Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

Archive for mei 2008

leave a comment »

Start het Eemplein nog wel dit jaar?

Dinsdag 13 mei 2008

Wanneer start de bouw van het Eemplein? Deze vraag werd vandaag door verschillende raadsfracties gesteld. Dat gebeurde tijdens de behandeling van het gemeentelijke jaarverslag 2007. In het verslag vormde het woordje ‘vertraagd’ de enige toelichting bij het voornemen om in 2007 te beginnen met de bouw van het Eemplein. Geen toelichting waarom, geen mededelingen wanneer de start van de bouw wél is te verwachten.
Wethouder Ruud Luchtenveld kon natuurlijk niet voorbijgaan aan de opmerkingen vanuit de fracties. Er is al een bouwvergunning verleend voor de ondergrondse parkeergarage, zo deelde hij mee. Ook voor de overige onderdelen is op korte termijn en bouwvergunning te verwachten. Het probleem lag bij enkele kleine wijzigingen in het voorlopige ontwerp, waaraan hard wordt gewerkt.
Naar mijn mening is het nog maar de vraag of er nog dit jaar wordt begonnen met de bouw. Uit de opmerkingen van de wethouder is op te maken dat de beslissende bouwvergunningen misschien nog vóór de vakantieperiode afkomen. Misschien ook niet. Maar een bouwvergunning zegt nog niets. Gezien de huidige situatie in de bouw is het niet te verwachten dat aannemers bouwcolonnes gereed hebben staan voor een werk met een omvang als het Eemplein. Daarbij speelt de vraag of alle bedrijfsruimte al aan de man is gebracht, met stootvaste contracten en al. Voor de disco is dat in elk geval nog niet zover, de kantoortoren zal ook een probleem zijn. Over de multi-bioscoop bestaat nog onzekerheid, alle opmerkingen die ex-wethouder De Wilde maakte (zijn woorden volgend zouden we al kort voor de oplevering van het Eemplein staan) ten spijt. Het Eemcentrum omvat ook een groot aantal appartementen waarvoor de verkoopacties nog moeten beginnen.
Al met al: het is de vraag of Multi Vastgoed, de ontwikkelaar van het Eemplein, er belang bij heeft om op korte termijn te starten. Daarvoor is de zekerheid noodzakelijk dat voor een groot deel van de commerciële ruimten en de woningen afnemers bekend zijn. En er ligt een afspraak dat het gemeentelijke deel (het Eemhuis) gelijktijdig met de commerciële bestemmingen wordt ontwikkeld. Al met al: de opmerkingen van de wethouder ten aanzien van de bouwvergunningen kunnen misschien nog wel kloppen. Maar voor de rest is zijn optimisme ongefundeerd te noemen.
Een symbolische eerste paal dit jaar, dat zit er misschien nog in. Maar werkelijk bouwen is wat anders!

Luchtvervuiling in Vathorst

Vrijdag 9 mei 2008

Vathorst ligt op een bijzondere plek. Het nieuwe stadsdeel is voor meer dan de helft ingesloten door de snelwegen A1 en A 28. Aan de westzijde van de nieuwe wijk ligt de vuilstort van Smink. Voor de goede orde: de snelwegen en de vuilstort lagen er al voordat de plannen voor Vathorst werden gepresenteerd, dus kan je Rijkswaterstaat en Smink weinig verwijten. Maar sinds de eerste plannen voor Vathorst zijn de wegen wel drukker geworden en is de vuilstort van Smink fors uitgebreid. En de komende jaren wordt het aantal rijstroken van de A1 en de A28 verdubbeld en groeit de vuilberg van Smink verder. Voor de verdere uitbreiding, ten behoeve van de stort van ingedroogde, ster vervuilde bagger, loopt op dit moment een vergunningsprocedure.
Wat in de afgelopen jaren ook is toegenomen, is de kennis over de luchtvervuiling. CO2 is niet meer het enige waar bewoners langs snelwegen zich druk over maken. We weten intussen meer over fijnstof en de gevolgen daarvan. En voor Vathorst geldt dat niet alleen de autosnelwegen, maar ook de extra stort van zwaar vervuilde bagger bij Smink reden voor zorg is. Veel bewoners in het nieuwe stadsdeel, wonende in woningen met een geavanceerd luchtbehandelingsysteem, zijn de afgelopen tijd geschrokken over de hoeveelheid vuil die werd opgevangen in de filters van hun systeem. Dat bleek vooral problemen op te leveren als deze systemen of de gebruikte filters niet werkten.
Hoe groot de luchtvervuiling in Vathorst is, is niet bekend of in elk geval niet gepubliceerd. Over de vervuiling rondom snelwegen weten we intussen wel het een en ander, over de luchtvervuiling rondom de stort van Smink, bijvoorbeeld door verwaaiing, weten we minder. De provincie is vergunningverstrekker en toezichthouder voor Smink, maar de provincie is ook de instantie die met een baggerprobleem heeft te maken en voor wie de stortmogelijkheid bij Smink van grote betekenis is. Wie met leden van de actiegroep GUS spreekt, krijgt voldoende voorbeelden aangereikt waaruit blijkt dat de controle door de provincie niet altijd optimaal of adequaat was. Al zou maar een deel van de waarnemingen van GUS hout snijden, dan nog moet je betreuren dat de provincie bij het storten vervuilde bagger, waarvoor de berg met vijf meter moet worden verhoogd, met een dubbele pet werkt.
Reden genoeg om bij de controle op de luchtvervuiling in Vathorst extra maatregelen te treffen, al is het maar om het gevoel van vertrouwen bij de bewoners in Vathorst – en ook in Amersfoort-Noord – in stand te houden. Voor de Burger Partij Amersfoort is dat aanleiding om via een initiatiefvoorstel aan de raad voor te stellen om op gemeentelijk initiatief in Vathorst eigen ‘snuffelpalen’ te plaatsen. Er dienen continue metingen te worden verricht en de gemeenteraad – en dus ook de bewoners in Vathorst en Amersfoort-Noord – moeten hierover regelmatig, per maand of per kwartaal, worden geïnformeerd. Plaatsing moet nog dit jaar plaatsvinden, zodat er in elk geval sprake kan zijn van een ‘nulmeting’ voordat de provincie met een eventuele vergunning voor de extra stortactiviteiten van de firma Smink afkomt.

Het ongelijk van beledigde diva’s

Donderdag 8 mei 2008

VVD en CDA hebben voorgesteld om beroep aan te tekenen bij de raad van State. Onderwerp: het verstrekken van een zendmachtiging door het Commissariaat voor de Media aan Omroep Amersfoort. Het commissariaat ging voorbij aan een advies van de gemeenteraad. De gemeenteraad was hiertegen in beroep gegaan bij de bestuursrechter, maar werd in het ongelijk gesteld. Daarom het voorstel om het hogerop te zoeken.
Alles draait om de vraag of het commissariaat het advies van de gemeenteraad naast zich neer mocht neerleggen. Een normaal denkend mens zou denken: waarom niet, het gaat toch om een advies en nergens in de wet staat dat zo’n advies bindend is. Maar wie alleen maar logisch redeneert, vergeet de ego’s van raadsleden die dachten dat zij tijdens de hoorzitting van het commissariaat prachtige verhalen hadden gehouden, om daarna te merken dat hun optreden niet het door hen verwachtte effect had. De hele procedure is daardoor ontaard in een prestigeslag.
Ik hoop dat de Raad van State het commissariaat en de bestuursrechter volgt. Want laten we eens naar de realiteit kijken. Vijf jaren lang heeft de gemeenteraad zich niet met de ontwikkeling van Omroep Amersfoort beziggehouden. Op het moment dat er een advies moet worden gegeven en zich ook een tweede geïnteresseerde voor de zendmachtiging aandient, ontwaakt een aantal raadsleden. Oké, er waren problemen tussen het bestuur van Omroep Amersfoort en enkele medewerkers, iets dat binnen creatieve bedrijfstakken wel vaker voorkomt. Op het optreden van het management van de omroep valt best wat af te dingen. Maar daar gaat de raad niet over wanneer het om een advies aan het commissariaat gaat. Emoties, gebrek aan wetkennis en geknakte ego’s bepalen de huidige discussie.
Een grondige discussie over de bedrijfsplannen van beide omroepkandidaten heeft nooit plaatsgevonden. Wel speelde de financiële positie van Omroep Amersfoort een rol, maar het is het gemeentebestuur zelf die in het verleden niet over een verbetering van de financiële positie van de omroep wilde praten. Waardoor een aantal plannen voor het verbeteren van de programmering in de lucht bleven hangen.
Ik ben blij dat het Commissariaat voor de Media het laatste woord heeft. De wijze waarop de gemeenteraad mediabeleid heeft ontwikkeld, of beter gezegd: niét heeft ontwikkeld, heeft haar bij voorbaat gediskwalificeerd om een afgewogen, van emoties ontdane, uitspraak te doen. Voor mij reden genoeg om tegen het voorstel van VVD en CDA te stemmen, evenals de grootst mogelijke meerderheid binnen mijn fractie.

Sparen voor verkiezingscadeautjes

Woensdag 7 mei 2008

Er zijn misschien leden van coalitiepartijen die het zullen ontkennen, maar de begroting voor 2009 is een zuinige begroting. Dat heb ik overigens niet van mijzelf, het is het college dat aangeeft dat er voor 2009 weinig cadeautjes vallen uit te delen. Maar dat is maar voor één jaar, is uit de toelichting vanuit het college op te maken. Er moet een aantal onverwachte tegenvallers, zoals extra loonstijgingen, worden verwerkt. Indien de economie ons niet al te zeer in de steek laat, gloort er na 2009 weer licht.
Daar twijfel ik niet aan. Het vaststellen van de begroting voor 2010 en de start van de campagne voor de raadsverkiezingen in dat jaar vallen zo ongeveer samen. Hoe meer zuur in 2009, zoveel te meer ruimte is er voor het zoet in 2010. Dat wordt dus weer cadeautjes uitdelen bij de start van de campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Een golfhal: slag in de lucht of hole in one?

Dinsdag 6 mei 2008

Er zijn plannen gepresenteerd voor een golfhal in Vathorst, vlak bij de afslag Noord van de A1. Een gigaproject waarmee Amersfoort zich weer eens flink op de kaart kan zetten. Een mooi particulier initiatief dus, waarvan je hoopt dat zoveel mogelijk inwoners van onze stad kunnen profiteren. Misschien is het voor velen die de golfstick nog niet ter hand hebben genomen, een mooie mogelijkheid om op deze sport verzot te raken. Amersfoort: golfstad nummer één!
Nou ja, we hebben net het debacle met het tennisstadion achter ons. Een mooi initiatief, financieel solide en gepresenteerd door een aantal serieuze partners, inclusief de KNLTB. Maar de gemeente kon er geen plek voor vinden (onzin natuurlijk, waar een wil is, is een weg!) en het tennisstadion komt nu in Zoetermeer of Almere. Waarmee de toekomst voor het Dutch Open in onze stad ook meteen is geschreven.
En nu dus een golfstadion. Ik heb de financiële kant van het verhaal nog niet vernomen: wie is de financier, staan er grote sponsors achter het initiatief, moet de gemeente een bijdrage leveren in de vorm van subsidie op de grondkosten? Wie is eigenlijk de initiatiefnemer, of is er sprake van meerdere initiatiefnemers? Wat zijn de consequenties van dit initiatief voor de plannen die de gemeente heeft voor een zwembad en een ijsbaan op ongeveer dezelfde plek? Indien een en ander gecombineerd gaat worden, wat zijn dan de consequenties in tijd en geld voor de gemeente? Mijn nieuwsgierigheid is gewekt!

Hogeweg: wie A zegt moet ook B zeggen

Maandag 5 mei 2008

De gemeenteraad moet binnenkort een keuze maken over de ontwikkeling van het Hogeweggebied. Twee concepten liggen er op tafel. Bewoners hebben zich uitgesproken voor het model ‘Stadspark’, het college heeft voorkeur voor het model ‘Groene Poort’. In Groene Poort, dat een stedelijker uitstraling heeft, kunnen meer woningen worden gerealiseerd. Stadspark vergt een grotere bijdrage van de gemeente, zo’n zes miljoen euro op een project dat uiteindelijk zo’n kwart miljard euro gaat kosten.
Ik heb een duidelijke voorkeur. Maar dat doet er eigenlijk weinig aan toe. De gemeenteraad heeft een participatiegroep gevraagd twee modellen uit te werken, bijna twee jaar overleg heeft de twee modellen opgeleverd. Er is ruimschoots gecommuniceerd over de twee modellen en dat heeft als resultaat dat driekwart van de bewoners, waarvan een groot deel in de aansluitende wijken woont, een duidelijke keuze heeft gemaakt.
Voor het college spelen de kosten een grote rol. Maar de participatiegroep die de twee modellen heeft ontwikkeld, is nooit meegedeeld dat het financiële aspect zo’n grote rol zou gaan spelen. Had de groep dat geweten, dan had veel discussie achterwege kunnen blijven. En dat geldt in gelijke mate voor alle inwoners van onze stad die de moeite hebben genomen aan de enquête deel te nemen. Wanneer je als college (en gemeenteraad) aan het begin van het proces een dergelijke financieel doorslaggevende factor niet kenbaar maakt, moet je daar aan het einde van het proces geen groot punt van maken.
De raadsleden hebben afgelopen dagen uitgebreide informatie gekregen over beide modellen. Dat vergt intensieve studie om tot een afgewogen keuze te komen. Maar bij het bestuderen van de stukken hanteer ik in elk geval de opvatting: we hebben gekozen voor een participatiegroep en voor een bewonersenquête. Geef je iets uit handen, dan moet je achteraf uitgaan van de resultaten van het participatieproces en de uitspraak van de bewoners. Doe je dat niet, dan heb je echt wel iets uit te leggen!

Written by raphaelsmit

14/05/2008 at 07:14

Geplaatst in Uncategorized

leave a comment »

Kadernota: een tegenvallend niemendalletje

Zondag 4 mei 2008

De Kadernota 2009-2012 is gepubliceerd, dinsdag 6 mei wordt hij voor de raadsleden toegelicht. Een mager stuk, na enkele gulle jaren is er geen geld meer voor nieuwe plannen. De helft van de magere nota bestaat uit een summier overzicht van lopende projecten. Allerlei kostenstijgingen blijken uit heldere hemel te zijn gevallen. Begin januari stelde ik nog schriftelijke vragen over de consequenties van de intussen breed bekende bouwkostenstijgingen voor gemeentelijke projecten. In het antwoord, dat ruim tien weken later kwam, werd naar de Kadernota verwezen. Dat had het college net zo goed achterwege kunnen laten!
Wat in de Kadernota ontbreekt zijn vingerwijzingen hoe bezuinigingen kunnen worden doorgevoerd – bij voorbeeld op de personele uitgaven – om financiële ruimte voor de toekomst te creëren. Op 3 juni is er een hoorzitting over de Kadernota. Ik verwacht geen grote drukte.

Amersfoort en de vechtmarkt voor senioren

Zaterdag 3 mei 2008

Amersfoort is een jonge stad. Veel beleidsvoornemens vanuit het college sluiten hier op aan. Dat is logisch, want het presenteren van nieuwe plannetjes voor jongeren, waarbij nut en noodzaak over langere tijd soms moeilijk is te achterhalen, is politiek sexy. Aardig was daarom een artikel in De Groene Amsterdammer deze week, handelend over de bevolkingsterugloop in ons land die de komende decennia is te verwachten.
Regio’s die met teruglopende bewonersaantallen hebben te maken, hebben een nieuwe doelgroep ontdekt: ouderen. Er dreigt een vechtmarkt voor de huisvesting van senioren te ontstaan, aldus een deskundige in het artikel. Zelfs het RPB heeft intussen aandacht aan deze ontwikkeling geschonken. Voor het Amersfoortse gemeentebestuur is deze doelgroep een vrijwel vergeten beleidsterrein. Het zal niet zo’n vaart lopen, maar de populistische prioriteitstelling in de richting van jong en swingend, zou zich de komende decennia wel eens tegen het gewenste economische en maatschappelijke draagvlak voor het goed functioneren van onze stad kunnen uitwerken.

Informatie ontbeert een brilletje

Vrijdag 2 mei 2008

Het verkeer in Vathorst is momenteel een ramp. Er wordt gewerkt aan de Randboulevard in deze wijk, de belangrijkste ontsluiting voor het nieuwe stadsdeel. Door al de werkzaamheden staan Vathorstbewoners – als ik op de krantenberichten mag afgaan – ’s ochtends bijna een half uur in een file alvorens zij hun stadsdeel kunnen verlaten.
Het zal nodig zijn, als alles achter de rug is, ligt de Randboulevard er natuurlijk prachtig bij en hebben we de eerste tien jaar geen last meer van wegpompbrekingen op deze route. Het Ontwikkelings Bedrijf Vathorst (OBV) heeft in elk geval begrip voor de problemen die tot ongeveer het najaar kunnen voortduren. Terecht dat het OBV in het weekblad Vathorst Nu twee pagina’s heeft ingekocht om de werkzaamheden toe te lichten. Prachtig, maar er is een probleempje: de deelkaartjes zijn zo klein afgedrukt dat ik de teksten daarop niet kan lezen. Misschien is dat ook niet zo belangrijk, maar hoe kan ik dat vaststellen?

Beloofde eerste paal wil maar niet komen

Donderdag 1 mei 2008

Koninginnedag heeft gelukkig niet geleid tot problemen op De Hof, de omzetproblemen van de horeca op dit plein even buiten beschouwing gelaten. Dat wil niet zeggen dat de zorg onterecht was, maar half Nederland was op vakantie en het weer was ook niet optimaal.
Ik heb me niet intensief met de discussie bemoeid, het gelijk lag waarschijnlijk aan twee kanten en het is daarom goed dat een rechter zich er over heeft gebogen.
Een van de argumenten van de gemeente is mij wel bijgebleven. Het gemeentebestuur wees het alternatief van Proef Amersfoort in het Eemhavengebied van de hand. Een van de argumenten: rond Koninginnedag zou ook de eerste paal voor het Eemcentrum worden geslagen, Proef Amersfoort aan de Eemkade zou hierbij een storende factor kunnen zijn. Blijft bij mij de vraag: waar is die eerste paal gebleven?

Written by raphaelsmit

04/05/2008 at 15:07

Geplaatst in Uncategorized