Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

Verklaring bij afscheid van de BPA

Verklaring naar aanleiding van oneigenlijk gebruik van fractiegelden

 Amersfoort, 7 maart 2011

 Onderstaande leden van de BPA-fractie hebben 10 januari j.l. geconstateerd dat gedurende de periode 2007 tot 2010 door de toenmalige fractieleiding, Hans van Wegen en Kees Kraanen,  op discutabele wijze met het beschikbare fractiebudget is omgegaan. Gemeenschapsgeld is, door middel van een, naar wij nu kunnen nagaan, niet-geoorloofde, handelswijze overgeheveld naar de verenigingskas van de BPA. Dat deze handelswijze, waarschijnlijk door gebrek aan relevante informatie, op basis van de fractie-interne kascontrole en de jaarlijkse raadscontrole over de besteding van fractiegelden niet eerder is geconstateerd, betreuren wij.

 Wij zouden het onaanvaardbaar vinden dat de BPA-fractie regels zou schenden ten aanzien van het gebruik van gemeenschapsgeld, dit afgezet tegen het feit dat de BPA-fractie zich in de openbare discussie steeds heeft afgezet tegen oneigenlijke gebruik van gemeentelijke middelen en misbruik van regels. Het was voor ons daarom niet meer dan logisch om, nadat wij in kennis waren gesteld over het twijfelachtig gebruik van fractiemiddelen, de voorzitter van de gemeenteraad, onze burgemeester, van het gebeuren op de hoogte te stellen en hem te verzoeken een nader onderzoek in te stellen. De initiatieven die hierna door hem, in samenspraak met de griffier, zijn genomen, hadden en hebben onze volle instemming en steun.

 Het in kennis stellen van de burgemeester hebben wij gedaan in de wetenschap dat dit tot schade kan leiden aan het werk en het aanzien van de fractie waarvan wij deel uitmaken. Wij hebben ons echter op het standpunt gesteld dat wie water predikt, niet zelf wijn moet drinken en de consequenties van mogelijk wangedrag dat onder BPA-vlag heeft plaatsgevonden,dient te aanvaarden.

 Wij betreuren het gebeuren. Wij realiseren ons dat zolang het onderzoek naar de gang van zaken nog voortduurt, het wijzen naar schuldigen nog niet aan de orde is. De door ons geconstateerde gang van zaken rechtvaardigt echter een fikse dosis wantrouwen. Wij realiseren ons dat daarmee wederom het vertrouwen is geschaad in de BPA als partij. Dat is de reden dat wij nu al onze excuses aanbieden aan al onze kiezers en de overige burgers in onze stad.

 De komende dagen zullen wij overwegen wat onze positie binnen het gebeuren is en welke consequenties wij daaraan moeten verbinden. Wij zullen zo wie zo ons medefractielid Hans van Wegen verzoeken om gedurende het verdere verloop van het onderzoek zijn activiteiten binnen en namens de BPA op te schorten.

 Gerard van Vliet  – fractievoorzitter BPA

Raphaël Smit  –  plaatsvervangend fractievoorzitter BPA

Onno Roelé  –  bestuurslid BPA

 Bijlage bij de verklaring van de BPA-fractieleden

Gerard van Vliet, Raphaël Smit en Onno Roelé, 7 maart 2011

 Op maandagochtend 10 januari vond, ter voorbereiding van de voor 20 januari geplande ledenvergadering, overleg plaats tussen de kandidaat-secretaris en –penningmeester voor het nieuwe BPA-bestuur en de fractieleden Gerard van Vliet en Hans van Wegen.. De kandidaat-penningmeester is de beoogde opvolger van de onlangs overleden penningmeester van de vereniging. Hij sprak zijn verbazing uit over een tiental geboekte bedragen van één enkele sponsor: zo’n  € 55.000 gedurende de periode oktober 2007-oktober 2010.

Hans van Wegen lichtte daarop toe dat het hierbij ging om een door hem geraadpleegde juridische adviseur, met wie de afspraak was gemaakt dat zestig procent van de gefactureerde advieskosten – die uit het fractiebudget werden betaald –  zijn doorgestort op de verenigingsrekening. Dit geld is door de vereniging ingezet om de verkiezingscampagne 2010 te financieren.

 Nog dezelfde dag heeft Gerard van Vliet de fractie hierover geïnformeerd en daarbij gewezen op het feit dat de gemeente fracties middelen beschikbaar stelt onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat deze niet voor verkiezingscampagnes mogen worden bestemd. Omdat, mede door de gegeven toelichting van van Wegen, niet uit te sluiten is dat door deze u-bochtconstructie gemeenschapsgeld op ongeoorloofde wijze voor verenigingsactiviteiten is ingezet, kondigden Gerard van Vliet en Raphaël Smit aan de voorzitter van de gemeenteraad hierover in kennis te stellen. Onno Roelé, die deze dag buiten Amersfoort verbleef, werd hierover telefonische geïnformeerd en heeft met het melden ingestemd. Ruud Schulten verbleef buiten ons land en is enkele dagen daarna, direct na terugkomst, geïnformeerd; hij toonde begrip voor het initiatief tot melding.

 Op dinsdag 11 januari hebben Gerard van Vliet en Raphaël Smit de burgemeester geïnformeerd. Afgesproken werd onder meer dat, zolang onvoldoende feiten voorhanden waren en er slechts sprake zou zijn van een vermoeden, de melding in vertrouwelijkheid zou worden behandeld.

 Zaterdagdag 15 januari vond overleg plaats tussen de fractie, het enige nog in functie zijnde BPA-bestuurslid en enkele kandidaat-bestuursleden. Geconstateerd werd dat een negatieve uitslag van het door de burgemeester geïnitieerde onderzoek gevolgen kan hebben voor de vereniging. Besloten werd de ledenvergadering uit te stellen tot een moment waarop het onderzoek zou zijn afgerond of in elk geval meer over het verloop daarvan meer bekend zou zijn.

Written by raphaelsmit

08/03/2011 bij 19:41

Geplaatst in Amersfoort

%d bloggers liken dit: