Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

Justitieel onderzoek en integriteit moeilijke combinatie

Dinsdag 15 maart 2011

Vandaag werd meer bekend over de aangifte die burgemeester Lucas Bolsius heeft gedaan over de financiële gedragingen binnen de BPA. Het betreft mogelijke verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte met fractiegelden. De aangifte is gedaan tegen de BPA-fractie en de BPA als vereniging.

Een opfrisser: afgelopen najaar overleed de penningmeester van de vereniging. Er werd een interim-penningmeester benoemd die tijdens een ledenvergadering in januari formeel in functie zou treden. Op 10 januari vond een gesprek plaats ter voorbereiding op de ledenvergadering, waaraan de beoogde penningmeester, de kandidaat-secretaris, fractievoorzitter Gerard van Vliet en – op zijn verzoek – Hans van Wegen deelnamen.

De interim-penningmeester sprak zijn verbazing uit over een groot aantal forse donaties, gedurende de afgelopen drie jaren, gestort door een en dezelfde firma. Volgens Hans van Wegen was dit makkelijk te vreklaren: hij deed ten behoeve van zijn fractiewerk regelmatig een beroep op een juridisch adviseur. De facturen hiervoor werden vanuit het fractiebudget betaald waarna, geheel volgens afspraak, zestig procent van het bedrag werd teruggestort op de rekening van de vereniging.

De andere drie gespreksdeelnemers waren – op z’n zachtst gezegd – verbaasd over deze constructie. Voor Gerard aanleiding genoeg om dit ’s avonds in de fractie aan de orde te stellen. Ik vermoede, met Gerard, dat door deze constructie op ongeoorloofde wijze fractiegeld was onttrokken ten behoeve van het voeren van campagne, iets dat volgens de regels strikt verboden is. We besloten de burgemeester hierover in kennis te stellen, wat de volgende dag plaatsvond.

Lucas Bolsius besloot een onderzoek te laten verrichten door een accountantbureau. Dit onderzoek ging veel langer duren dan verwacht. De oorzaak hiervan was dat Hans van Wegen de financiële stukken van de fractie over de jaren 2008 en 2009 niet kon leveren (dit, terwijl hij verder elke snipper papier nauwgezet opslaat). Het onderzoek dreigde veel te lang te duren. Omdat intussen al veel boven tafel was gekomen, zag Lucas Bolsius genoeg aanleiding om het Openbaar Ministerie in te schakelen.

Nu vandaag bekend is geworden hoe de aangifte is geformuleerd, ontstaat er voor de (ex)fractieleden van de BPA een nieuwe situatie. De aanklacht is gericht tegen de gehele fractie en vereniging. Op zich een juiste beslissing, want hierdoor komt hopelijk alles wat fout is gegaan boven water. Maar daardoor zit ik, mijn rol als klokkenluider ten spijt, feitelijk ook in de beklaagdenbank.

Voor mij, en ook voor Gerard van Vliet en Onno Roelé, reden om een stap terug te zetten. Wij zijn van mening dat wij, nu wij onderwerp van een onderzoek zijn, niet meer geloofwaardig als kritisch gemeenteraadslid kunnen optreden. Anderen de maat nemen terwijl je zelf de maatlat krijgt aangelegd, gaat moeilijk samen. Een kwestie van geloofwaardigheid en integriteit, zo vinden wij.

Hoe andere (ex)fractieleden hierover denken, is hun zaak. Wel vinden wij dat de hoofdpersonen in deze kwestie – Hans van Wegen en, zij het in mindere mate, Kees Kraanen – er goed aan zouden doen om hun eigen positie in overweging te nemen.

Onze stap terug betekent dat wij onze politieke activiteiten gedurende het onderzoek op een laag pitje zetten. Niet-politieke activiteiten komen wij gewoon na: deelname aan de voorzittersvergadering en het presidium, werkbezoeken, informatiebijeenkomsten en het vragen om informatie behoren hiertoe. Maar politieke bijeenkomsten en beslissingen, zoals De Ronde en Het Besluit, vergen naar onze mening optimale integriteit en worden belast door het lopende onderzoek, ook al zien wij dit onderzoek met vertrouwen tegemoet.

Written by raphaelsmit

16/03/2011 bij 08:16

Geplaatst in Amersfoort

%d bloggers liken dit: