Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

Archive for december 2009

Een onbetrouwbare buurman

leave a comment »

Donderdag 31 december 2009

Volgens de fractievoorzitter van het CDA maakt Hans van Wegen, mijn fractievoorzitter dus, zich tijdens raadsvergaderingen schuldig aan het uiten van aanvechtbare tussenopmerkingen. Buiten het gehoor van microfoons zelfs, het moet ook niet doller worden. De CDA-voorzitter weet dat want hij heeft enkele jaren de stoel naast Hans bezet. Of hij wel eens om een opmerking van Hans heeft gegniffeld, weet ik niet. Hij heeft er in elk geval nooit een negatieve opmerking over gemaakt. Toen niet.

 Ik twijfel er niet aan dat Hans wel eens zijn eigen commentaar geeft op uitspraken die andere raadsleden tijdens een debat uiten. Hans is een gevoelsmens en zeker geen gladde politicus die elk woord afweegt om er zijn voordeel mee te doen. Wanneer anderen op zijn emoties inwerken, ligt zijn mening voor op de tong. Is dat negatief? Eigenlijk niet. De politieke discussie zou een heel eind boeiender worden wanneer politici iets meer blijk zouden geven van hun opvattingen, zonder de bescherming van een mond vol meel. Of elke opmerking daarbij een wijze opmerking is, doet niets eens zo veel ter zake. Veel van de commentaren die Hans levert zijn de gedachten die de man op de straat dagelijks ontvallen. Voor en eerlijke volksvertegenwoordiger helemaal niet zo gek!

Natuurlijk is hem en verwijt te maken. Namelijk: dat de mensen die in je directe omgeving zitten en die je van hun kant regelmatig deelgenoot maken van hun secundaire opvattingen, niet bij voorbaat je vriend zijn. Uit het feit dat op het moment van een typische Hans-reactie zijn naaste buurman er het zwijgen toe doet, maar diezelfde persoon je er later op probeert te pakken, mag Hans zo zijn eigen conclusies trekken. Mijn conclusie is in elk geval: onbetrouwbaar en achterbaks.

 Tussen de waarheid en een ui bestaat een zekere overeenkomst. Nauwelijks heeft men de onthulling weggehaald, of men begint te huilen.

Written by raphaelsmit

31/12/2009 at 21:12

Geplaatst in Uncategorized

OBV moet kosten meedragen

leave a comment »

Woensdag 30 december 2009

Dat er verkeersproblemen in Vathorst moeten worden opgelost, is duidelijk. Hoewel het college nog schriftelijke vragen van mij moet beantwoorden, durf ik nu al te stellen dat de boulevard in Vathorst het verkeer nu, en in de toekomst nog minder, aankan. Er zijn ingrijpende aanpassingen nodig, waarbij het autoverkeer in elk geval twee rijbanen per rijrichting ter beschikking moet krijgen. Hoe de problemen ook worden opgelost: het gaat veel geld kosten, een miljoenenbedrag van acht cijfers is niet uit te sluiten.

 Het verkeersconcept is ontwikkeld onder verantwoording van alle partners binnen het Ontwikkelings Bedrijf Vathorst (OBV), zowel de gemeente als de ontwikkelaars hebben ingezet op een verkeerd concept. Het is daarom niet meer dan logisch dat alle partners binnen het OBV ook de kosten voor aanpassingen moeten dragen. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat omstreeks 2016 het OBV zijn activiteiten beëindigt, de organisatie liquideert en de gemeente met de financiële gevolgen van gezamenlijke planningsfouten laat zitten. Naar mijn mening moet er binnen afzienbare termijn binnen het OBV een financiële reserve worden gecreëerd waaruit het oplossen van de verkeersproblematiek in Vathorst kan worden bekostigd. Alle verantwoordelijke partijen, dus niet alleen de gemeente, zullen voor het creëren van deze reserve moeten bijdragen.

In mijn schriftelijke vragen van deze week heb ik dat als volgt geformuleerd:

5. Erkent het College dat het huidige verkeersprobleem in Vathorst terug is te voeren naar een ontwerpfout en is het College het met vraagsteller eens dat oplossingen voor de verkeersproblemen niet ten laste van de gemeentelijke begroting kunnen komen maar moeten worden opgebracht uit het ontwikkelingsbudget voor Vathorst?

 Een boekhouder loopt kreunend door zijn kantoor heen en weer. ‘Verschrikkelijk, wat heb ik een hoofdpijn. Ik verlies zo nog mijn verstand!’ Zijn chef: ‘Meneer Kalkstein, wanneer u ziek bent, ga dan naar huis. Maar houd op zo met uw probleem te pronken.’

Written by raphaelsmit

30/12/2009 at 21:09

Geplaatst in Uncategorized

Verkeerschaos in het Vathorster verkeer

leave a comment »

Dinsdag 29 december 2009

De nieuwe wijk Vathorst, inclusief de bedrijfsterreinen, is voor nog geen vijftig procent gerealiseerd. Wat wel gereed is, is de interne verkeersontsluiting van Vathorst. Maar nu al kan worden gezegd dat het verkeersconcept voor Vathorst zich ontwikkelt tot een desaster. Bewoners in de nieuwe wijk moeten tijdens spitstijden rekening houden met lange ‘uitrijtijden’ die kunnen oplopen tot twintig minuten en meer. Een voorbeeld: wie ’s ochtends tussen 8.00 en 9.00 uur vanuit Laak de wijk wil verlaten, staat tussen de rotondes 6 en 5 al in de file, de aansluiting op de A1ligt kilometers verder achter rotonde 1!.

Het is duidelijk dat de Vathorster Boulevard het verkeer in de huidige situatie niet aankan. Er moet rekening worden gehouden met een geplande verdubbeling van het huidige aantal woningen en van het aantal arbeidsplaatsen in het bedrijvengebied. Het Vathorster wegennet, dat een deel van de dag al ruimschoots aan zijn maximale capaciteit toe is, kan een verdere toename van het verkeer niet aan.

 De BPA heeft al eerder op de zich aandienende problematiek gewezen, maar dit is door het college steeds weggewuifd. De praktijk bewijst dat de signalen die door de BPA werden afgegeven, ten onrechte door het college zijn geïgnoreerd. Nu problemen steeds duidelijker aan het licht treden, heb ik opnieuw schriftelijke vragen gesteld. In het kort komen die er neer dat het college wordt gevraagd toe te geven dat het verkeersconcept voor Vathorst niet voldoet. Het college wordt gevraagd of het inziet dat met de verdubbeling van het aantal woningen en arbeidsplaatsen de problemen alleen nog maar kunnen toenemen. Hoe denkt het college een en ander op te lossen, is de hoofdvraag die ik stelde.

 Dat de boulevard meer rijbanen voor het autoverkeer moet krijgen, ligt voor de hand. Onlangs las ik dat een van de gemeenteraadsleden voorstelde om tijdens spitstijden de vrije busbaan maar open te stellen voor het autoverkeer. Een vreemde, en niet zo wijze gedachte. De vrije busbaan bewijst juist zijn dienst op het moment dat er het meeste verkeer is. Buiten de spitstijden heb je de vrije baan feitelijk niet nodig. Wie voorstelt hem tijdens spitstijden open te stellen voor al het verkeer, die kan net zo goed pleiten om de vrije busbaan helemaal op te heffen!

 De waarheid wint altijd. Immers: alles wat zegeviert wordt verheven tot de waarheid.

Written by raphaelsmit

29/12/2009 at 21:07

Geplaatst in Uncategorized

Een nieuw ziekenhuis: nee dus?

leave a comment »

Maandag 28 december 2009

 En weer staat een groot project op de tocht. Het Eemplein wil maar niet rondkomen, het tweede deel van het Vathorster winkelcentrum staat enkele jaren in de ijskast, Podium is een hoofdpijndossier, alle mooie plannen voor de Zonnehof en het stadhuisgebied mogen we even vergeten en bij de ontwikkeling van de kantoorlocatie Trapezium in Puntenburg zit het ook niet mee. Over alle consequenties die de kredietcrisis voor de woningbouw oplevert, zullen we het maar niet hebben. En nu dreigt er nog een nieuwe vorm van kiespijn: het ziekenhuis Meander aan de Maatweg.

 Ooit deelde de directie van het ziekenhuis mee dat de bouw van het nieuwe ziekenhuis in de periode 2007-2009 zou plaatsvinden. Nee dus. Maar in april 2008 meldde het college de raad dat er alleen nog maar een artikel-19-vrijstelling moest worden verleend. Een fluitje van een cent. Maar weer: nee dus. In de zomer stonden ze er dan eindelijk: de gele borden langs de Maatweg die het bouwverkeer de weg wijzen naar het uitdagend lonkende bouwterrein voor het nieuwe ziekenhuis. Maar tot de dag van vandaag is er nog geen ronkend bouwverhicel het terrein opgereden, dus weer: nee dus.

Hoe zit het er nou eigenlijk mee, was mijn vraag die ik in november aan het college stelde. Deze maand kwam het antwoord: ‘Meander Medisch Centrum verwacht voorjaar 2010 te kunnen starten met de bouw.’ Nog enkele maanden, en het is eindelijk zo ver. Of wordt het weer”nee dus?

 Elk nadeel heeft zijn voordeel. Volgens de oorspronkelijke planning had het gemeentebestuur rond 2010 de twee bestaande locaties Lichtenberg en Sint Elisabeth moeten overnemen en betalen. Woningbouw – al dan niet omstreden – op beide locaties had de financiering van deze deal moeten afdekken. Dat zou een moeilijke zaak zijn geworden; vindt maar eens genoeg kopers, zeker voor de locatie aan de Ringweg Randenbroek waar vooral appartementen zijn gepland. Alsof daar nu een markt voor is.

 ‘Mijn schoonzoon is een prima kerel. Hij heeft maar en fout: hij kan niet klaverjassen.’  ‘Maar dat is toch geen fout’.’ ‘Toch wel, hij speelt desondanks!

Written by raphaelsmit

28/12/2009 at 21:04

Geplaatst in Uncategorized

Huur naar Maat

leave a comment »

Donderdag 24 december 2009

 Zonder diepgaand onderzoek lijkt het er op dat het experiment ‘Huur op Maat’ het toewijzingsbeleid voor sociale huurwoningen niet heeft verbeterd, in tegendeel. Sinds het experiment wordt uitgevoerd, nemen de wachtlijsten alleen maar toe. Daarnaast blijkt dat mensen die met een redelijk inkomen die in een goedkope huurwoning wonen, minder geneigd zijn om te verhuizen: het levert een te grote huurtoename op. Ook lijkt het er op dat door het marktgericht vaststellen van huren, huurwoningen van de sociale sector naar de vrije sector verdwijnen.

 Verschillende fracties, zoals de BPA en de SP, hebben de afgelopen maandan al op de problemen gewezen die als gevolg van het Huren naar Maat lijken op te treden. Het college deed opmerkingen hierover steeds af met een verwijzing naar een onderzoek dat spoedig gaat plaatsvinden. Rob van Muilekom stelde hierover schriftelijke vragen die kort voor het einde van 2009 werden beantwoord.

Ik kan mij niet voorstellen dat Rob van Muilekom tevreden was met de antwoorden. Opnieuw verwijst het college naar het onderzoek. De corporaties willen zo spoedig mogelijk de resultaten van het onderzoek met de raad bespreken. Maar dat kan pas als de evaluatiegegevens beschikbaar zijn. De evaluatie betreft het experiment dat in meerdere gemeenten wordt gehouden, de uitvoering van de evaluatie vindt plaats onder verantwoording van de SEV. De SEV heeft het feitelijke onderzoek uitbesteed aan een onderzoeksbureau.

Dat betekent dat de SEV het onderzoek pas kan laten starten nadat alle gegevens binnen zijn. De start van het onderzoek is dus afhankelijk van de traagste gemeente. De deelnemers willen de evaluatie zorgvuldig uitvoeren, aldus het college, de SEV wil niet met tussentijdse deelgegevens naar buiten treden.

Ergo: voordat de eerste resultaten van het experiment Huur naar Maat bespreekbaar zijn, zijn de stranden alweer gevuld. En al die tijd zullen de problemen bij de toewijzing zoals die nu zichtbaar zijn, alleen maar toenemen.

 Ik pleit toch voor een tussenoplossing. De SEV krijgt de gegevens van de gemeenten. Feitelijk beschikt ons gemeentebestuur al spoedig over relevante cijfers, geschikt voor een nader onderzoek. Laat het college deze cijfers in elk geval aan de gemeenteraad beschikbaar stellen. Die kan dan eerste conclusies trekken, zonder afhankelijk te zijn van de acties die andere gemeenten ondernemen.We kunnen de woningzoekenden daarmee een goede dienst bewijzen.

 Een voordeel van een geliefde: je kunt met haar over alles spreken. Probeer maar eens met je echtgenote over de fouten van je geliefde te spreken!

Written by raphaelsmit

24/12/2009 at 21:02

Geplaatst in Uncategorized

Een reactie

leave a comment »

Woensdag 23 december 2009

Geacht College,

Op 15 december zijn mijn vragen over het parkeren in de omgeving van het Julianaplein tijdens koopzondagen beantwoord. Waarvoor dank!

De essentie van de vragen was: hoe kunnen bezoekers aan de stad die niet de intentie hebben de binnenstad te bezoeken en niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de data waarop in het Amersfoortse centrum een koopzondag wordt gecelebreerd, te weten komen dat bij het Julianaplein het betaaldparkerenregime van kracht is.

U verwijst in de beantwoording naar de sticker op de parkeerautomaat. Hier op wordt een overzicht gegeven van de koopzondagen gedurende het actuele jaar.

 Naar mijn mening kan een dergelijk antwoord alleen vanaf een bureau in het stadhuis worden beantwoord, waarbij de praktische omstandigheden over het hoofd worden gezien. Immers. een bezoeker aan onze stad die een reisdoel heeft in de omgeving van het Julianaplein maar niet voornemens is om te profiteren van de mogelijkheden die de koopzondag in ons centrum hem biedt en ook niet op de hoogte is van het feit dat er überhaupt een koopzondag plaatsvindt, zal reageren op de situatie die hij aantreft. In het door mij beschreven voorbeeld: hij zal constateren dat er meer dan genoeg parkeerruimte is en dat de winkels rondom het Julianaplein gesloten zijn. Wat zal hem er toe drijven om zich naar een op afstand gelegen parkeerautomaat te begeven?

 Formeel kan het zijn dat er van de zijde van het gemeentebestuur aan de informatieplicht is voldaan. Echter, uw opstelling getuigt van weinig invoelingsvermogen ten aanzien van het gedrag van een niet ter plaatse ingevoerde bezoeker aan onze stad. Dit gebrek wordt ook wel omschreven als: bureaucratisch en niet burgervriendelijk handelen. Naar mijn mening is toch andere informatie, zoals voorgesteld bij de door mij gestelde vragen, noodzakelijk.

 Uw antwoord kan ik niet anders beoordelen dan: volkomen onder de maat!

 De rechter: ‘Getuige, ik moet u er op wijzen dat u alleen maar uitspraken kunt doen over zaken die u met eigen ogen heeft waargenomen en niet wat u van anderen heeft gehoord. Maar eerst moet ik u enkele vragen stellen. Getuige, wanneer bent u geboren?’

Getuige: ‘Edelachtbare, dat weet ik ook maar van horen zeggen!’

Written by raphaelsmit

23/12/2009 at 20:59

Geplaatst in Uncategorized

Een goed bewaard busgeheim

leave a comment »

Donderdag 22 december 2009

 Twee buslijnen verbinden Vathorst met de rest van de stad: lijn 3 en lijn 5. Volgens de dienstregeling hebben beide lijnen hun eindpunt bij het Vathorster station. Lijn 3 rijdt via de Maatweg en de Ringweg  Noord naar Vathorst, lijn 5 doet dat via Schothort en Zielhorst. Wat nog te weinig bekend is: bus 3 rijdt vanaf het Vathorster station verder onder de lijn 5, lijn 5 gaat vanaf dat punt verder als lijn 3. Feitelijk heeft Vathorst dus een ringlijn, maar er zijn slechts weinig mensen die dat weten.

 Oké, men zegt dat de verknoping van de lijnen 3 en 5 in een voetnoot in de dienstregeling is vermeld. Maar de meeste Amersfoorters bedienen zich voor het openbaar vervoer in hun stad van de folder die een jaar geleden huis-aan-huis is verspreid en waarin een lijnenkaart met een overzicht van de rijfrequenties is opgenomen. Daarin is niets terug te vinden van de feitelijke ringlijn in Vathorst. Een gemiste kans.

Waarom, zo vroeg ik het college, wordt in Vathorst niet hetzelfde gedaan als in Liendert-Rustenburg, Randenbroek-Schuilenburg en Amersfoort-Zuid, waar ook sprake is van kringlijnen. In die delen van de stad heeft elke rijrichting zijn eigen nummer: 6-7, 11-12 en 9-10.  Voor Vathorst zouden ook twee nummers op deze wijze gebruikt kunnen worden.

Nee zegt het college, daar wil Connexxion niet aan beginnen en wij hebben het niet voor het zeggen. Ze hadden beter kunnen antwoorden: de voorbereiding voor de nieuwe dienstregeling is al ver gevorderd, het drukwerk is al klaar dus jammer, misschien volgend jaar. In plaats daarvan wordt naar de voetnoot verwezen en naar de chauffeurs die de busreizigers telkens over de omnummering bij het Vathorster station op de hoogte stellen.

Van dat laatste heb ik nog nooit iets gemerkt. Ik zou het ook een potsierlijke situatie vinden indien de chauffeur elke instappende passagier over de omnummering mondeling zou moeten informeren. Maar een troost: Connexxion gaat via de schermen in de bus de informatie vertrekken en het gemeentebestuur zal via Stadnieuws informatie verstrekken. De nieuwe dienstregeling is onlangs ingegaan, dus ik ga het scherm in de bus maar eens bestuderen. De publicatie in Stadsnieuws is mij ontgaan, er van uitgaande dat die intussen heeft plaatsgevonden.

 Na jarenlange inspanningen had hij eindelijk de kunst geleerd gedachten van zijn medemensen te kunnen lezen. Kort daarna stierf hij uit verveling.

Written by raphaelsmit

22/12/2009 at 20:56

Geplaatst in Uncategorized

Koopzondag

leave a comment »

Maandag 21 december 2009

De kwestie: een automobilist die ver van het Amersfoortse centrum woont, moet in de omgeving van het Julianaplein een bezoek afleggen. We schrijven: zondag 25 oktober j.l. Hij parkeert zijn auto aan de Arnhemseweg, dicht bij het Julianaplein. Vrijwel alle parkeerplaatsen zijn onbezet. De borden bij de parkeerplaats vermelden dat er op zondag vrij partkeren is, behoudens op koopzondagen. Rond het Julianaplein blijkt of lijkt geen enkele winkel geopend te zijn. Ook ontbreekt in de omgeving elke vorm van informatie over de data waarop er in het Amersfoortse centrum koopzondagen zijn.

Wanneer de automobilist na enkele uren terugkeert bij zijn auto, bevindt zich onder zijn ruitenwisser een naheffingsaanslag: € 53,30. Was het dan toch koopzondag?

 Een kwestie die schriftelijke vragen aan het college opleverde. Het college werd gevraagd om bij parkeerplaatsen op een duidelijke wijze aan te geven of er al dan niet een koopzondag is. Niet zozeer in het centrum zelf, want daar is iets dergelijks gemakkelijk te ervaren, maar vooral in de gebieden rondom het centrum waar weliswaar op dat moment geen koopzondag is maar waar wel het daarbij behorende parkeerregime geldt.

Het college heeft zich er in de beantwoording vrij makkelijk van afgemaakt. De gemeente heeft de plicht de data te publiceren, de parkeerder heeft een onderzoeksplicht om zich op de hoogte te stellen. Het college wijst op de publicaties in Stadsberichten – die buiten Amersfoort niet worden verspreid – en op een sticker op de parkeerautomaten.

Ben ik tevreden met dit antwoord? Nee! Een afschrift van de brief die ik daarop aan het college stuurde, is onder de datum van 23 december in dit dagboek terug te vinden.

 Itzik heeft bij zijn neef Schmul gelogeerd. ’s Morgens klaagt hij: ‘Foei, ik heb nauwelijks kunnen slapen. Bij jouw dansen overal de vlooien in het rond.’ Schmul: ‘No na, wil je dat ik voor jou het operaballet laat aantreden.’

Written by raphaelsmit

21/12/2009 at 20:54

Geplaatst in Uncategorized

De ontbrekende bushalte

leave a comment »

Vrijdag 18 december 2009

Het openbaar vervoer in Vathorst vindt plaats via de Boulevard. De bushalten bevinden zich bij de zestien rotondes , althans, dat lijkt het principe te zijn. Bij één rotonde zijn geen bushaltes aangelegd: rotonde 8. Dat is opmerkelijk, want rotonde 8 ligt bij het nieuwe winkelcentrum en bijna voor de deur van het nieuwe ICO-cluster. Rotonde 8 ontsluit, na voltooiing van de laatste bouwactiviteiten in dit gebied, ook het woongebied ‘De Foortse Torens’. Met zijn vier woontorens en omvangrijke appartementengebouwen wordt dit het dichtstbevolkte deel van Vathorst. Zonder eigen bushalte!

Wie in het winkelcentrum zijn boodschappen heeft gedaan, moet nu naar rotonde 7 of naar het NS-station lopen. Dat laatste geldt ook voor de bewoners in De Foortse Torens, maar veel van hen moeten dan een afstand afleggen die ver boven de norm ligt. Uiteraard: nadat de tweede fase van het winkelcentrum is opgeleverd, sluit dit centrum aan op het NS-station. Maar voor het zover is, zijn er nog zeker drie jaar te begaan. Het is zelfs nog de vraag of in 2011 al met de bouw van de tweede winkelfase is begonnen.

 Een bushalte bij rotonde 8 is dus niet meer dan logisch. Rede voor mij om het College via schriftelijke vragen te verzoeken om de ontbrekende kraal in de keten van bushalten langs de boulevard alsnog te realiseren.

 De televisie is uitgevonden om analfabeten een voorwendsel te geven zich een bril aan te schaffen.

Written by raphaelsmit

18/12/2009 at 20:52

Geplaatst in Uncategorized

Het ICO-cluster in Vathorst

leave a comment »

Donderdag 17 december 2009

Het afgelopen jaar is tegenover het station Vathorst het ICO-cluster gerealiseerd. ICO staat voor: Informatie, Cultuur en Ontmoeting. In het ICO-cluster bevinden zich dependances van de Openbare Bibliotheek en van de Scholen in de Kunst, een theaterzaal voor zo’n 250 toeschouwers, het Vathorst-College, kinderopvang voor 120 kinderen en een sporthal die aan alle eisen van het NOC voldoet. Verschillende gebruikers kunnen van elkaars faciliteiten profiteren, bijvoorbeeld het Vathorst-College van de sportzaal, van ruimten van de Scholen in de Kunst en van de mediatheek van de bibliotheek. De Scholen in de Kunst kan de theaterzaal gebruiken, enzovoort. De ruimten van de Scholen in de Kunst zijn hypermodern en komen in omvang vrijwel met de centrale vestiging van de Scholen in de Kunst overeen.

 Dinsdag werd een bezichtiging voor de leden van de gemeenteraad georganiseerd. Dat was geen succes: slechts vier gemeenteraadsleden en een raadskandidaat waren aanwezig. Gelukkig waren ook leden van de Amersfoortse Sport Federatie uitgenodigd en verscheen er ook een ambtelijke delegatie uit het stadhuis, het was anders een droevige gebeurtenis geweest.

En dat is jammer. Er is erg veel geld gestoken in de bouw van het ICO-cluster. Met name de sporthal en de dependance van de Scholen in de Kunst zijn van veel meer betekenis dan voor Vathorst alleen. En het is een prachtig gebouw waar elke Vathorster inwoner trots op zal zijn. Wat meer belangstelling vanuit de gemeenteraad was op zijn plaats geweest.

 Een vader brengt zijn zoon economische basiskennis bij. ‘Alles wat zeldzaam is, is duur. Een goed paard is zeldzaam, daarom is het duur.’ ‘Maar papa,’ merkt de zoon op, ‘een goed paard dat goedkoop is, is toch veel zeldzamer!’

Written by raphaelsmit

17/12/2009 at 20:49

Geplaatst in Uncategorized