoogde activiteit die in feite het daglicht niet kan verdragen. Dat de toegankelijkheid laag scoort kan niet doorslaggevend zijn: een daarvoor noodzakelijke bouwkundige aanpassing is beslist goedkoper dan de 1,6 miljoen euro die voor de Kleine Haag moet worden uitgegeven. Het criterium ‘langs een drukke weg’, waarop de stadhuislocatie slecht scoort, vind ik een gelegenheidscriterium, toegespitst op de Kleine Haag. Ook de slechte score voor ‘sociale controle’ overtuigt mij niet. Het is de vraag of de sociale controle aan de Kleine Haag groter is, of telt voor het college het bewonersprotest ook als een vorm van sociale controle? Dat de ruimte thans in gebruik is, is betrekkelijk: er wordt bijna dagelijks intern verhuisd binnen het stadhuis. Positief – en dus niet meegewogen – is dat voor de stadhuislocatie, in tegenstelling tot de Kleine Haag, in elk geval geen extra huurpenningen hoeven te worden betaald, en dat scheelt tonnen.

Draagvlak voor vathorst was veel breder

Donderdag 14 juli 2005

De Amersfoortse Courant besteedt deze dag aandacht aan het boek over Vathorst dat, tien jaar na het raadsbesluit ten gunste van de ontwikkeling van dit gebied, door het ontwikkelingsbedrijf OBV is uitgegeven. Inderdaad, een interessant en goed verzorgd boek. Dat er bij het reconstrueren van de historie van de ontwikkeling van deze vinexlocatie wel eens wat mis ging, is te vergeven. Rond de besluitvorming over Vathorst is heel wat hypocrisie bedreven, vooral omdat enkele partijen zich probeerden te profileren op het afwijzen van de ontwikkeling van Vathorst, een standpunt dat na de verkiezingen van 1994 weer snel werd losgelaten.

Volgens de schrijvers van het boek was er bij aanvang in feite maar één partij vóór de ontwikkeling: de Centrumdemocraten. Politiek bewuste bewoners in Vathorst moet het gruwen bij deze constatering, maar ik kan ze troosten. Vanaf het eerste moment waren veel meer partijen vóór de ontwikkeling van Vathorst. Met het oog op de verkiezingen van 1994 deden zij hierover echter wat schimmig, een schimmigheid die zij na de dag van de verkiezingen nog enige tijd moesten handhaven.
Om hun schijnbare ommezwaai te camoufleren werd er een aantal voorwaarden geformuleerd. Voor het grootste deel van deze voorwaarden was bij voorbaat bekend dat hieraan zou worden voldaan. De voorwaarden waaraan moeilijker kon worden voldaan, hebben tijdens het daarna doorlopen proces geen doorslaggevende rol meer gespeeld, want anders zou nu nog steeds de eerste paal voor Vathorst de grond in moeten.

Is Eemcentrum een gevaar voor de cultuurbudgetten?

Woensdag 13 juli 2005

We hebben meer zicht op de culturele activiteiten die in het Eemcentrum ontwikkeld gaan worden. Het college heeft de Programma’s van Eisen vastgesteld voor de Scholen in de Kunst, het Poppodium en de nieuwe Bibliotheek. Er is ook enige duidelijkheid ontstaan in de financiële gevolgen van de verhuizingen van deze drie instellingen naar het nieuwe centrum.

Ik kan het vermoeden niet kwijtraken dat er vanaf circa 2010 fors in de buidel moet worden getast om alle extra kosten te dekken. Niet alleen omdat de Scholen in de Kunst en het Poppodium hun activiteiten sterk uitbreiden. Daarnaast heeft de verhuizing van de bibliotheek van de Zonnehof naar het nieuwe Eemcentrum tot gevolg dat – naast de al geplande nieuwe bibliotheekvestiging in Vathorst – er nog een nieuwe vestiging voor de bibliotheek moet komen in het zuidoosten van de stad. Dat heeft weliswaar het sluiten van twee kleine filialen in Kruiskamp en Zielhorst tot gevolg, maar of daarmee de kosten voor een extra vestiging voor een veel groter gebied worden gedekt, waag ik te betwijfelen.
Op zichzelf is er niets verkeerds aan dat er na 2010 meer geld voor de drie verhuizende instellingen moet worden uitgegeven. De stad groeit nog steeds, de groei van de cultuurbudgetten in onze stad is de afgelopen jaren daarbij sterk achtergebleven. Het gevaar is echter dat het cultuurbudget na de opening van het nieuwe Eemcentrum onvoldoende wordt verhoogd. In dat geval heeft de oplevering van het Eemcentrum tot gevolg dat elders binnen het cultuurbudget moet worden gesneden. Dat zou dan ten koste gaan van bestaande voorzieningen, iets waar ik sterk tegen ben omdat de cultuur in onze stad al behoorlijk onder druk staat. Een stad zonder voldoende geld voor cultuur levert een hartloze samenleving op en gaat ten koste van de leefbaarheid. Dat zou een slechte zaak zijn.

Financiën voor de Schammer nog lang niet op orde

Dinsdag 12 juli 2005

Bij de ontwikkeling van De Schammer wordt de gemeenteraad bij voortduring voor dom gehouden. Afgelopen week deelde het college mee dat een motie, waarin om besparingen in de uitgaven werd gevraagd, niet wordt uitgevoerd. En vandaag blijkt dat het financiële plaatje dat wethouder Piet Jonkman de raad heeft gepresenteerd, op lucht is gebouwd.
Uit een publicatie blijkt dat nog gezocht moet worden naar 3,2 miljoen euro subsidie. Toen de raad een bijdrage van zes ton goedkeurde, werd de indruk gewekt dat het financiële plaatje voor het project De Schammer rond was. Niet dus. Een nieuw verzoek om meer geld is dus niet uitgesloten. Zoals gebruikelijk zal Piet Jonkman dat wel weer toezeggen, alvorens de raad daarover te informeren.

Afspraken blijven liggen bij baggerstortoverleg

Maandag 11 juli 2005

De gemeenteraad heeft via het college een brief ontvangen waaruit blijkt dat de gemeente in gesprek is met de firma Smink over de aankoop van de grond die voor de baggerstort was bestemd. Nu het er naar uitziet dat de behoefte aan een nieuw, omvangrijk baggerdepot naast Vathorst nog nauwelijks aanwezig is, is het heel logisch dat de firma Smink graag met de gemeente in overleg treedt.

Uit de informatie die het college heeft gegeven, blijkt dat de firma Smink, ingeval de feitelijk onnodige deal tot stand komt, niet alleen haar, op eigen risico verrichte, grondaankopen kan doorschuiven naar de gemeente, maar dat daarnaast ook nog een schadeloosstelling wordt verleend. De gemeente heeft in het verleden bij voortduring bewezen dat ons college bij onderhandelingen met de firma Smink telkens weer aan het kortste einde trekt. Ons o zo slimme college blijkt er geen enkel bezwaar in te zien om opnieuw een zeperd binnen te halen, uiteraard op kosten van de gemeenschap.
Aan dit geheel zit echter nog een ander facet, dat in de brief van het college niet aan de orde is gekomen. Vorige jaar zijn enkele overeenkomsten gesloten tussen de firma Smink, de gemeente en de provincie. Onderdeel van deze overeenkomsten was dat, indien de firma Smink recht op een schadeloosstelling meent te hebben (wat op dit moment nog maar moet worden bewezen), de provincie en de gemeente gezamenlijk voor de kosten daarvan zullen opdraaien.
Uit de brief die de raad heeft ontvangen is echter op te maken dat het overleg over de goudgerande deal met de firma Smink nog niet met de provincie is doorgesproken. Een slordigheidje dat ons extra geld zou kunnen kosten. Aangenomen uiteraard dat de raad met de onderhandelingen en de daaruit voortvloeiende consequenties kan instemmen.

Written by raphaelsmit

17/07/2005 bij 16:53

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: