Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Nieuwe plannen voor de Isselt

Zaterdag 10 maart 2007

Op 23 januari werd in De Ronde gesproken over de ontwikkeling van de kop van Isselt, globaal genomen het gebied tussen de Brabantsestraat en de Industrieweg. Plannen hiervoor zijn nodig nu is besloten om de Rova te verplaatsen, waardoor een bouwlocatie ontstaat die zich leent voor aantrekkelijke woningbouw langs de oever van de Eem. Overigens hebben verschillende raadsleden, waaronder ik, er voor gepleit om de bedrijfspanden in dit gebied die nu worden gebruikt door een tiental kunstenaars zo veel als mogelijk te handhaven. Cultuur en creativiteit moeten in onze stad voldoende betaalbare ruimte behouden.

Afgelopen dagen stuitte ik op een publicatie waarin het herontwikkelen van oude bedrijfsterreinen centraal stond. Het ministerie van EZ besteedt hieraan veel aandacht en schreef vorig jaar een prijsvraag uit over dit thema. Een van de bekroonde plannen stamde van de bureau’s IMOSS en Meedenken & Doen. Het ministerie gaf een publicatie uit over de prijsgekroonde plannen van deze bureau’s en enkele andere plannen. Onderwerp van de plannen van IMOSS en Meedenken & Doen: het bedrijventerrein de Isselt in onze stad, met name het gebied tussen de Industrieweg en de lijn Vanadiumweg-Magnesiumweg, tussen Eem en Amsterdamseweg en inclusief de haven en de daaraan liggende betonbedrijven.
Boeiende plannen. Het gebied zou voor eenderde bestemd moeten worden voor (bestaande) bedrijven, tweederde zou herontwikkeld moeten worden voor een combinatie van woningen, winkels en kantoren. Op de tekeningen is een groene zoom langs de Eem herkenbaar en zijn ook de nieuwe gebouwen tussen haven en Eem door groen omgeven. Overigens: met deze plannen zou het nieuwe ziekenhuis aan de Maatweg minder last hebben van milieuoverlast, wat vooral bij toekomstige uitbreidingen van belang kan zijn.

Hoewel de prijsvraag al ongeveer een jaar geleden werd uitgeschreven en het ministerie EZ het afgelopen najaar een publicatie daarover verzorgde (gratis te bestellen), vernamen de raadsleden op 23 januari niets over de plannen van IMOSS en Meedenken & Doen. Dat meedenken is dus ook maar een relatief begrip!
Er zijn twee mogelijkheden. Het college wist van de plannen – hoe informeel misschien ook – maar nam niet de moeite om de raadsleden hierover te informeren. Dat is kwalijk, want nu moest ik het via de vakpers vernemen. Het kan echter ook zijn dat het college zelf van niets wist. Ook dat is kwalijk, want dat betekent dat men binnen ons stadhuis onvoldoende op de hoogte is over wat op Haags niveau voor onze stad wordt uitgevogeld of zich niet via (Rijks)publicaties informeert over plannen die stedenbouwkundige bureau’s voor delen van onze stad ontwikkelen, ongeacht wat de status daarvan is. Overigens ga ik er van uit dat stedenbouwkundige bureau’s nooit prijsvragen betreffende de toekomst van onze stad kunnen winnen, indien zij vanuit ons stadhuis geen materiaal of wat dan ook hebben ontvangen.

Extra kosten voor de Laak

Vrijdag 9 maart 2007

Ik heb mij deze dagen eens verdiept in het rapport dat het bureau ‘Landschappartners’ heeft opgesteld over de ontwikkeling van de Laakzone. Het rapport stamt weliswaar uit juni vorig jaar, maar het was afgelopen week pas beschikbaar voor de raadsleden, als achtergrondinformatie bij een raadsinformatiebrief van het college. Aan het rapport was een ‘schetsboek’ toegevoegd waarin de visie uit het rapport in meer concrete plannen werd uitgewerkt.

Het rapport gaat niet over het gebied Vathorst-Noord. ‘Landschappartners’ heeft zich in opdracht van de gemeenten Bunschoten, Nijkerk en Amersfoort gebogen over de Laak buiten het bestemmingsplan Vathorst, dus de verbinding met de randmeren. Daarbij werd ook de mogelijkheid onderzocht om een verbinding aan te leggen tussen de waterloop de Laak en het grachtenstelsel in Bunschoten, wat een verrijking kan zijn van de recreatieve waarde van de Laak.
Wat mij, naast de inhoud van de ideeën, ook interesseerde, waren de kosten. Voor de ontwikkeling van Vathorst-Noord tot aangeharkt groengebied heeft het college kosten berekend die zo rond de zestig miljoen euro liggen. Dit komt vooral doordat partners van de OBV en enkele andere ontwikkelaars in Vathorst-Noord strategische grondposities hebben ingenomen. Zij gingen er in het verleden van uit dat Vathorst-Noord tot woongebied zou worden ontwikkeld, een idee dat zo’n acht jaar geleden niet eens zo vreemd was. Het probleem was alleen dat de gemeenteraad zich pas in 1998 over Vathorst-Noord uitsprak – indirect door te verklaren dat na de ontwikkeling van Vathorst geen verdere stadsuitbreidingen zouden plaatsvinden. En daar zit je dan, als ontwikkelaar, met je dure grond en met als enige hoop dat de gemeente deze te dure grond toch nog overneemt.

De ontwikkeling van de Laakzone buiten Vathorst-Noord viel buiten de op zich al forse begroting. Verschillende raadsleden – waaronder ik – hebben zich in het verleden al afgevraagd wat het verbinden van de Laak richting randmeren zou gaan kosten. Met het rapport van Landschappartners hebben we nu een indicatie: 9,7 tot 15,4 miljoen. Dat hoeft Amersfoort niet alleen op te brengen, ook Bunschoten en Nijkerk zijn er bij betrokken en we kunnen misschien, wie weet, ook een beroep doen op het waterschap en de provincie. Maar ik schat dat onze stad toch wel voor zo’n vijf miljoen of meer moet bijdragen. Ik ben nieuwsgierig waar we dat weer vandaan gaan halen!

Alternatieven voor de disco

Donderdag 8 maart 2007

Over de disco aan de Westsingel hebben we al lange tijd niets meer gehoord. Dat is vreemd, want volgens het door de SOB-afdeling binnen het stadhuis gehanteerde tijdschema zou begin 2006 de artikel 19-procedure afgerond moeten zijn waarna in de zomer van dat jaar de bouwvergunning kon worden verstrekt en nog voor het einde van 2006 met de sloop van de oude Corsobioscoop kon worden begonnen.
Gelijktijdig wordt er ook hard gewerkt aan de ontwikkeling van een disco – ouderwets woord, tegenwoordig zeggen we ‘dansgelegenheid’- op het Eemplein. Er ligt een mooi ontwerp van het architectenbureau K. van Velzen, met verschillende ruimten voor uiteenlopende danssoorten. Het voorlopig ontwerp heeft intussen zo ongeveer alle instanties doorlopen. Wanneer men op het stadhuis de handen uit de mouwen steekt, kan in de loop van dit jaar een bouwaanvraag ter inzage worden gelegd en kan een bouwvergunning worden vertrekt.

Hé, zou men kunnen zeggen, twee plannen die vrijwel gelijktijdig de eindstreep halen! En dat niet alleen; voor beide dansgelegenheden staat dezelfde exploitant in de startblokken. Voor deze exploitant (Krijco) is de dansgelegenheid aan het Eemplein, op de hoek van de Kleine Koppel, zelfs een minder zorgwekkend project. Voor de Westsingel moet een reeks van maatregelen worden genomen om geluidsoverlast voor de buren te beperken, tot het zelf organiseren van toezicht in de omgeving toe. Aan de Kleine Koppel ligt dat allemaal wat eenvoudiger.
Voor Krijco zijn er twee mogelijkheden. Of ze opent zo snel mogelijk de disco aan de Westsingel en neemt alle sores met omwonenden voor lief, maar ziet binnen korte tijd een deel van de bezoekers vertrekken naar de Kleine Koppel. Of Krijco zet, samen met de gemeente, haast achter de plannen aan het Eemplein en kijkt eerst eens hoe een dansgelegenheid in onze stad aanslaat alvorens het mijnenveld te betreden dat aan de Westsingel ligt te wachten.

Voor de binnenstadbewoners zou ik willen zeggen: zet alle kaarten op de Kleine Koppel. Nu beide dansgelegenheden, na zo’n twintig jaar wachten, bijna gelijktijdig beschikbaar komen, maakt dat voor de jeugd niet veel meer uit – voor het leefklimaat in de binnenstad des te meer!

Written by raphaelsmit

11/03/2007 bij 18:08

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: