Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

Archive for september 2008

leave a comment »

Aandacht voor ambtelijke nota

Dinsdag 2 september 2008

Onlangs verscheen er een nota: ‘Integrale gebiedsuitwerking Eemland’. Achter deze titel gaan allerlei gedachten schuil over de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen tot 2015 in de omgeving van Amersfoort. Het is een ambtelijke nota, opgesteld op initiatief van de gemeente Amersfoort en het gewest Eemland. De historie heeft bewezen: dergelijke ambtelijke nota’s kunnen een eigen weg gaan leiden. Indien de gemeenteraad er niet tijdig aandacht aan besteed, zijn er op basis van zo’n nota misschien spoedig moeilijk omkeerbare feiten gecreëerd. Alle reden dus om de nota eens goed te lezen. Dat leidde tot een aantal schriftelijke vragen aan het college die ik vandaag heb ingediend.

Zo schrijven de ambtelijke plannenmakers dat de Wespentaille, het groene gebied tussen Vathorst-West en Bunschoten, een belangrijke brugfunctie vervult tussen de Eempolder en polder Arkemheen. Daarvoor zou deze wespentaille opnieuw moeten worden ingericht met water, rietlanden, plaatselijke ruigtes en enkele struwelen. Waarom, zo vraag ik mij af. Laat het gewoon weiland zijn, dat sluit het beste aan op de naastliggende polders waarvoor het een brugfunctie moet vervullen.
In de nota wordt aandacht besteed aan het coulisselandschap in de Gelderse vallei. Inderdaad, een mooi landschap. Volgens de ambtenaren leent het gebied zich uitstekend voor landelijk wonen. Wat wordt daarmee bedoeld, wat heeft dat voor consequenties? Ook daarop mag het college antwoord geven.
In Vathorst-West worden zo’n 3.000 woningen gebouwd. Dat vereist de nodige ontsluitingswegen. ‘De wijze waarop dat wordt vormgegeven is thans nog niet bekend,’ aldus de nota. Intussen wordt er al intensief nagedacht over de woningbouw in dit gebied. Binnen niet al te lange tijd moet dat resulteren in een ontwerpbestemmingsplan. Uit de ervaringen met Vathorst weten we intussen dat, wanneer in het bestemmingsplan de verkeersafwikkeling niet adequaat is geregeld, de Raad van State het bestemmingsplan schorst. Bij Vathorst leverde dat een vertraging van ongeveer een jaar op. Hoe denkt het College dat voor Vathorst-West te voorkomen?
In de ambtelijke nota wordt het streven van de NV Utrecht, een planningsorgaan voor de driehoek Utrecht-Amersfoort-Hilversum, aangehaald om in dit gebied 5.000 woningen als landelijk wonen te ontwikkelen. Volgens de nota zou ook Hoogland-West daarbij een rol kunnen vervullen. Dus toch extra woningbouw in Hoogland-West? Het College mag dat toelichten.
Schimmigheid is er over het gedeelte van Vathorst-West waar geen woningen mogen worden gebouwd, de milieu- en hinderwetzone rondom de stortplaats van Smink. Het college heeft eerder de indruk gewekt dat de inrichting van dit gebied nog alle kanten op kan: bedrijven of voorzieningen voor sport en recreatie. In de ambtelijke nota wordt dit gebied onder de noemer ‘werken’ uitsluitend gereserveerd voor bedrijven. Wat is er nu precies mogelijk?
Op een van de kaarten zijn Hoogland-West en Laak-Noord aangeduid als overgangsgebieden waarin functies kunnen worden verweven. Als ik zo iets leest, gaan er bij mij knipperlichten branden. Ook dit mag het College toelichten.
In de nota wordt gesuggereerd dat er een en ander moet gebeuren voor de groene recreatie ten noorden van de stad, dus in Laak-Noord. ‘Met name de inwoners van Vathorst geven aan een groot groengebied te missen,’ klagen de ambtenaren. Hoe dat is gepeild en hoe die bewoners dan bij een mogelijke reconstructie van het al groene gebied worden betrokken, zijn vragen die het College mag beantwoorden.

Bah, die lastige raadsvergaderingen

Maandag 1 september 2008

In het blad Binnenlands Bestuur van dit weekend wordt Kees Jan de Vet, tot voor kort burgemeester van Leusden en nu VNG-directielid, prominent geciteerd. ‘We moeten echt iets doen aan de lengte van de raadsvergaderingen.’ zo deelt hij mee.

Burgemeesters en VNG-directeuren: het zijn en blijven uiteindelijk echte ambtenaren. Niet de inhoud van de discussie lijkt belangrijk te zijn, maar de vorm. Jawel, raadsleden praten vaak, raadsvergaderingen duren soms lang. En dat is lastig voor de ambtenaren, voor wie het bestuur vaak een vervelende hobbel is binnen de planvoorbereiding. Ideaal voor de bureaucratie zou zijn indien de raad er eenvoudigweg het zwijgen toe zou doen.
Laat ik eerlijk zijn: in het interview poneert De Vet best wel een aantal zinvolle gedachten. Maar als het om raadsvergaderingen gaat, wordt hij een tikkeltje cynisch. ‘Neem de jaren dertig van de vorige eeuw. Stedenbouwkundig zijn er toen fraaie dingen tot stand gekomen, bijvoorbeeld in Amsterdam. Weet je dat in die tijd Provinciale Staten twee keer per jaar en de gemeenteraad zes keer per jaar bijeen kwamen?’

Hallo, meneer De Vet. En weet u dat in diezelfde dertiger jaren de minister-president riep: gaat u maar rustig slapen, wij zorgen wel voor u (korte tijd later vielen de bommen op Rotterdam). Dat vertrouwen in het openbaar bestuur bestaat niet meer. Burgers verwachten het een en ander van de mensen die zij hebben gekozen en laten dat vaak ook duidelijk merken. Dat bepaalt de agenda van de raad en de intensiteit van de discussies. Daar moeten niet alleen raadsleden zich op instellen, maar ook burgemeesters!

Onnodig omrijden is te voorkomen

Vrijdag 29 augustus 2008

Het afgelopen jaar was de bouwweg tussen de Vathorster boulevard en de Domweg, tegenover het in aanbouw zijnde winkelcentrum, een geliefde route voor mensen die vanuit Amersfoort per auto op weg waren richting Nijkerk. De route kwam vooral in de belangstelling toen het tunneltje bij Hooglanderveen enige tijd werd afgesloten, die belangstelling is daarna gebleven. Tot verdriet van de bewoners in Holkerveen, die veel meer verkeer door hun dorp zagen rijden dan voorheen waardoor zowel de veiligheid als de wegbermen in het dorp in gevaar kwamen.

Amersfoort zegde afgelopen zomer toe de bouwweg langs de Foortse Torens te sluiten. Afgelopen week stonden er bij de Domweg borden waarin de afsluiting werd aangekondigd. Vandaag was het zover: enkele betonnen blokken en een neerklapbaar obstakel maken een einde aan het autoverkeer op dit punt.
De maatregel is oké, maar de uitvoering vertoont een vuiltje. Bij de boulevard in Vathorst is op geen enkele wijze aangegeven dat de bouwweg doodloopt. Dus zie ik vanuit mijn woning achter elkaar auto’s over de bouwweg rijden, die na ruim een kilometer merken dat ze niet verder kunnen. Het gefoeter kan ik niet horen, het soms moeizaam keren zie ik wel.
Waarom niet even een bordje aan het begin van de bouwweg geplaatst. Een kleine moeite, lijkt mij, die veel ergernis kan voorkomen.

Onduidelijkheid over stookkosten in Laak

Donderdag 28 augustus 2008

In het stadsdeel Laak ontbreken de gasleidingen. Koken doe je elektrisch en warmte wordt vanuit een warmtecentrale (WWK-installatie) aan de rand van de wijk geleverd. Dit heeft het afgelopen jaar tot heel wat ergernissen geleid. Het gaat daarbij om de kosten van de levering van warm water voor de verwarming, in de keuken en in de badkamer. Mensen moeten honderden euro’s meer betalen dan ze hadden verwacht. Ik kan er over meepraten: de eerste helft van dit jaar, wonende aan de Grote Koppel, betaalde ik nog geen 80 euro per maand voor stroom en gas, in Vathorst werd ik voor een appartement van bijna gelijke grootte door Eneco aangeslagen voor een maandbedrag van 270 euro – intussen op mijn verzoek met honderd euro verlaagd, maar nog steeds veel te veel.

De Burger Partij Amersfoort ontvangt regelmatig signalen over dit probleem (daarom is het zo goed dat ik het nu aan de lijve ervaar!), zo ook deze week. Een bewoner uit Laak stelde een aantal prangende zaken aan de orde. Zo is Eneco dankzij de WKK-installatie in het genot van extra fiscale voordelen, maar de vraag is of dit voordeel wordt doorberekend in het vastrecht. Het is zelfs niet uit te sluiten dat Eneco voor de milieuvriendelijke WKK-instalatie nog meer subsidies ontvangt, maar daarover wordt geen informatie gegeven.
Bij het produceren van warmwater ontstaat er als ‘bijproduct’ elektra. Deze wordt tegen marktconforme prijs afgezet. De Laakbewoners merken echter niets van de winst die Eneco op deze wijze maakt, integendeel. Terecht wordt in de brief die wij ontvingen, gesteld dat de bewoners eigenlijk beloond moeten worden voor hun – weliswaar onontkoombaar – milieuvriendelijk gedrag. In plaats daarvan worden de bewoners door Eneco, die in Laak energiemonopolist is, extra aangeslagen. Mijn fractie heeft het College om uitleg gevraagd.

Hindernissen in de vrije busbaan

Woensdag 27 augustus 2008

Het openbaar vervoer heeft in Vathorst vrije baan. Zo lijkt het, maar de vrije busbaan – oorspronkelijk bestemd voor een speciaal ontworpen ov-‘verhicel’ – wordt tegen de oorspronkelijke plannen in bij elke rotonde onderbroken. Dit tot ongenoegen van de buschauffeurs. Zij moeten via verkeersdrempels over de veel te nauwe rotonde draaien. Bij het verlaten van de rotonde moeten zij via een extra, niet zo logisch bedachte, slinger weer terug naar hun vrije baan.
Het is niet alleen het ongemak waarmee de chauffeurs, en ook de passagiers, worden geconfronteerd. Bij het oprijden van de rotondes krijgt het openbaar vervoer vaak niet de voorrang waarop het recht heeft. Het gaat daarbij om de auto’s die parallel aan de bussen de rotonde naderen. Voor deze automobilisten ontstaat eveneens een moeilijk inschatbaar probleem. Het wachten is op de eerste aanrijdingen op de steeds drukker wordende boulevard.

Eigenlijk is er maar één oplossing waarmee iedereen wordt bediend. Dat is het doortrekken van de vrije busbaan over de rotonde heen, zoals oorspronkelijk bedoeld. Deze oplossing vergt extra signalering op de rotondes, bijvoorbeeld in de vorm van knipperlichten die waarschuwen voor het naderende busverkeer. Uiteraard vereist deze oplossing een extra investering, al is deze op de totale kosten voor de vrije busbaan niet zo uitzonderlijk groot. Verkeerde zuinigheid heeft er nu toe geleid dat er op de rotondes verkeerssituaties ontstaan die het openbaar vervoer niet ten goede komen en de veiligheid in gevaar brengen.
Voor mij reden om via schriftelijke vragen bij het College aan de bel te trekken en te vragen de rotondes alsnog aan te passen.

Waar laat ik het oud papier?

Dinsdag 26 augustus 2008

Een klusje voor onze milieuwethouder. Overal waar ik de afgelopen jaren woonde, in het Bergkwartier en aan de Grote Koppel, was het scheiden van afval goed geregeld. Voor oud papier waren aparte containers aanwezig: blauwe tubes voor de woningen in Zuid, een royale container in de containerruimte van het appartementencomplex aan de Eem.

In Vathorst is de wereld anders, in elk geval in het stadsdeel Laak. Hier wordt het huisvuil centraal opgehaald. in het wegdek zijn ruimten gereserveerd voor het ondergronds verzamelen van afval. Op talloze plekken zijn twee dekplaten aangebracht. Een daarvan is voorzien van een stortkoker. Deze is, zo staat er op vermeld, bestemd voor restafval.
Waar het oud papier gedeponeerd moet worden is moeilijk te achterhalen. Is daar de tweede put niet voor, zou je je afvragen. Kan zijn, maar die is niet voorzien van een stortkoker. Tijdens mijn wandelingen in mijn nieuwe woonomgeving heb ik één papiercontainer op kunnen sporen. Geen stortkoker, maar als bovengrondse noodvoorziening. Deze papierdeponie staat zo’n 500 meter van mijn woning, geen afstand die je even met een doos oud papier aflegt of waar je elke dag even naartoe wandelt.
Als nieuwe bewoner heb ik via de Rova allerlei informatie ontvangen over de ondergrondse containers en het afgeven van klein chemisch afval. Over de – enige? – papiercontainer in mijn stadsdeel werd met geen woord gerept.
Een aardige actie dus voor onze milieuwethouder: zorg ervoor dat op de afgiftepunten voor afval ook de tweede koker wordt gemonteerd. Voor oud papier, maar eventueel afgewisseld met een groencontainer. Alhoewel; zoveel groen hebben we niet in Laak, dus laten we op dat punt niet overdrijven!

Onnodige geheimzinnigheid voor raadsleden

Maandag 25 augustus 2008

Op 2 september bezoeken de raadsleden Vathorst. Dit keer geen fietstocht, maar een informatiemarkt in het infocentrum van Vathorst. Zes onderwerpen krijgen de aandacht: jeugd en jongeren, onderwijs, de openbare ruimte, het Waterhart in De Bron, het centrumgebied en kunst en cultuur. Interessante onderwerpen waarin veel bewoners van Vathorst ook wel geïnteresseerd zullen zijn.
Dat lezen ze dan wel in de krant, zou je denken. Niets daarvan. Wethouder Van ’t Veld heeft met het presidium afgesproken dat het een informele bijeenkomst wordt, alleen voor de raadsleden en wat ambtenaren.
Wat een onzin! In het verleden was de pers steeds een welkome gast bij dit soort bijeenkomsten, en terecht. Uiteraard, indien de raad hele specifieke zaken zou moeten bespreken waarbij bijvoorbeeld commerciële belangen of persoonlijke zaken spelen, kan dat intern gebeuren. Maar de opgesomde onderwerpen duiden er niet op dat zoiets het geval zal zijn.
Ik heb de organisatoren daarom gevraagd alsnog de pers uit te nodigen. De raad wil toch graag goede contacten hebben met de burger? Laten we dan een voor de hand liggend intermediair daarvoor niet verwaarlozen!

De bon centraal

Vrijdag 22 augustus 2008

Ik ontving het fraai verzorgd jaarverslag 2007 van ParkeerService. Zo’n instelling lijkt een saaie organisatie van bonnenschrijvers en garagebeheerders. Maar ook organisaties als ParkeerService gaan met hun tijd mee, dus ontving ik een fraai vormgegeven jaarverslag.
‘Mens centraal’ Dat is de titel van het jaarverslag. Oké, dat kunnen 99 van de honderd overheids- en semi-overheidsinstellingen roepen, dus waarom ParkeerServic niet, toch!

Het toeval wil echter dat ik – na meer dan tien tot vijftien jaar – een parkeerbon ontving. Oké, ik heb een abonnement voor een parkeergarage, dus ik had mijn auto niet op de Zonnehof moeten neerzetten. Ook niet voor tien minuten. En dan nog in gedachten verdiept uit e auto stappen: dom, dom! Na vijf minuten de ingeving van: hé, ik ben de parkeerautomaat vergeten, en haastig terugkeren, maar dat hielp niet. Ik had een bon.
Maar gelukkig: Mens centraal! Ik moet zeggen, de meeste mededelingen die ik van de overheid ontvang, zijn vriendelijker gesteld dan de terechtwijzing van ParkeerService. Toen ik de bon las bekroop mij het gevoel dat ik een zware criminele daad had begaan, terwijl ik in opperste onschuld even mijn gedachten niet bij de zaak had gehouden. Toegegeven, bij herlezing moest ik erkennen dat elk woord juridisch gewogen en verantwoord was. Maar toch: als de mens centraal staat kan de gebezigde taal misschien ook wat menselijker zijn. Het bedrag trouwens ook!

Written by raphaelsmit

01/09/2008 at 23:13

Geplaatst in Uncategorized