Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

De raad houdt woningbouw in Vathorst-West niet tegen

Donderdag 2 november 2006

Voor de gemeenteraad lijkt het nog een open vraag te zijn of in Vathorst-West woningen worden gebouwd. Officieel, althans. Er is in het verleden een motie aangenomen waarmee een besluit over eventuele woningbouw in Vathorst-West naar de toekomst werd doorgeschoven. Eerst zou worden onderzocht of voor de afkoop van de baggerstort van Smink een andere financiering dan woningbouw kan worden gevonden. Intussen heeft wethouder Ruud Luchtenveld deze week al aangekondigd dat het college nog dit jaar met een verstedelijkingsvoorstel voor Vathorst-West komt.

Gezien de woningbouwplannen die deze dagen door de NV Utrecht zijn gepresenteerd en die de steun hebben van onze wethouders en burgemeester, kan ik mij niet voorstellen dat er vanuit het college – laat staan door de ambtenaren – ook maar enige serieuze aandacht is besteed aan de uitvoering van de motie van de raad. Uiteraard, bij het aanbieden van de verstedelijkingsplannen voor Vathorst-West zal nog iets over de motie worden opgemerkt, maar elke opmerking daarover zal zijn geschreven in de richting van woningbouw.
Ongetwijfeld beroept het college zich op de ontwikkelingsvisie van de NV Utrecht, die dinsdag in de provinciehoofdstad is vastgesteld. Alle collegeleden die die dag in Utrecht waren geweest, zagen er ’s avonds feestelijk uit. Het punt is natuurlijk dat een dergelijke visie de optelsom is van de ideeën en opvattingen die door gemeenten zijn aangedragen. In het bestuurlijk en ambtelijk overleg binnen de NV Utrecht zal geen wethouder of ambtenaar uit Amersfoort zich ook maar iets hebben aangetrokken van het voorbehoud dat vanuit de gemeenteraad is gemaakt. Voor de stadhuisbureaucratie is er maar een devies: bouwen, schaalvergroten, machtsverbreding.

En de raad: die heeft in december het nakijken. Enkele collegepartijen zullen voor de Bühne nog wat spartellen, maar de kaarten zijn natuurlijk al lang geschud. Het groene gebied tussen Amersfoort en Bunschoten moet zover als mogelijk worden volgeplempt met woningen en bedrijven. De bouwmachine mag na 2015, als de huidige plannen van Vathorst zijn afgerond, niet stil komen te staan. Bij de discussie over de geforceerde vergoeding voor Smink (een cadeautje aan deze handige ondernemer) sprak het college nog over 2.000 woningen. Intussen zijn de plannen al aangedikt tot 3.000 woningen en een nieuw bedrijfsterrein. Ik ben benieuwd hoeveel het er na 2015 uiteindelijk worden, minder in elk geval niet!

Voetangels in lokaal omroepland

Woensdag 1 november 2006

Aan de discussieplannen voor een nieuwe omroep kleeft een grotesk gebaar. Alle partijen hebben geroepen dat over het geld nog moet worden gesproken, maar iedereen weet dat het half miljoen euro dat door de nieuwe omroepstichting is gevraagd wel zal worden opgehoest. Het te voorspellen gemak waarmee dat uiteindelijk zal gaan, zal schril afsteken ten opzichte van de vele discussies die in de raad zijn of worden gevoerd over geringere subsidiebedragen die voor het welzijn van mensen of het goed functioneren van organisaties van essentieel belang waren en zijn.

Verontrustend is dat, als je naar de ambities van de nieuwe omroepstichting kijkt, de jaarlijkse subsidie van 150.000 euro die wordt gevraagd bij lange na niet genoeg zal zijn. De initiatiefnemers zullen de komende tijd wel weer een keer met opgehouden pet bij de raad langskomen. En die kan dan, omdat ze na veel en soms heftige discussies het groene licht aan de nieuwe organisatie heeft gegeven, de beurs niet dicht houden.
Voor alle duidelijkheid: het besluit dat deze week is genomen was een formele stap die niet anders kon worden genomen. Er was een aanvrager voor een zendmachtiging, het was de taak van de raad om aan het Commissariaat voor de Media mee te delen of de aanvrager aan de wettelijke eisen voldoet. Die wettelijke eisen hebben vooral betrekking op de vraag of er een fatsoenlijke programmaraad is, zodat het publieke karakter van de nieuwe omroep is gegarandeerd. En die is er.

Over de centen moet dus nog worden gesproken. Dat een groot deel van de raad – en uit opmerkingen mag je opmaken, ook het college – bij de omroepmaterie makkelijk op het verkeerde been wordt gezet, blijkt bijvoorbeeld uit de opmerkingen over de gemeente Soest. Deze zou moeten meebetalen, stelen velen, immers: Omroep Amersfoort zendt ook nieuwsitems uit over Soest. Het regionale karakter dat hierdoor ontstaat, zou volgens sommigen ook nog aanleiding voor de provincie kunnen zijn om extra subsidie te geven.
Echter: ik ken als oud-voorzitter van de omroep de achtergronden van de redactionele aandacht voor Soest. Deze zijn van commerciële aard: door het in Amersfoort geproduceerde programma ook via de kabel in Soest te verspreiden, kunnen er meer advertentie-inkomsten worden gegenereerd. Daar bij wordt gebruik gemaakt van de lokale zendmachtiging die Radio Soest heeft. Omroep Amersfoort betaalt radio Soest hier ook voor.
Radio Soest doet dus niets met televisie, maar des te meer met de radio. Wie de Soester Courant leest, zal merken dat Radio Soest in het sociaal-maatschappelijk leven van deze gemeente een belangrijke plaats inneemt. Radio Soest is dus zuinig op zijn zendmachtiging. En omdat de mediawet bepaalt dat per gemeente maar één zendmachtiging voor een publiek-lokale omroep wordt uitgegeven (daarom ook de discussie van de afgelopen maanden in Amersfoort), zit Radio Soest op rozen: Amersfoort moet betalen voor het meeliften op deze machtiging, er valt niets te halen.

Het staat de nieuwe Amersfoortse omroepstichting natuurlijk vrij om, bij uitblijven van betalingen uit Soest, geen aandacht meer te besteden aan die gemeente. Dan staan er spoedig anderen bij Radio Soest op de stoep en moet de Amersfoortse omroepstichting zijn advertentietarieven aanpassen.
Voor Leusden ligt dit anders: er is daar geen eigen plaatselijke zender. Zou er echter een groep bewoners in Leusden de stoute schoenen aantrekken (wat, gezien alle sores daarbij, niet direct voor de hand ligt), dan kan het gemeentebestuur van Leusden besluiten zijn plaatselijke initiatief te steunen en heeft de Amersfoortse omroepstichting ook in die gemeente het nakijken.

Written by raphaelsmit

02/11/2006 bij 13:42

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: