Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Gemeentecamping

Vrijdag 10 april 2009

Zoals elke gemeente van enige betekenis, heeft ook Amersfoort een dagcamping. Toeristen die met tent of caravan onze stad bezoeken, kunnen terecht op de Bokkeduinen. Serieuze kampeerders die dat van plan zijn, zullen de schrik van hun leven beleven en Amersfoort op hun zwarte lijst zetten.

De camping op de Bokkeduinen is verworden tot een vrijstaatje waar alles wordt gedoogd dat eigenlijk is verboden. De gemeenteraad heeft twee jaar geleden de bouw van een aso-dorpje in onze stad van de hand gewezen. Het college heeft dit besluit op listige wijze de nek omgedraaid en heeft van de camping Bokkeduinen een aso-dorp gemaakt. Op deze plek worden van alle kanten regels overtreden, en ons gemeentebestuur kijkt toe.
Ze moeten het best wel weten, daar op het stadhuis. De eigenaren van de bungalows op het Midlandpark hebben al vaker aan de bel getrokken. Maar zij moeten toezien hoe het gemeentebestuur een aso-gedoogplek toestaat. Cynisch, want op het bungalowpark levert het neerzetten van een fatsoenlijk schuurtje een dwangbevel van de gemeente op, inclusief hoge boetes. Wie dit verschil in overheidsoptreden op de twee naast elkaar liggende plekken kan verklaren, moet wel een hele knappe kop zijn.
Het gemeentebestuur heeft willens en wetens een formele campingplaats laten verpauperen tot een aso-dorp. Dat vergt heel wat uitleg. Of zit er op het stadhuis soms mensen die hieraan iets overhouden?

Raad onder druk met provinciaal geld

Donderdag 9 april 2009

De gemeente is een samenwerkingsovereenkomst met de provincie aangegaan. De provincie draagt bij in het ontwikkelen van de groene kwaliteit van de stad. Als Amersfoorter moet je daar trots op zijn, maar ik kan me voorstellen dat provinciebewoners buiten onze stad zoeken naar de logica: de provincie betaalt groenprojecten in de groenste stad van Europa. Normalerwijze zet je overheidsgeld in op plekken waar de nood het hoogst is. Maar oké, laat ik als Amersfoorter maar mijn zegeningen tellen.

Voorwaarde bij de provinciale subsidie is dat de gemeente voor eenzelfde bedrag inzet in de aangewezen projecten. Dat zijn: Maatweg, Randenbroek, het Waterwingebied en Vathorst-Noord. Indien bij de eerste drie projecten geld overblijft, dan mag dat worden besteed voor Vathorst-Noord. Voor Vathorst-Noord stelt de provincie 2,1 miljoen euro beschikbaar, maar dat kan dus meer worden. De gemeente heeft zich dus vastgelegd om op haar beurt ook tenminste 2,1 miljoen euro in Vathorst-Noord te investeren. Het totale bedrag van minimaal 4,2 miljoen euro moet uiterlijk in 2013 zijn uitgegeven.
We moeten dus volgend jaar precies weten wat we eigenlijk in Vathorst-Noord willen ontwikkelen. Dat wordt interessant, want voor het einde van dit jaar krijgt de gemeenteraad twee alternatieve ideeën voor Vathorst-Noord gepresenteerd: een minimaal plan waarbij het bestaande karakter zoveel mogelijk wordt gehandhaafd, of een plan waarbij het een en ander op de schop gaat (wat uiteraard ook meer werk op het stadhuis oplevert).
De praktijk in Amersfoort is dat elke subsidie van het provincie of het rijk ook wordt geconsumeerd, ook al dwingt het de stad tot het uitgeven van veel eigen geld. Met het provinciale geld wordt de gemeenteraad dus tot een keuze gedwongen om in Vathorst-Noord veel meer overhoop te laten halen dan ze misschien zou hebben gewenst.

Forse prijsdalingen in Vathorst

Woensdag 8 april 2009

Dat de problemen in de woningbouw alleen nog maar toenemen, blijkt uit een aantal forse prijsverlagingen bij nieuwbouwprojecten in Vathorst. Daar zijn aan het begin van deze maand prijsdalingen toegepast tussen de 8 en 14 procent.
Een voorbeeld is Velden 3DEF. Tot eind maart waren daar de oorspronkelijke prijzen van elf woningtypen nog stapsgewijze gestegen, dit als gevolg van renteaanpassingen. Daar is in een klap een einde aan gemaakt. Voor enkele duurdere woningtypes daalden de prijzen met bedragen tot ruim 84.000 euro, bij de goedkoopste woningtypen daalden de prijzen met ruim 25.000 euro. Ook woningen ten zuiden van Hooglanderveen, zoals aan Schapendrift, Slootakkers en Lient, daalden fors. Hier werden prijsreducties toegepast van gelijke schaal als in Velden 3DEF.

Zwijgende meerderheid

Dinsdag 7 april 2009

De gemeenteraad besprak deze dag de regels voor participatie en inspraak in onze stad. Het college heeft allerlei begrippen weer eens op een rij gezet. Een nieuwe invalshoek bij de inspraak is ‘de gemeente als hoeder van het algemeen belang’. Op zich een open deur, maar achter dit begrip verschuilt zich een gedachte die elke inspraak teniet kan doen.

‘De gemeente heeft de plicht om de belangen van partijen die niet aan tafel zitten (onder meer de zwijgende meerderheid) zichtbaar te maken in het participatieproces.’ De taalkundige kromheid in deze zin komt voor rekening van het college, het gaat om de inhoud van deze bewering. Feitelijk zegt het college: er kunnen heel wat insprekers aan tafel zitten, maar indien de zwijgende meerderheid een andere mening heeft, dan houden wij rekening met die zwijgende meerderheid.
Dat opent de deur voor willekeur. Want hoe stelt het college de mening van de zwijgende meerderheid vast? Het kenmerk van een zwijgende meerderheid is dat je niet weet wat die meerderheid denkt, ook ons gemeentebestuur niet. Zou het dat wel weten, dan hoef je niet eens inspraak te organiseren.
De willekeur schuilt in het feit dat het college, zich beroepende op de niet peilbare mening van de zwijgende meerderheid, elk resultaat uit de inspraak van tafel kan vegen. Met een beroep op het onmeetbare, kan het college zijn eigen gang gaan en hoeft het zich niets aan te trekken van de mening van mensen die de moeite hebben genomen hun mening kenbaar te maken.

Dwingende eis van provincie voor Vathorst-West

Maandag 6 april 2009

De gemeenteraad gaat praten over ontwikkelingsvisie die binnen de provincie is opgesteld voor de periode 2015-2030. Daarbij komt onder meer de bouwopgave voor onze stad aan de orde. Een onderdeel daarvan is het voornemen om in Vathorst-West 3.000 woningen te bouwen. Zo staat dat in het provinciaal plan.

Die 3.000 woningen zijn een geheel eigen leven gaan leiden. Toen enkele jaren geleden de gemeenteraad instemde met de afkoop van de baggerputten in Vathorst-West, werd het college gevraagd om een oplossing te vinden voor de dekking van zo’n 18 miljoen euro die aan Smink moesten worden betaald (een minderheid, waartoe ik mijzelf mag rekenen, was overigens tegen deze overbodige deal). Wat te voorspellen was: het college zag in de bouw van maximaal 3.000 woningen de beste oplossing. En pats: in provinciale ramingen werden de 3.000 woningen in Vathorst-West als vaststaand gegeven meegenomen.
Dat de gemeenteraad nog moet praten over de uiteindelijke invulling van Vathorst-West, is voor de provincie geen punt. Feitelijk is het hele participatiegebeuren van de afgelopen maanden grotendeels overbodig geweest. Zestig excuus-Truzen hebben vele sessieslang hun creativiteit mogen botvieren, maar hun ideeën zijn grotendeels bij voorbaat gesneuveld want er moeten hoe dan ook 3.000 woningen worden gebouwd. Dan blijft er nog maar weinig ruimte voor alle mooie gedachten die de raad in de vorm van een kookboek kreeg aangeboden.

Wat we overigens niet uit het oog mogen verliezen: het provinciale plan is opgesteld aan de hand van informatie die de gemeenten hebben verstrekt. Onze wethouder Ruud Luchtenveld, die namens het college bij de opstelling van de provinciale visie was betrokken, heeft dus zitten slapen, of hij heeft willens en wetens de gemeenteraad bij voorbaat een verplichting in de maag gesplitst.

Raadsleden buiten de deur houden

vrijdag 3 april 2009

Raadsleden moeten meer de wijken in. Een wens die al tientallen jaren met regelmaat wordt uitgesproken. Met het invoeren van de duale raad, in 2002, zouden raadsleden meer tijd krijgen zich actiever als volksvertegenwoordiger op te stellen. Dat klinkt mooi, maar vaak maken het gemeentebestuur of projectambtenaren dit onmogelijk.
Een klassiek voorbeeld is de organisatie van inspraak- en informatieavonden voor burgers in onze stad. Dergelijke avonden zijn een uitgelezen kans voor raadsleden om te horen hoe hun kiezers reageren op gemeentelijke plannen of plannen die door partners in het gemeentelijke beleid, zoals woningcorporaties, worden gepresenteerd. Het lijkt bijna systeem, maar dergelijke avonden worden vaak op dinsdagavond georganiseerd, de avond waarop ook de gemeenteraad vergadert. Recente voorbeelden: de bijeenkomst over de driehoek Kelvinstraat en plannen rondom groenplekken in Schothorst.
Is dit systeem? Zo niet, dan moet het college haar ambtenaren eens betere instructies over het tijdstip van inspraak en informatie geven.

Stille start van een omvangrijk bouwplan

Donderdag 2 april 2009

Vorig jaar werd met veel tromgeroffel het plan voor De Bron gepresenteerd. De Bron is het centrale gebied in Vathorst, een gebied waar zo’n 1.600 woningen moeten worden gebouwd. Een plan met veel ambities, op pakkende wijze gepresenteerd door Ashok Bahlotra. Een royale wijkplas vormt de kern van het plan, met op de oevers scholen, een manifestatieveld, speelplek voor jongeren en noem maar op.

Dat de huidige problemen in de woningmarkt de uitvoering van nieuwe plannen behoorlijk onder druk zet, is intussen bekend. Velen vroegen zich af of er nog dit jaar een start met de bouw van De Bron zou worden gemaakt. Toch is het zover gekomen. De Alliantie is in het noordelijkste puntje van De Bron van start gegaan met de – gefaseerde – bouw van 63 woningen. Niet dat er al zoveel woningen zijn verkocht, maar de Alliantie wil een signaal zetten.
De bouwstart in De Bron heeft met stille trom plaatsgevonden. Opmerkelijk, na al het tromgeroffel van een jaar geleden. Wat daardoor ook ongemerkt blijft, is het schijnbare voornemen van het OBV om de plannen in De Bron allemaal een beetje bescheidener uit te voeren. Indien dat werkelijk zo is, is daar wel begrip voor op te brengen. De bouwmachine komt anders geheel tot stilstand. Maar het zou niet meer dan logisch zijn indien de gemeenteraad wordt ingelicht over mogelijke versoberingen – na alle ophef bij de presentatie van de plannen. Dan had de start van het project ook niet zo stiekem hoeven plaats te vinden.

Angst voor burgers leidt tot stiekeme actie

Woensdag 1 april 2009

Amersfoort: groenste stad van Europa! Ik ken heel wat inwoners die de bewijzen van het tegendeel kunnen aandragen. Het gemeentebestuur heeft een internationale jury op handige wijze langs enkele paradepaardjes geleid, maar dat was niet de werkelijkheid. Bewoners rondom het Randenbroekerbos of het Beekdal in het Vermeerkwartier, bewoners langs de groengordel in het Soesterkwartier, bewoners in het Bergkwartier die de grootschalige kaalslag van laanbomen meemaken omdat civiele ingenieurs elke creativiteit missen als het om het groen gaat: er zijn heel wat stadgenoten voor wie het predikaat ‘groenste stad van Europa’ een lachertje is.

Bij die groep van verbaasden scharen zich nu ook inwoners van Vathorst. Zij hebben met verbazing geconstateerd dat in no-time een groot aantal houtwallen en andere, grote bomen in het gebied Laak-2 op razzia-achtige wijze zijn omgekapt. Elke bewoner in Vathorst weet dat in Laak-2 woningen gebouwd gaat worden. Maar intussen is ook duidelijk dat, gezien de woningmarktcrisis, de ontwikkeling van Laak-2 nog wel even op zich laat wachten. Daarmee was ook de noodzaak om bestaand groen te kappen voorlopig niet aan de orde.
Een woordvoerder van het OBV was heel eerlijk. Er was een kapvergunning verstrekt. Deze was een jaar geldig en dat jaar was bijna voorbij. De OBV-woordvoerder meldde de redactie van Vathorst-Nu: ‘Als we opnieuw een kapvergunning hadden moeten aanvragen, was dat extra werk geweest. En ook extra risico, want wellicht krijg je dan bezwaren.’
Dus: omdat we bang zijn dat er bezwaren komen tegen het kappen van de bomen, zijn we maar snel aan de gang gegaan. Voor de goede orde: het OBV is voor vijftig procent een gemeentelijke zaak. Dus is ons college er voor verantwoordelijk dat, om eventuele protesten te voorkomen, op onnodige wijze een aantrekkelijk wandelgebied voor veel Vathorstbewoners voortijdig om zeep is geholpen. Klaar ben je met zo’n stadsbestuur!

Een elitefeestje

Dinsdag 31 maart 2009

Toch nog even het feestje op het plein, de start van het 750-jarig bestaan van onze stad. Guido de Wijs merkte afgelopen week in zijn column in de Amersfoortse Courant op dat het openingsfeestje zo’n 600.000 euro heeft gekost. Een snelle rekensom leerde hem dat dit overeenkwam met 170 euro per pleinbezoeker.
Dat is een heel bedrag! Voor dat geld kan je in het Amsterdamse Concertgebouw kaartjes kopen voor – achtereenvolgend – het Koninklijk Concertgebouworkest en de Wiener Philharmoniker, en dan houd je nog geld over.
Wie zoveel geld uitgeeft voor een feestje, gelooft in het succes daarvan. En wie in het succes gelooft, zorgt dat zoveel mogelijk stadgenoten van deze royale geste kunnen genieten. Dan is het toch van de gekke dat je zo’n feest organiseert op een klein pleintje dat ook nog eens half vol staat met podia, geluidstorens en noem maar op. Toch?

Dialoogje

Maandag 30 maart 2009

In de bus tussen het stadhuis en Vathorst (nu nog gratis voor mij, dus ik profiteer er nog maar even van) ving ik de volgende dialoog op.

Vind jij Amersfoort nou een stad?
Nouja, we hebben stadsrechten, dit jaar zelfs 750 jaar!
Maar geloof jij dat al die Vathorsters het gevoel hebben in een stad te wonen?
Nouja, als ik naar de reistijd kijk, dan moet dat wel!
Maar een stad: dat is toch topvoetbal, dan heb je een etiket als zwemstad of tennisstad, toch?
Klopt, wij speelden ooit topvoetbal, waren toch zwemstad en we hadden het Dutch Open!
Verleden tijd, maar hebben we dan een prachtig theater, een toonaangevend museum?
Zekers, we hebben plannen voor een theater aan de Eem, en aan de Eem opent 1 mei Kade zijn deuren!
Kade? Is dat dat museum dat verstopt is in een hoekje van dat kantoor aan het Smallepad?
Maar je hoéft toch een toonaangevend gebouw te hebben zoals in de andere grote steden!
Dus toch provinciaal denken! Maar hoe zit het dan met bekende Amersfoorterse kunstenaars?
Nouja, we hebben Gaspare Vanvitelli, en Mondriaan, en Armando!
Ja, maar die zijn allemaal spoorslags naar Rome, New York of Berlijn vertrokken. En verder?
En we hebben Van Oldenbarnevelt!
Werd die dan in Amersfoort vermoord? Maar een stad heeft toch wel meer grote namen die op ieders lippen liggen?
Ongetwijfeld, maar om daar achter te komen, is er een prijsvraag uitgeschreven!
Geef toe, Amersfoort was eigenlijk een provinciaal agrarisch centrum dat niet boven de middenmaat uitkwam?
Ho ho, we zijn een stad, een stad met cultuur en talloze creatieve geesten!
Maar weet je er dan spontaan een tiental te noemen?
Maar juist daarom is er een prijsvraag uitgeschreven. Iedere Amersfoorter mag zeggen welke persoon als visitekaartje voor onze stad mag gelden!
Nou, gelukkig, er is nog hoop!!

Written by raphaelsmit

13/04/2009 bij 09:55

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: