Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

De onlogica van de baggerstort

Maandag 17 augustus 2009

Wat het college betreft, mag de firma Smink zijn afvalberg naast Vathorst met nog eens vijf meter ophogen. Dat is nodig omdat Smink 900.000 kuub min of meer ingedroogde baggerslib wil storten.
Een vreemd besluit: het gaat hier immers in belangrijke mate om het provinciale baggerslib dat oorspronkelijk in een of twee baggerdepots in Vathorst-West zou worden gestort. Daar was nogal wat bezwaar tegen, waarna de plannen werden geschrapt en de gemeente de grond voor het depot opkocht. Behalve de kosten voor de grond werd er ook een vorstelijk bedrag – zo’n veertien miljoen euro – aan Smink betaald omdat dit bedrijf door het niet storten van de bagger economisch verlies zou lijden.
Nu wordt diezelfde bagger, in ingedikte vorm, boven op de bestaande afvalberg gestort. Waar ligt het economisch verlies voor Smink? Er is eerder een economisch voordeel, immers, Smink hoeft geen putten te graven, met het economische risico dat er minder bagger wordt aangeboden dan voor een rendabele put noodzakelijk is. De gemeente heeft zich weer eens voor vele miljoenen door de firma Smink (die wel vaker handiger blijkt te zijn dan het gemeentebestuur) in het pak laten naaien.

De BPA is tegen de beoogde uitbreiding. Het aan te leveren ingedroogde slib behoort tot de hoogste vervuilingcategorieën. Het bevat talloze giftstoffen, die juist door het indrogen in nog hogere concentraties aanwezig zijn. Het college vindt dit echter geen risico omdat het slib wordt vermengd met ander afval. Alsof daarmee het gevaar van verwaaien over de omliggende stadsdelen – Vathorst, Nieuwland en Kattenbroek – wordt uitgebannen.
De provincie heeft overigens al de noodzakelijke milieuvergunningen verstrekt, maar dat is normaal. De provincie heeft Smink, waar een voormalige provinciale milieuambtenaar de directie voert, feitelijk nog nooit tegengewerkt. Wie daar meer over wil weten, moet maar eens in de dossiers van de GUS, de actiegroep tegen de voortdurende uitbreiding van de afvalactiviteiten van Smink, doornemen. Formeel is er geen enkel probleem, maar tegenover kritische burgers heeft de provincie alle schijn tegen.

De wijziging in het bestemmingsplan, waarmee de uitbreiding van de afvalberg met baggerslib mogelijk moet worden gemaakt, moet de komende maanden nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. De verwachting is dat de coalitiepartijen misschien wel enige zorg zullen tonen, maar uiteindelijk toch wel met het voorstel van het college zullen instemmen. De zoveelste schandvlek waar het etiket ‘Smink’ aan kleeft.

Bewonersprotest wordt bij voorbaat geïgnoreerd

Vrijdag 14 augustus 2009

Het college heeft groen licht gegeven voor het plaatsen van zes noodlokalen bij de Beetslaan, naast de basisschool De Bolster. Met deze lokalen moet een huisvestingsprobleem voor de Joost van de Vondelschool worden opgelost. Het college had, zoals in onze stad gebruikelijk, het lokalenprobleem niet tijdig voorzien en moest op het laatste moment op zoek naar een locatie voor extra onderwijsruimte. Ouders en leerkrachten van omliggende scholen (die ineens met verlies aan buitenspeelruimte worden geconfronteerd) en buurtbewoners werden uiteraard niet bij deze zoektocht betrokken. Een schoonheidsfout die de gemeente in een achteraf gestuurde excuusbrief ruiterlijk toegaf.

Alle excuses ten spijt, er werd gewoon doorgegaan met het uitvoeren van de plannen. Bezwaren vanuit oudercommissies en omwonenden werden deze week terzijde geschoven. Dat er mogelijkerwijze een vervolg komt in de vorm van een gerechtelijke procedure, ligt voor de hand. Daarvan blijkt men op het stadhuis niet onder de indruk te zijn.
Wat mij vandaag opviel was een artikel over de noodlokalen in de Amersfoortse Courant. Op een begeleidende foto staan vertegenwoordigers van de ouderraad en de bewoners afgebeeld. Zij staan voor het beoogde terrein waar de noodlokalen moeten worden geplaatst. Een deel van de fundering voor de noodlokalen blijkt al geplaatst te zijn, bouwmateriaal ligt verspreid, zandhopen maken duidelijk dat er al heel wat grondwerk is verricht. Dat duidt er op dat alle afspraken met aannemers al weken geleden, voorafgaand aan de bouwvakvakantie, zijn gemaakt.
Dat er nog formele bezwaren van bewoners zouden komen, hebben de ambtenaren op ons stadhuis aan hun laars gelapt. Waarschijnlijk met de zekerheid dat het college bij voorbaat al alle klachten naar de prullenmand zou verwijzen. Onze nieuwe onderwijswethouder mag dat na het zomerreces nader toelichten.

Coalitieambitie met stille trom ingeslikt

Donderdag 13 augustus 2009

In het collegeprogramma van 2006 was opgenomen dat in elke wijk onderwijs- en sociaal-culturele voorzieningen worden ontwikkeld volgens het concept van de Amersfoortse Brede School (ABC-school). De BPA heeft vond dit een – kostbare – stap te ver gaan. Het ABC-concept is een goede bijdrage bij het verbeteren van de achterstandswijken in onze stad. De BPA is echter van mening dat in de overige wijken geen duidelijke noodzaak voor een ABC-aanpak bestaat en dat daarom extra inzet van financiële middelen geen enkele prioriteit heeft.

In april 2008 stuurde de wethouder Onderwijs de BPA-fractie een uitgebreide memo waarin de kosten voor de ABC-scholen werden toegelicht. Hieruit bleek dat voor de ABC-scholen 65 miljoen euro was begroot, inclusief de voorzieningen in Vathorst. Voor de rest van de stad was tot dat moment al bijna twintig miljoen euro beschikbaar gesteld. ABC-plannen in Randenbroek-Schuilenburg, Kruiskamp-Koppel en Liendert zijn intussen uitgevoerd of al voorbereid, waarvoor zo’n tien miljoen euro beschikbaar is. Voor de rest van de stad is nog eens 9,2 miljoen euro gereserveerd.
In de structuurvisie Amersfoort, onlangs door de raad goedgekeurd, staat: ‘elke wijk een ABC-school (Amersfoortse Brede Combinatie school)’ Voorafgaand aan de behandeling van de structuurvisie ontving de raad een memo van de wethouder RO. Hierin werd meegedeeld dat zinsneden in de structuurvisie over de uitvoering van het ABC-concept moesten worden geschrapt. In plaats daarvan moesten de raadsleden lezen: ‘Inmiddels is het ABC-concept in elke wijk gerealiseerd. In een aantal wijken komen nog kleine specifieke aanpassingen in de schoolinfrastructuur; in de AV wijken gaat het om grotere aanpassingen (Vlindervallei, Liendert)’. In het Achtergrondrapport bij de Structuurvisie moesten ook teksten worden aangepast. Zo moest een zin ‘Inmiddels wordt ook hard gewerkt aan….’ worden vervangen door ‘Inmiddels is het ABC-concept in alle wijken gerealiseerd.’

Het lijkt er dus op dat de ABC-actie is afgesloten, hoewel volgens de oorspronkelijke planning in nog heel wat wijken voor bijna tien miljoen zou worden verspijkerd. Mij zijn allerlei ABC-acties in andere wijken ook totaal ontgaan! Dat het college terugkeert op zijn schreden, wordt door de BPA-fractie alleen maar toegejuicht. Maar de hele actie lijkt een stille bezuiniging te zijn. De grootse plannen van de coalitiepartijen waren dus op los zand gebouwd. Zonder de burgers in de stad daarover te informeren, wordt een moeilijke kroot ingeslikt. Door middel van schriftelijke vragen heb ik maar eens gevraagd hoe dat er nu precies mee zit.

Geen duidelijkheid over kantorenpark Podium

Woensdag 12 augustus 2009

Het kantorenpark Podium, nabij het station Vathorst, is een gemeentelijk pijndossier. In dit park langs de A28 hadden al meer dan tien kantoorgebouwen moeten staan, maar tot nog toe is het alleen het Statergebouw dat een indruk geeft van de ambities voor dit terrein. Bij de ontwikkeling van Podium speelt de gemeente een belangrijke rol. Samen met projectontwikkelaar Heijmans en de ING-Bank vormt de gemeente een v.o.f. (vennootschap onder firma), die als ontwikkelaar voor het hele gebied optreedt. Bij een v.o.f. geldt de regel: samen uit, samen thuis. De v.o.f.-partners nemen gezamenlijk initiatieven, samen draaien zij op voor de winst of het verlies van de genootschappelijke rechtspersoon.

Financiële problemen zijn nu onder meer ontstaan omdat de v.o.f. verplicht is per jaar een bepaalde hoeveelheid grond van het ontwikkelingsbedrijf OBV af te nemen. Vertraagde realisatie betekent dus: renteverlies.Heijmans moet zijn winst vooral binnenhalen uit het bouwen, ING verdient aan de financiering. Uitstel van de plannen is voor deze v.o.f.-partners niet leuk, maar door hun bedrijfsvoering kunnen zij de financiële gevolgen van de moeizame ontwikkeling van Podium grotendeels opvangen. Dat geldt niet voor de gemeente Amersfoort. De gemeente krijgt een vastgestelde fee per vierkante meter ontwikkelde kantoorvloer. Nog enkele jaren en de te verwachte fee gaat geheel verloren aan oplopende rentekosten voor niet ontwikkelde grond. We praten dan over miljoenen euro’s.

Een half jaar geleden las ik dat Heijmans en ING het voornemen hadden opgevat om voor eigen risico een of meer kantoorgebouwen in Podium te ontwikkelen. Daarin schuilt een risico, want niet verhuurde kantoorruimte kost nog meer euro’s dan niet ontwikkelde grond. Voor private ondernemingen staan hier fiscale voordelen tegenover. Tijdens de behandeling van de Kadernota vroeg ik de toen nog kersverse wethouder Boeve wat de rol van de gemeente bij deze ontwikkeling is – uitgaande van het samen uit- samen thuisprincipe binnen een v.o.f.
De wethouder kon daar geen antwoord op geven, wat gezien de korte tijd dat hij wethouder was misschien nog was te vergeven. Ambtelijk werd hij op dat moment niet gered. Voor mij dus aanleiding om daar eind mei schriftelijke vragen over te stellen. Intussen zijn wij bijna drie maanden verder, een antwoord staat nog uit. Dat lijkt mij geen goed teken. Ik heb daarom maar eens bij de griffie het verzoek neergelegd om wat haast te maken met de beantwoording.

Meer afvalscheiding, maar waar blijft het voordeel voor de burger?

Dinsdag 11 augustus 2009

In grote delen van de stad is de start van het gescheiden inzamelen van kunststof aangekondigd. Een goede actie waaraan ik zeker zal deelnemen. Toch pijnigen mij enkele vragen. Ik breng al papier naar de papiercontainer, lege flessen stort ik in de glasbakken en nu moet ik ook het kunststofafval apart wegbrengen. Tot nog toe deponeerde ik ongeveer een keer in de twee weken een vuilniszak in afvalcontainer bij mij aan de gracht. Dat zal nu wel een keer in de drie weken worden.
De kosten voor de gescheiden inzameling worden opgebracht door de verpakkingsindustrie, lees ik in de gemeentelijke brief. Kan ik nu een verlaging van de afvalstoffenheffing van de gemeente tegemoet zien? En wie betaalt de kosten voor de pedaalemmerzakken die ik nu apart moet aanschaffen om het kunststofafval te verzamelen? We gaan daar als BPA maar eens achteraan, immers, tegenover de medewerking en extra inzet van de burger mag best een reductie op de lasten bestaan.

Geen aandacht aan militaire traditie

Maandag 10 augustus 2009

Het is met zijn ruim 900 pagina’s wat dik en de ultrakleine lettertjes schrikken wat af, maar het boek ‘Patriotten en bevrijders’ van Simon Schrama is zeer boeiend. Het handelt over de periode 1780-1813 in ons land: de republikeinse revolutie, de Bataafse republiek en het Koninkrijk van Lodewijk-Napoleon. Een periode die in het algemeen binnen het onderwijs weinig aandacht krijgt maar die voor de moeizame omwenteling van de federatie van zeven gewesten naar een centrale staat van groot belang is geweest.

Waarom al deze bovenstaande zinnen? Op pagina 554 van het boek lees ik over de grote belangstelling die Bataafse politici als Schimmelpenninck en Van Stralen hadden voor de waterstaat in ons land. Dat resulteerde daarin dat aan de militaire academie in Amersfoort een speciale afdeling waterbouwkunde wordt opgericht, aldus Simon Schrama.
He, hadden wij in onze stad een militaire academie? Was er in onze stad een belangrijke, van staatswege opgezette, opleiding Waterbouwkunde? Bij het lezen van zo iets realiseer ik mij ineens dat we een heel jaar feest vieren: Amersfoort 750 jaar. Maar tijdens dat feest wordt echter geen of nauwelijks aandacht besteed aan de belangrijke rol die Amersfoort eeuwen lang innam als garnizoensstad. Met een Militaire Academie zelfs – niet koninklijk zoals nu in Breda, want ons land was in 1807 nog geen koninkrijk. Daar had toch wel een tentoonstelling aan kunnen worden gewijd, of een mooie militaire taptoe op de Hof.
Gemiste kans!

Written by raphaelsmit

17/08/2009 bij 20:44

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: