Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Fouten van autohaters herstellen

with one comment

Donderdag 7 januari 2010

Er zijn politieke partijen binnen de gemeenteraad die menen dat je automobilisten de bus in of de fiets op kunt jagen door een ‘verelendigungs’-politiek. Houdt de wegen smal, het aantal parkeerplaatsen beperkt en creëer omwegen en verkeersobstakels, en uit pure wanhoop laten automobilisten hun vehikel staan en gaan zich net zo politiek correct gedragen als de autohatende politici in onze stad.

 De praktijk is natuurlijk anders. De meeste automobilisten, op weg naar hun werk of waar dan ook, staan liever in de file te wachten in hun verwarmde auto, met en eigen muziekje op, dan een barre voettocht af te leggen naar een bushalte en daar tien minuten in de kou te wachten op een mogelijk overvolle bus. Vaak moet er een of meer keer worden overgestapt om het gewenste reisdoel te bereiken en kost een rit met het openbaar vervoer behoorlijk wat extra tijd. Het zijn meestal financiële overwegingen die mensen tot het gebruik van het openbaar vervoer dwingen, of leeftijd: te jong of te oud voor een rijbewijs. Een enkeling handelt uit principe.

Bij de ontwikkeling van Vathorst zijn het schijnbaar autohaters of slechte rekenaars geweest die het wegennet in dit stadsgebied hebben ontwikkeld. Dat mag je in elk geval opmaken uit de beperkte wegencapaciteit en het daardoor steeds verder vastlopen van het verkeer, althans op momenten dat mensen naar hun werk gaan of weer thuis komen. Intussen rijden de bussen, een keer per kwartier, half leeg over de vrije busbaan, onaantrekkelijk als alternatief voor de auto.

 BPA en VVD hebben de afgelopen maanden aan de bel getrokken. De BPA eigenlijk al veel eerder want ik heb de laatste jaren al meermaals vragen gesteld over de capaciteit van het wegennet en het dreigende sluipverkeer. Met de openstelling van de nieuwe afrit op de A28 is dat sluipverkeer realiteit geworden, ondanks het bagatelliseren van dit probleem door de wethouder verkeer gedurende de afgelopen jaren. Ik merk het aan de lijve, want in verband met het sluipverkeer is de meest voor de hand liggende toegang naar mijn woonbuurtje afgesloten en kan ik slechts via een hobbelig bouwweg en een niet optimale sluipkruipdoorroute de boulevard bereiken. Klachten van buren hierover zijn door het OBV – die de meest logische verbinding enkele maanden geleden onnodige afsloot – op hautaine wijze afgewimpeld.

BPA en VVD gaan hun krachten bundelen en zullen de komende dagen met alternatieven komen. We zijn het erover eens dat de situatie onhoudbaar begint te worden. Op één punt lopen de ideeën wat uit elkaar: de VVD heeft voorgesteld tijdens spitstijd de busbaan open te stellen voor autoverkeer. Daarmee verliest het openbaar vervoer zijn laatste aantrekkelijkheid, want juist tijdens spitstijd bewijst de vrije busbaan enige dienst. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen: schaf die hele vrije busbaan maar af en verander het profiel van de Vathorster boulevard ingrijpend. En daar ben ik het dan weer helemaal eens met de VVD!

 De grootste moeilijkheid voor een schrijver ligt bij de juiste keuze voor de juiste woorden. Het gemakkelijkste schrijven diegenen die slechts over een geringe woordenschat beschikken.

Written by raphaelsmit

08/01/2010 at 13:35

Geplaatst in Uncategorized

Discussie over Westtangent nabij

leave a comment »

Woensdag 6 januari 2010

Eindelijk komt er duidelijkheid over de ontsluiting van de westkant van de stad, vroeger meestal omschreven als de Westtangent. Althans, dat zou je kunnen opmaken uit antwoorden die het college heeft gegeven op schriftelijke vragen vanuit de raad. Volgende week bespreekt het college de visie op de westkant van de stad, naar het zich laat aanzien kan de raad op 26 januari een eerste discussie over deze voeren.

Of het ook echt tot een helder besluit komt, is nog niet zeker. Het college deelt mee dat er drie scenario’s voor de ontwikkeling van de westrand van de stad worden gepresenteerd. De verkeerskundige ontwikkelingen hangen nauw samen met deze scenario’s. Van de ene kant is dit een verstandige gang van zaken: eerst een bredere visie ontwikkelen en dan de verkeerskundige consequenties daarvan omschrijven. De vraag is natuurlijk waarop de discussie zich gaat richten: op de algemene scenario’s of op de alternatieven voor een uiteindelijke Westtangent.

Ik ben nieuwsgierig waar het college mee komt. Voor een goede discussie lijkt het mij een goede zaak indien er ook een scenario wordt aangeboden waarin het verkeer een geheel ondergeschikte rol speelt. Daarbij moet dan in elk geval de visie naar voren komen hoe de buurten die momenteel de meeste overlast van het verkeer aan de westrand hebben – en dan gaat het om de woonbuurten rondom de Daam Fockemalaan – eindelijk van deze overlast worden bevrijd.

Voor de BPA is het zonneklaar: een verkeersoplossing waarbij de overlast rondom de Daam Fockemalaan alleen maar groter wordt, is niet aanvaardbaar. Daarom dat het CDA-voorstel dat onlangs werd gepresenteerd geen BPA-steun zal krijgen. Dat plan behelst een ongelijkvloerse kruising met de spoorbaan aan het einde van de Daam Fockemalaan. Een dergelijke maatregel leidt onherroepelijk tot nog meer verkeer op deze laan, dus meer hinder en het verder afsluiten van de woonbuurt ten westen van deze laan. Daar moeten we in elk geval niet aan beginnen.

 De gast bestelt bij de kelner een stuk appeltaart. Als die hem wordt gebracht, bedenkt hij zich, stuurt de appeltaart terug en bestelt in plaats daarvan een glas cognac, drinkt deze uit en staat op om weg te gaan. ‘He, u heeft nog niet betaald,’ roept de kelner. ‘Maar ik heb u toch in plaats van de cognac de appeltaart teruggegeven,’ verdedigt de gast. ‘Ja, maar die had u ook niet betaald.’ ‘Ja, waarom dan, heb ik hem dan gegeten?’

Written by raphaelsmit

07/01/2010 at 15:00

Geplaatst in Uncategorized

Een belachelijke advies

leave a comment »

Dinsdag 5 januari 2010

De nieuwjaarsreceptie van de gemeente vond dit jaar plaats in de brandweerkazerne aan de Kleine Koppel. Alle waardering voor het brandweercorps dat zijn ruimte beschikbaar stelde. Toch vraag ik mij af of dergelijke ruimten geschikt zijn voor een nieuwjaarsreceptie. Het ontbrak in elk geval aan de sfeer zoals die vroeger was te beleven in het stadhuis. Mijn mening zou zijn: de gemeente moet haar nieuwjaarsreceptie gewoon ‘thuis’ organiseren, dus in het stadhuis.

 De uitnodiging was ludiek, maar er is toch wel iets aan op te merken. Het betreft de informatie over de bereikbaarheid. De oproep om met de fiets te komen is de gebruikelijke gang van zaken waarvan ik betwijfel of die ook maar enige uitwerking heeft. Maar goed: het is politiek correct en zal daardoor de gemoedsrust van een aantal mensen ten goede zijn gekomen.

De informatie over de parkeermogelijkheden, bestemd voor de betonnen koppen die het toch waagden om met de auto te komen, sloeg echter nergens op en leek te zijn opgesteld door ergens een ambtenaar met een horizont die niet verder gaat dan enkele tientallen meters rond het stadhuis. ‘Komt u met de auto, dan kunt u gebruik maken van de parkeerplaats Eemplein, achter Zandfoort aan de Eem. Tot 22.00 uur geldt daar betaald parkeren.’ zo vermelde de uitnodiging.

 Welke sul is op deze gedachte gekomen. In de onmiddellijke nabijheid van de brandweerkazerne bevinden zich honderden parkeerplaatsen. Gratis. Wie het advies op de uitnodiging volgde, had ook een (betaalde) voetweg af te leggen die zeker drie keer zo lang is dan de weg vanaf de parkeerplaatsen langs de Brabantsestraat of rondom de woonwinkels achter de brandweerkazerne. Je bent dan wel idioot (of, wat jammer is, totaal niet op de hoogte van de lokale situatie) indien je de uitnodiging van ons gemeentebestuur op het punt van parkeermogelijkheden serieus zou nemen!

 Beter een levende hond dan een dode leeuw? Een belachelijke vraag. Wie kan dit serieus gaan onderzoeken?

Written by raphaelsmit

06/01/2010 at 17:24

Geplaatst in Uncategorized

Wel of geen fijnstof

leave a comment »

Maandag 4 januari 2010

 Zou het een goede zaak zijn om op de A28 en de A1 bij Amersfoort een 80-kilometer snelheidsbeperking in te voeren? Dit zou de uitstoot van fijnstof kunnen beperken, menen enkele raadsfracties. In algemene zin: daar gaat de gemeenteraad niet over, maar je zou het kunnen verzoeken. Een belangrijk deel van de dag zouden automobilisten zich wensen dat zij op de snelwegen rond Amersfoort 80 kilometer per uur zouden kunnen rijden, maar dat terzijde. In elk geval veroorzaakt een file van stilstaande of langzaam rijdende auto’s meer fijnstof dan soepel doorrijdend verkeer. Snelle verbreding van de snelwegen zou wel eens veel effectiever kunnen zijn.

Maar er speelt een andere kwestie. Ongeveer een jaar geleden vroeg de BPA-fractie aan het college om in Amersfoort-Noord continue metingen van de luchtverontreiniging uit te voeren. Twee redenen: de uitstoot van fijnstof op de snelwegen en mogelijke luchtvervuiling door de activiteiten op de vuilstort van Smink, vooral door het storten van zwaar verontreinigde slib. Het college vond luchtmetingen niet nodig, er was geen enkele aanleiding toe. Het feit dat het verkeer op de snelwegen nog steeds toeneemt en dat bewoners in Vathorst regelmatig worden geconfronteerd met stankoverlast van Smink, deed er voor het college niet veel toe.

Nu het er op lijkt dat meer fracties in de raad zich zorgen maken over luchtvervuiling rond de snelwegen, is er voor de BPA een goed moment aangebroken om de komende gemeenteraadsvergadering door middel van een motie alsnog om het meten van mogelijke luchtvervuiling te vragen. Zijn die metingen negatief, dan is er ook een sterk argument in de richting van Rijkswaterstaat om snelheidsbeperkende maatregelen te nemen.

 ‘Hoeveel personeelsleden telt uw bedrijf?’  ‘Twaalf, of eigenlijk elf. Er zit er altijd wel iemand op het  toilet!’

Written by raphaelsmit

03/01/2010 at 21:17

Geplaatst in Uncategorized

Een onbetrouwbare buurman

leave a comment »

Donderdag 31 december 2009

Volgens de fractievoorzitter van het CDA maakt Hans van Wegen, mijn fractievoorzitter dus, zich tijdens raadsvergaderingen schuldig aan het uiten van aanvechtbare tussenopmerkingen. Buiten het gehoor van microfoons zelfs, het moet ook niet doller worden. De CDA-voorzitter weet dat want hij heeft enkele jaren de stoel naast Hans bezet. Of hij wel eens om een opmerking van Hans heeft gegniffeld, weet ik niet. Hij heeft er in elk geval nooit een negatieve opmerking over gemaakt. Toen niet.

 Ik twijfel er niet aan dat Hans wel eens zijn eigen commentaar geeft op uitspraken die andere raadsleden tijdens een debat uiten. Hans is een gevoelsmens en zeker geen gladde politicus die elk woord afweegt om er zijn voordeel mee te doen. Wanneer anderen op zijn emoties inwerken, ligt zijn mening voor op de tong. Is dat negatief? Eigenlijk niet. De politieke discussie zou een heel eind boeiender worden wanneer politici iets meer blijk zouden geven van hun opvattingen, zonder de bescherming van een mond vol meel. Of elke opmerking daarbij een wijze opmerking is, doet niets eens zo veel ter zake. Veel van de commentaren die Hans levert zijn de gedachten die de man op de straat dagelijks ontvallen. Voor en eerlijke volksvertegenwoordiger helemaal niet zo gek!

Natuurlijk is hem en verwijt te maken. Namelijk: dat de mensen die in je directe omgeving zitten en die je van hun kant regelmatig deelgenoot maken van hun secundaire opvattingen, niet bij voorbaat je vriend zijn. Uit het feit dat op het moment van een typische Hans-reactie zijn naaste buurman er het zwijgen toe doet, maar diezelfde persoon je er later op probeert te pakken, mag Hans zo zijn eigen conclusies trekken. Mijn conclusie is in elk geval: onbetrouwbaar en achterbaks.

 Tussen de waarheid en een ui bestaat een zekere overeenkomst. Nauwelijks heeft men de onthulling weggehaald, of men begint te huilen.

Written by raphaelsmit

31/12/2009 at 21:12

Geplaatst in Uncategorized

OBV moet kosten meedragen

leave a comment »

Woensdag 30 december 2009

Dat er verkeersproblemen in Vathorst moeten worden opgelost, is duidelijk. Hoewel het college nog schriftelijke vragen van mij moet beantwoorden, durf ik nu al te stellen dat de boulevard in Vathorst het verkeer nu, en in de toekomst nog minder, aankan. Er zijn ingrijpende aanpassingen nodig, waarbij het autoverkeer in elk geval twee rijbanen per rijrichting ter beschikking moet krijgen. Hoe de problemen ook worden opgelost: het gaat veel geld kosten, een miljoenenbedrag van acht cijfers is niet uit te sluiten.

 Het verkeersconcept is ontwikkeld onder verantwoording van alle partners binnen het Ontwikkelings Bedrijf Vathorst (OBV), zowel de gemeente als de ontwikkelaars hebben ingezet op een verkeerd concept. Het is daarom niet meer dan logisch dat alle partners binnen het OBV ook de kosten voor aanpassingen moeten dragen. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat omstreeks 2016 het OBV zijn activiteiten beëindigt, de organisatie liquideert en de gemeente met de financiële gevolgen van gezamenlijke planningsfouten laat zitten. Naar mijn mening moet er binnen afzienbare termijn binnen het OBV een financiële reserve worden gecreëerd waaruit het oplossen van de verkeersproblematiek in Vathorst kan worden bekostigd. Alle verantwoordelijke partijen, dus niet alleen de gemeente, zullen voor het creëren van deze reserve moeten bijdragen.

In mijn schriftelijke vragen van deze week heb ik dat als volgt geformuleerd:

5. Erkent het College dat het huidige verkeersprobleem in Vathorst terug is te voeren naar een ontwerpfout en is het College het met vraagsteller eens dat oplossingen voor de verkeersproblemen niet ten laste van de gemeentelijke begroting kunnen komen maar moeten worden opgebracht uit het ontwikkelingsbudget voor Vathorst?

 Een boekhouder loopt kreunend door zijn kantoor heen en weer. ‘Verschrikkelijk, wat heb ik een hoofdpijn. Ik verlies zo nog mijn verstand!’ Zijn chef: ‘Meneer Kalkstein, wanneer u ziek bent, ga dan naar huis. Maar houd op zo met uw probleem te pronken.’

Written by raphaelsmit

30/12/2009 at 21:09

Geplaatst in Uncategorized

Verkeerschaos in het Vathorster verkeer

leave a comment »

Dinsdag 29 december 2009

De nieuwe wijk Vathorst, inclusief de bedrijfsterreinen, is voor nog geen vijftig procent gerealiseerd. Wat wel gereed is, is de interne verkeersontsluiting van Vathorst. Maar nu al kan worden gezegd dat het verkeersconcept voor Vathorst zich ontwikkelt tot een desaster. Bewoners in de nieuwe wijk moeten tijdens spitstijden rekening houden met lange ‘uitrijtijden’ die kunnen oplopen tot twintig minuten en meer. Een voorbeeld: wie ’s ochtends tussen 8.00 en 9.00 uur vanuit Laak de wijk wil verlaten, staat tussen de rotondes 6 en 5 al in de file, de aansluiting op de A1ligt kilometers verder achter rotonde 1!.

Het is duidelijk dat de Vathorster Boulevard het verkeer in de huidige situatie niet aankan. Er moet rekening worden gehouden met een geplande verdubbeling van het huidige aantal woningen en van het aantal arbeidsplaatsen in het bedrijvengebied. Het Vathorster wegennet, dat een deel van de dag al ruimschoots aan zijn maximale capaciteit toe is, kan een verdere toename van het verkeer niet aan.

 De BPA heeft al eerder op de zich aandienende problematiek gewezen, maar dit is door het college steeds weggewuifd. De praktijk bewijst dat de signalen die door de BPA werden afgegeven, ten onrechte door het college zijn geïgnoreerd. Nu problemen steeds duidelijker aan het licht treden, heb ik opnieuw schriftelijke vragen gesteld. In het kort komen die er neer dat het college wordt gevraagd toe te geven dat het verkeersconcept voor Vathorst niet voldoet. Het college wordt gevraagd of het inziet dat met de verdubbeling van het aantal woningen en arbeidsplaatsen de problemen alleen nog maar kunnen toenemen. Hoe denkt het college een en ander op te lossen, is de hoofdvraag die ik stelde.

 Dat de boulevard meer rijbanen voor het autoverkeer moet krijgen, ligt voor de hand. Onlangs las ik dat een van de gemeenteraadsleden voorstelde om tijdens spitstijden de vrije busbaan maar open te stellen voor het autoverkeer. Een vreemde, en niet zo wijze gedachte. De vrije busbaan bewijst juist zijn dienst op het moment dat er het meeste verkeer is. Buiten de spitstijden heb je de vrije baan feitelijk niet nodig. Wie voorstelt hem tijdens spitstijden open te stellen voor al het verkeer, die kan net zo goed pleiten om de vrije busbaan helemaal op te heffen!

 De waarheid wint altijd. Immers: alles wat zegeviert wordt verheven tot de waarheid.

Written by raphaelsmit

29/12/2009 at 21:07

Geplaatst in Uncategorized

Een nieuw ziekenhuis: nee dus?

leave a comment »

Maandag 28 december 2009

 En weer staat een groot project op de tocht. Het Eemplein wil maar niet rondkomen, het tweede deel van het Vathorster winkelcentrum staat enkele jaren in de ijskast, Podium is een hoofdpijndossier, alle mooie plannen voor de Zonnehof en het stadhuisgebied mogen we even vergeten en bij de ontwikkeling van de kantoorlocatie Trapezium in Puntenburg zit het ook niet mee. Over alle consequenties die de kredietcrisis voor de woningbouw oplevert, zullen we het maar niet hebben. En nu dreigt er nog een nieuwe vorm van kiespijn: het ziekenhuis Meander aan de Maatweg.

 Ooit deelde de directie van het ziekenhuis mee dat de bouw van het nieuwe ziekenhuis in de periode 2007-2009 zou plaatsvinden. Nee dus. Maar in april 2008 meldde het college de raad dat er alleen nog maar een artikel-19-vrijstelling moest worden verleend. Een fluitje van een cent. Maar weer: nee dus. In de zomer stonden ze er dan eindelijk: de gele borden langs de Maatweg die het bouwverkeer de weg wijzen naar het uitdagend lonkende bouwterrein voor het nieuwe ziekenhuis. Maar tot de dag van vandaag is er nog geen ronkend bouwverhicel het terrein opgereden, dus weer: nee dus.

Hoe zit het er nou eigenlijk mee, was mijn vraag die ik in november aan het college stelde. Deze maand kwam het antwoord: ‘Meander Medisch Centrum verwacht voorjaar 2010 te kunnen starten met de bouw.’ Nog enkele maanden, en het is eindelijk zo ver. Of wordt het weer”nee dus?

 Elk nadeel heeft zijn voordeel. Volgens de oorspronkelijke planning had het gemeentebestuur rond 2010 de twee bestaande locaties Lichtenberg en Sint Elisabeth moeten overnemen en betalen. Woningbouw – al dan niet omstreden – op beide locaties had de financiering van deze deal moeten afdekken. Dat zou een moeilijke zaak zijn geworden; vindt maar eens genoeg kopers, zeker voor de locatie aan de Ringweg Randenbroek waar vooral appartementen zijn gepland. Alsof daar nu een markt voor is.

 ‘Mijn schoonzoon is een prima kerel. Hij heeft maar en fout: hij kan niet klaverjassen.’  ‘Maar dat is toch geen fout’.’ ‘Toch wel, hij speelt desondanks!

Written by raphaelsmit

28/12/2009 at 21:04

Geplaatst in Uncategorized

Huur naar Maat

leave a comment »

Donderdag 24 december 2009

 Zonder diepgaand onderzoek lijkt het er op dat het experiment ‘Huur op Maat’ het toewijzingsbeleid voor sociale huurwoningen niet heeft verbeterd, in tegendeel. Sinds het experiment wordt uitgevoerd, nemen de wachtlijsten alleen maar toe. Daarnaast blijkt dat mensen die met een redelijk inkomen die in een goedkope huurwoning wonen, minder geneigd zijn om te verhuizen: het levert een te grote huurtoename op. Ook lijkt het er op dat door het marktgericht vaststellen van huren, huurwoningen van de sociale sector naar de vrije sector verdwijnen.

 Verschillende fracties, zoals de BPA en de SP, hebben de afgelopen maandan al op de problemen gewezen die als gevolg van het Huren naar Maat lijken op te treden. Het college deed opmerkingen hierover steeds af met een verwijzing naar een onderzoek dat spoedig gaat plaatsvinden. Rob van Muilekom stelde hierover schriftelijke vragen die kort voor het einde van 2009 werden beantwoord.

Ik kan mij niet voorstellen dat Rob van Muilekom tevreden was met de antwoorden. Opnieuw verwijst het college naar het onderzoek. De corporaties willen zo spoedig mogelijk de resultaten van het onderzoek met de raad bespreken. Maar dat kan pas als de evaluatiegegevens beschikbaar zijn. De evaluatie betreft het experiment dat in meerdere gemeenten wordt gehouden, de uitvoering van de evaluatie vindt plaats onder verantwoording van de SEV. De SEV heeft het feitelijke onderzoek uitbesteed aan een onderzoeksbureau.

Dat betekent dat de SEV het onderzoek pas kan laten starten nadat alle gegevens binnen zijn. De start van het onderzoek is dus afhankelijk van de traagste gemeente. De deelnemers willen de evaluatie zorgvuldig uitvoeren, aldus het college, de SEV wil niet met tussentijdse deelgegevens naar buiten treden.

Ergo: voordat de eerste resultaten van het experiment Huur naar Maat bespreekbaar zijn, zijn de stranden alweer gevuld. En al die tijd zullen de problemen bij de toewijzing zoals die nu zichtbaar zijn, alleen maar toenemen.

 Ik pleit toch voor een tussenoplossing. De SEV krijgt de gegevens van de gemeenten. Feitelijk beschikt ons gemeentebestuur al spoedig over relevante cijfers, geschikt voor een nader onderzoek. Laat het college deze cijfers in elk geval aan de gemeenteraad beschikbaar stellen. Die kan dan eerste conclusies trekken, zonder afhankelijk te zijn van de acties die andere gemeenten ondernemen.We kunnen de woningzoekenden daarmee een goede dienst bewijzen.

 Een voordeel van een geliefde: je kunt met haar over alles spreken. Probeer maar eens met je echtgenote over de fouten van je geliefde te spreken!

Written by raphaelsmit

24/12/2009 at 21:02

Geplaatst in Uncategorized

Een reactie

leave a comment »

Woensdag 23 december 2009

Geacht College,

Op 15 december zijn mijn vragen over het parkeren in de omgeving van het Julianaplein tijdens koopzondagen beantwoord. Waarvoor dank!

De essentie van de vragen was: hoe kunnen bezoekers aan de stad die niet de intentie hebben de binnenstad te bezoeken en niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de data waarop in het Amersfoortse centrum een koopzondag wordt gecelebreerd, te weten komen dat bij het Julianaplein het betaaldparkerenregime van kracht is.

U verwijst in de beantwoording naar de sticker op de parkeerautomaat. Hier op wordt een overzicht gegeven van de koopzondagen gedurende het actuele jaar.

 Naar mijn mening kan een dergelijk antwoord alleen vanaf een bureau in het stadhuis worden beantwoord, waarbij de praktische omstandigheden over het hoofd worden gezien. Immers. een bezoeker aan onze stad die een reisdoel heeft in de omgeving van het Julianaplein maar niet voornemens is om te profiteren van de mogelijkheden die de koopzondag in ons centrum hem biedt en ook niet op de hoogte is van het feit dat er überhaupt een koopzondag plaatsvindt, zal reageren op de situatie die hij aantreft. In het door mij beschreven voorbeeld: hij zal constateren dat er meer dan genoeg parkeerruimte is en dat de winkels rondom het Julianaplein gesloten zijn. Wat zal hem er toe drijven om zich naar een op afstand gelegen parkeerautomaat te begeven?

 Formeel kan het zijn dat er van de zijde van het gemeentebestuur aan de informatieplicht is voldaan. Echter, uw opstelling getuigt van weinig invoelingsvermogen ten aanzien van het gedrag van een niet ter plaatse ingevoerde bezoeker aan onze stad. Dit gebrek wordt ook wel omschreven als: bureaucratisch en niet burgervriendelijk handelen. Naar mijn mening is toch andere informatie, zoals voorgesteld bij de door mij gestelde vragen, noodzakelijk.

 Uw antwoord kan ik niet anders beoordelen dan: volkomen onder de maat!

 De rechter: ‘Getuige, ik moet u er op wijzen dat u alleen maar uitspraken kunt doen over zaken die u met eigen ogen heeft waargenomen en niet wat u van anderen heeft gehoord. Maar eerst moet ik u enkele vragen stellen. Getuige, wanneer bent u geboren?’

Getuige: ‘Edelachtbare, dat weet ik ook maar van horen zeggen!’

Written by raphaelsmit

23/12/2009 at 20:59

Geplaatst in Uncategorized