Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Provincie vergroot de druk om meer te bouwen

Woensdag 24 mei 2006

Hoeveel woningen moeten er in Amersfoort nog worden gebouwd? Voor de gemeenteraad en een groot aantal belangengroepen in onze stad is dat geen moeilijke discussie. De woningbouw in onze stad concentreert zich op Vathorst en op de binnenstedelijke vernieuwing, en daarmee basta! De juiste omvang van de netto-toename bij de binnenstedelijke vernieuwing is nog niet vast te stellen, daarover moet nog een uitgebreide discussie plaatsvinden. Indien de thans bekende plannen worden gerealiseerd, levert de binnenstedelijke vernieuwing uiteindelijk enkele duizenden woningen extra op. Daarnaast is er nog enige reserve in de vorm van geheel nieuwe locaties, zoals het in de toekomst vrijkomende spoorwegemplacement. Wat Vathorst betreft stevent het college aan op 2.000 woningen extra in Vathorst-West.

Maar als het aan de provincie ligt, levert Amersfoort nog een flinke extra bijdrage aan het oplossen van het provinciale woningtekort. Dat werd vorige jaar al duidelijk bij de presentatie van de ontwikkelingsvisie van de NV Utrecht. Na 2015 zouden nog tot 15.000 woningen extra moeten worden gebouwd in het Eemland, inclusief Nijkerk. Amersfoort zou daarvan een belangrijk deel voor zijn rekening moeten nemen. In dit aantal was ook de woningbouw in Vathorst-West al opgenomen.
De Amersfoortse gemeenteraad heeft intussen laten blijken deze provinciale ambitie vooralsnog niet te willen steunen. De raad blijft bij zijn standpunt dat na Vathorst de uitbreiding van onze stad ten einde is. Dat klonk en klinkt stoer, maar het is de vraag of onder provinciale druk deze opvatting overeind blijft. Het gemak waarmee, via de omweg van Smink, de meerderheid in de raad overstag lijkt te gaan voor 2.000 woningen extra in Vathorst-West, biedt weinig vertrouwen op de toekomst.
De weerstand binnen Amersfoort zal nog meer onder druk komen te staan nadat een provinciale commissie de extra bouwbehoefte binnen de provincie tot aan het jaar 2015 heeft laten berekenen. Vandaag presenteerde deze commissie zijn ‘Eindrapport Commissie Onderzoek Bouwstagnatie’. Om het woningtekort binnen de provincie tot 2015 te beperken, zouden meer dan 10.000 woningen extra moeten worden gebouwd, boven de 73.000 die al gepland waren in het streekplan. Op 12 juni bespreekt Provinciale Staten het eindrapport. In de commissie waren alle partijen uit de Staten vertegenwoordigd, de commissie is unaniem in zijn conclusies.

In het rapport wordt onder meer gepleit voor het versnellen van de plannen voor woningbouw. Vathorst-West zou daardoor nog vóór 2015 gerealiseerd moeten worden, en niet in de periode ná 2015, zoals door NV Utrecht gepland. Omdat het hierbij om extra woningbouw gaat, houdt dit in dat voor de uitvoering van de ambities van de NV Utrecht nieuwe locaties moeten worden gevonden. Een vingerwijzing daartoe ligt onder meer besloten in de ‘Actualisering Ruimtelijke Visie Eemland 2015-2030’, een notitie die binnen gewestelijk verband door het Amersfoortse college in elk geval niet is weggeschoten. Volgens de gewestelijke visie, waarin bebouwingscontouren voor Amersfoort zijn opgenomen, behoren Vathorst-Noord en het gebied tussen Stoutenburg en Hoevelaken, ten noorden van de Barneveldse Beek, tot de gewenste potentiële bouwlocaties.

De huidige gemeenteraad voelt weinig voor nog meer bouwplannen na Vathorst, eventueel inclusief Vathorst-West. Maar de provincie kan daar hele andere gedachten over hebben en ook binnen ons stadhuis lopen genoeg mensen rond die de ruimtelijke visie van het gewest wel zien zitten. Binnen de kring van beleidsvoorbereiders in ons stadhuis is de gedachte dat omstreeks 2015 het nieuwbouwproces van Amersfoort vrijwel tot stilstand komt, een gruwel. De politieke massage zal de komende jaren wel beginnen. Hoe een volgende generatie van raadsleden daarop reageert, is niet te voorspellen, waakzaamheid blijft in elk geval geboden!

Enkele kanttekeningen bij een goede startnotitie

Dinsdag 23 mei 2006

Vandaag werd binnen de Raadsronde de Startnotitie Hogewegzone besproken. Samen met de startnotities voor Schuilenburg en Rustenburg vormt deze notitie een belangrijk markeringspunt binnen de plannen voor de stedelijke vernieuwing in onze stad. In grote lijnen is de startnotitie voor de Hogewegzone, het overgangsgebied tussen Liendert en Schuilenburg, een goed document. Positief is de brede aandacht die er in wordt besteed aan de participatie en communicatie. Op dit punt lijkt er een nieuwe wind te gaan waaien in onze stad. Dat was ook wel nodig, na de kritiek die eerder op onderdelen van de plannen voor de stadsvernieuwing waren geuit.

Het gaat bij de startnotitie niet om de concrete invulling van het gebied. Maar er worden wel enkele belangrijke uitgangspunten opgesomd. In het gebied rond de Hogeweg moet een plek worden gevonden voor de bouw van het nieuwe zwembad, eventueel gecombineerd met een nieuwe sporthal. Deze sporthal zou de bestaande sporthal Schuilenburg moeten vervangen. Er zijn overigens veel mensen die zich afvragen wat er mis is met de bestaande sporthal in Schuilenburg, een aardig onderwerp dus voor de aangekondigde participatie.
Voor de rest valt de startnotitie op door zijn ambities. De Hogeweg moet een opvallende entree voor onze stad worden, een visitekaartje voor iedereen die vanaf de A28 naar ons stadscentrum of in de richting van de Ringweg rijdt. Extra woningbouw van opvallende kwaliteit moet het smoelwerk worden voor de Hogeweg nieuwe stijl. Daarnaast moet ook ruimte vrij blijven voor een ecologische verbinding tussen het Valleikanaal en het waterwingebied tussen Liendert en Rustenburg.

In het algemeen kon ik mij wel in de startnotitie vinden. Toch had ik er wel enkele opmerkingen over. Bij de nieuwe plannen zou extra aandacht moeten worden besteed aan het verbeteren van de relatie tussen Liendert en Schuilenburg. De huidige Hogeweg is een regelrechte barrière tussen deze twee stadsdelen, dit moet niet zo blijven. Ook zou het goed zijn als het college zijn aandacht niet alleen richt op de Hogeweg tussen de A28 en het Valleikanaal, maar ook een visie geeft op het gedeelte tussen het Valleikanaal en de Flierbeeksingel. Niet dat ik op dat deel van de Hogeweg grote ingrepen bepleit, maar enige samenhang tussen de twee delen van de Hogeweg, die samen één doorgaande route vormen, lijkt mij niet overbodig.
In de startnotitie wordt aandacht besteed aan de functie die de nieuwe woningen langs de Hogeweg dienen te vervullen. De nieuwbouw moet het mogelijk maken om mensen in onze stad die wegens stadsvernieuwingsplannen hun bestaande woning moeten verlaten, een aantrekkelijk alternatief te bieden. Dit vereist dat de nieuwe woningen van meer dan goede kwaliteit zijn, een wens die bij het college ook lijkt te leven. Maar daarnaast mogen deze woningen ook niet te duur worden, want anders worden ze onbereikbaar voor een groot deel van de bewoners in de voor stadsvernieuwing bestemde wijken. Om de huren en koopprijzen op een bereikbaar niveau te houden, zullen de woningbouwcorporaties uit hun reserve moeten putten – iets waartoe zij ook bereid lijken te zijn.
Van een aantal andere kanttekeningen en opmerkingen bij de startnotitie noem ik er nog één: het zou goed zijn de nieuwe woningen strak nabij de vernieuwde Hogeweg te bouwen, zodat woningen en weg samen een aantrekkelijke boulevard vormen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om achter de nieuwe woningen, op het grensgebied met Liendert, een ruime groene zone aan te leggen. Niet alleen als ecologische verbindingszone, maar ook als rustig, door de bebouwing van het verkeer op de Hogeweg afgeschermd, recreatiegebied.

Een bestuurlijke boete: hoera en eindelijk!

Maandag 22 mei 2006

Een van de meest aantrekkelijke voorstellen die deze week in de Ronde wordt besproken, vind ik het voorstel van de SP voor het instellen van boetes bij bestuurlijke traagheid. In de Tweede Kamer is hierover ook al gesproken, maar wat weerhoud ons daarvan om – als de landelijke discussie te lang gaat duren – de bestuurlijke boete in Amersfoort zo spoedig mogelijk in te voeren.

De bestuurlijke boete zal aan de orde komen als het college of andere gemeentelijke bestuursorganen niet binnen de wettelijke termijn een beslissing neemt. De trage besluitvorming binnen het stadhuis – niet standaard, maar wel vaak voorkomend – kan burgers en bedrijven in onze stad in de problemen brengen. Dus waarom geen boete opleggen aan het gemeentebestuur wanneer die zich niet aan wettelijke termijnen houdt. De overheid zelf is vaak al te streng indien een burger de termijnen niet in acht neemt, dus over en weer, zal ik maar zeggen.
De boete valt in zijn omvang wel mee: 25 euro per dag. Ik vermoed echter dat over een heel jaar gerekend het boetebedrag voor de gemeente nog een flinke som geld kan vormen. Op zich al een reden om wat beter op de termijnen te letten. Daarnaast verschaft de bestuurlijke boete aan de gemeenteraad meer inzicht in problemen binnen de gemeentelijke organisatie. Uit het jaarverslag kan blijken welke onderdelen van de gemeente opvallend vaak een bestuurlijke boete moeten betalen. Dat kan tot consequenties leiden. Hopelijk is dat een goede stok achter de deur om de dienstverlening binnen het stadhuis verder te verbeteren.

Written by raphaelsmit

26/05/2006 bij 07:05

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: