Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

Archive for mei 2011

Vragen bij de jaarrekening

Deze dag moet de gemeenteraad de jaarrekeningen over 2010 vaststellen. Voorafgaand aan deze vaststelling zijn 132 schriftelijke vragen binnengekomen. Al deze vragen moeten nog worden beantwoord. Je kunt je dus de vraag stellen hoe de jaarrekeningen kunnen worden goedgekeurd indien er nog zoveel open vragen zijn. Met mij zijn verschillende raadsleden van mening dat de voor vanavond geplande vaststelling uitgesteld zou moeten worden. Er zou eerst een behandeling van de vragen en antwoorden in de Ronde moeten plaatsvinden alvorens de raad een overwogen besluit tot goedkeuring kan nemen.

Ter informatie zijn hieronder tien van de 132 vragen weergegeven – de vragen die door mij zijn gesteld. Ik druk ze af om duidelijk te maken dat ons gemeentebestuur over een zeer dunne draad loopt. Er is te veel optimisme over de financiële positie waarin de stad zich bevind. Het kan ook zijn dat er met opzet een te rooskleurig beeld wordt geschapen, maar dat zou een kwalijke zaak zijn.

Ik vrees dat de tekorten waarmee het stadsbestuur de komende jaren wordt geconfronteerd, groter zijn dan momenteel wordt gesteld. Moet er dan nog meer worden bezuinigd op de zorg, het welzijn, het onderwijs, de sport, de cultuur, het ouderenbeleid, het onderhoud van de stad en noem maar op? Nee natuurlijk, de nu voorgestelde bezuinigingen gaan al veel te ver en zijn, wat mij betreft, onaanvaardbaar.

Het college zal op een andere wijze tegen de financiële positie van onze stad moeten aankijken. Dat houdt in dat er ‘tafelzilver’ van de hand wordt gedaan en prestigeprojecten zoals het zwembad aan de Hogeweg op zijn minst worden uitgesteld. De Groep Van Vliet zal daar tijdens de discussie over de begroting voor de volgende jaren op terug komen.

Hieronder het overzicht van de door mij gestelde vragen. Zoals velen van mij gewend zijn: geen nominatie voor de bondigheidsprijs, maar die zal ik toch nooit winnen!

Vraag 1

De woningproductie in Vathorst biedt een gunstiger beeld dan eerder gepresenteerd. Er zijn meer notarieel geleverde kavels dan gepland (280 in plaats van 250) en het aantal verkochte woningen in 2010 steeg met ca. 25 procent ten opzichte van het voorafgaande jaar. Prijsafspraken voor 2011 bieden voor 2011 perspectief op een verdere groei van de markt (rapport Deloitte, pagina 8). Door programmatische verschuivingen bestaan er echter zorgen voor de toekomst waarvoor de voorzieningen binnen de lopende grondexploitatie een oplossing bieden. Welke verschuivingen in de woningencategorieën hebben zich voorgedaan en hoe ziet het perspectief er voor de komende jaren uit?

Vraag 2

In het kantorenpark Podium wordt het geplande afzettempo niet gehaald. Binnen VOF Podium wordt onderzocht of de samenwerkingsvorm moet worden aangepast. Gezien de meest recente uitgifte in dit gebied blijkt al een wijziging in strategie te zijn toegepast. Op welke wijze heeft het college de raad betrokken bij het wijzigen van de eerder gekozen strategie: van ontwikkeling naar puur gronduitgifte? Wanneer wordt de raad op de hoogte gesteld van de veranderde uitgangspunten voor de samenwerking binnen VOF Podium en over de financiële consequenties, aansprakelijkheid etc die daaruit voortvloeien?

Vraag 3

In het verslag van Deloitte wordt vermeld dat de boekwaarde voor Vathorst West € 22,5 miljoen bedraagt. In andere publicaties spreekt het college steeds over een boekwaarde van circa € 20 miljoen. Hoe komt dit verschil tot stand?

Vraag 4

De gemeente geeft, aldus het accountantrapport, aan dat voor Vathorst-West wordt uitgegaan van een budgettair neutraal scenario. Dit wordt onder meer bereikt door beperking van de kavelgrootte met circa 20 procent. Indien het college al vingeroefeningen heeft gedaan betreffende de exploitatie, mede door het versoberen van eerder aan de raad gepresenteerde plannen, waarom is de raad hierover nog niet geïnformeerd?

Vraag 5

Het college gaat er, om tot een sluitende grondexploitatie van Vathorst-West te komen, van uit dat de marktpartijen hun gronden tegen de huidige boekwaarde inbrengen. Binnen de raad is de discussie over de wijze waarop Vathorst-West wordt ontwikkeld – pps of een andere constructie – uitgesteld, een raadsbesluit hierover is nog niet genomen. Op basis waarvan meent het college dat de marktpartijen bereid zijn grond in Vathorst-West tegen de huidige boekwaarde in te brengen, waar worden die gronden dan bij ingebracht en welke voorwaarden of nadere afspraken tussen het college en de betrokken marktpartijen zijn er hierover gemaakt?

Vraag 6

Bij het schetsen van een financieel perspectief binnen de Herziening van de grondexploitaties wordt geconstateerd dat er vanaf medio 2010 een stijging van de gemiddelde huizenprijs meetbaar is (pagina 7). Deze constatering wijkt af van de waarnemingen zoals de afgelopen tijd gedaan door organisaties als de NVM en het Kadaster. Hoe komt het college tot het positieve perspectief en wat zijn de consequenties wanneer niet het positieve perspectief van het college wordt gehanteerd maar de werkelijkheid zoals die zich het afgelopen half jaar heeft voorgedaan tot uitgangspunt bij de herziening van de grondexploitaties wordt genomen.

Vraag 7

Waarschijnlijk terecht merkt het college in de Herziening grondexploitaties op dat de behoefte naar bedrijfsterreinen zich richten op het midden- en lage segment, de vraag naar hoogwaardige bedrijvenparken is relatief beperkt (pagina 9). Wenst het college het bedrijvenpark Vathorst nog steeds als hoogwaardig bedrijvenpark te ontwikkelen (zoals tot nog toe steeds gepresenteerd aan de raad), en zo ja, leidt dit er toe dat recente verwachtingen over de uitgifte in het Vathorster bedrijvenpark in negatieve zin verder moeten worden bijgesteld?

Vraag 8

In de Herziening grondexploitaties voor 2010 verschijnt voor de eerste keer een negatief resultaat voor het Vathorster bedrijventerrein van € 0,5 miljoen NCW. Kan het college een doorkijk geven bij de ontwikkeling van dit negatieve resultaat, uitgaande van een voortgezette stagnatie in de gronduitgifte binnen dit gebied?

Vraag 9

Op pagina 23 van de Herziening grondexploitaties wordt ingegaan op de stand van zaken bij het Oliemolenkwartier. Uitgangspunt blijkt te zijn dat het gebied bestemd is voor (tijdelijke) creatieve economie, zoals ook is vastgelegd in het bestemmingsplan. Is bij de geschetste verwachting ook rekening gehouden met een functiewijziging voor een deel van het Oliemolenkwartier ten behoeve van opvangvoorzieningen?

Vraag 10

Bij het onderdeel 8.1. Strategisch Vastgoed in de Herziening grondexploitaties blijkt dat het college uitgaat van een (her)ontwikkeling van het in 2013 vrijkomende gebouw van de Bibliotheek en de verwerving van het GGD-gebouw. Welke functies denkt het college aan deze gebouwen of – bij eventuele sloop – de onderliggende grondstukken te geven, uitgaande van een stagnerende ontwikkelingsmarkt die zeker nog een aantal jaren zal voortduren?

Written by raphaelsmit

10/05/2011 at 10:11

Geplaatst in Amersfoort

Toekomst van het Eemland

Amersfoort Anders

Groep Van Vliet

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Amersfoort

Overeenkomstig artikel 43 van het Reglement van Orde van de raad doe ik u onderstaande vragen aan het College van B en W toekomen:

 Bijstelling Integrale Gebiedsuitwerking Eemland 2011

 Samen met de andere gemeenten in de regio, heeft Amersfoort de Integrale Gebiedsuitwerking Eemland (IGE) bijgesteld. De bijgewerkte IGE is als proactieve bijdrage ingebracht bij het provinciaal bestuur, als bouwsteen voor de nieuwe ruimtelijke structuurvisie van de provincie. Door middel van een Raadsinformatiebrief (2011-30) is de gemeenteraad over de bijgewerkte IGE geïnformeerd. Het bijgestelde beleid is niet ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd omdat deze naar de mening van het college geen nieuw beleid bevat. Bij lezing van het concept voor de bijstelling 2011 van de IGE zijn echter punten op te merken die tot onderstaande vragen leiden..

 Vraag 1

Volgens de regiogemeenten kan circa 1.500 ha van de nieuw te realiseren Ecologische Hoofdstructuur (EHS) worden geschrapt omdat deze niet van cruciaal belang zijn voor het duurzaam functioneren van de EHS (pagina 10). Om welke 1.500 ha gaat het hierbij en waarom zijn deze niet meer van cruciaal belang?

 Vraag 2

Volgens de regiogemeenten mogen de provinciale plannen  geen gewenste ontwikkelingen op het gebied van Natuur en Landschap blokkeren. Een van die gewenste ontwikkelingen betreft de inrichting van de Wespentaille tussen Bunschoten en Vathorst (pagina 10). Welke gewenste inrichting betreft dit en is deze al door de gemeenteraad van Amersfoort vastgesteld?

 Vraag 3

Voor de overheveling van de bouwopgave van 15.000 woningen vanuit het Utrechtse Structuurgebied naar Almere is de tot standkoming van een HOV-verbinding tussen Amersfoort en Almere een voorwaarde (pagina 13). Wat zijn de consequenties voor de bouwopgave in het Eemland indien de provincie de gewenste HOV-verbinding niet of in onvoldoende mate in het provinciaal structuurplan opneemt?

 Vraag 4

In de bijgestelde IGE is een geactualiseerd overzicht gegeven van de noodzakelijke woningproductie in het Eemland tot het jaar 2030 (pagina 15). Uit de cijfers blijkt  dat er, op basis van de tot nog toe berekende plancapaciteit, in het Eemland tot 2030 een tekort aan bouwplannen is van 3.072 woningen. Dit aantal is beduidend hoger dan eerdere getallen van ca 600 woningen tekort. Waar denkt het college dat binnen de regio deze ruim 3.000 woningen moeten worden gerealiseerd?

 Vraag 5

In de bouwplannen, zoals weergegeven op pagina 15 van de bijstelling, wordt gedurende de periode van 2020 tot  2025 voor Amersfoort uitgegaan van de bouw van 2.120 woningen in de uitleggebieden. Dit betreft de woningbouw in Vathorst-West. Voor de periode 2025 tot 2030 is geen capaciteit meer aanwezig. In de conclusies op pagina 17wordt gesproken over 3.000 woningen in Vathorst-West. Welk van deze twee genoemde getallen is de juiste en, indien 3.000 woningen het uitgangspunt is, wanneer worden de resterende 880 woningen gerealiseerd?

 Vraag 6

Een aantal binnenstedelijke projecten, zoals de Kop van Isselt, de Wagenwerkplaats en het project Hogeweg, kan slechts worden gerealiseerd indien de provincie deze (en mogelijk andere, niet genoemde) projecten financieel ondersteunt (pagina 17). Wat zijn de gevolgen voor deze binnenstedelijke uitbreidingen indien de provincie niet tot medefinanciering van deze projecten in staat of bereid is?

 Vraag 7

De regio Amersfoort is ambitieus, aldus de bijgestelde IGE. Om haar ambities waar te maken wordt er gestreefd naar 2.000 tot 3.000 extra banen per jaar (pagina 18). Op dezelfde pagina schrijven de regiogemeenten dat zij strategische allianties willen aangaan met de gemeenten Barneveld en Nijkerk. Deze gemeenten hebben, zo wordt vermeld, zich in principe bereid  getoond om een eventuele overloop uit de Regio Amersfoort te faciliteren. Barneveld is voornemens nog 72 ha bedrijfsterrein in Harselaar-Zuid te ontwikkelen en Nijkerk ontwikkelt onder meer 27 ha bedrijfsterrein in De Flier. De twee Gelderse gemeente ontwikkelen zich hiermee tot concurrenten voor de afzet van bedrijfsterreinen zoals in Vathorst en De Wieken. Hoe rijmt het college de ambities om enerzijds 2.000 tot 3.000 extra banen per jaar binnen de eigen regio te ontwikkelen en gelijktijdig strategische allianties aan te gaan voor de overloop van werkgelegenheid naar de twee Gelderse – concurrerende – gemeenten?

 Vraag 8

Bovenstaande vragen, naar voren gekomen bij eerste lezing van de bijgestelde IGE, plaatsen de opmerking in de RIB ‘De Bijstelling IGE bevat geen nieuw beleid’ wel in een bijzonder licht. Is het college bereid om met de gemeenteraad over de Bijstelling IGE in discussie te gaan alvorens deze aan het provinciaal bestuur wordt toegezonden?

 Raphaël Smit, Gerard van Vliet, Onno Roelé

(fractie Groep Van Vliet)

Written by raphaelsmit

03/05/2011 at 09:36

Geplaatst in Amersfoort

Amersfoort Anders

Groep van Vliet

 Persbericht

Amersfoort, 2 mei 2011

 Opvang naast Eemplein: onzalig plan

Het voorstel van het College van B en W om naast het Eemplein een opvang voor dak- en thuislozen te openen, is een dom idee . Het getuigt van weinig visie en moet vooral worden gezien als paniekvoetbal.

 Al enkele jaren ligt het gebied tussen het nieuwe gebouw van de Hoge School Utrecht en Zandvoort aan de Eem grotendeels braak. De gemeenteraad heeft enkele jaren geleden het idee ondersteund om op deze plek de komende tien tot vijftien jaar ruimte te geven aan nieuwe bedrijven, vooral in de creatieve sfeer: de Creatieve Stad’. Gezien de tijdelijkheid van deze bestemming is de grondprijs laag gehouden; pas nadat definitieve plannen voor dit gebied bekend zijn wordt een sluitende grondexploitatie gepresenteerd.

 De eerste plannen voor de nieuwe creatieve stad naast het nieuwe Eemlein en de Hoge School gaan binnenkort van start. Het is een gebied dat verschillende stedelijke functies verbindt: de hogeschool, het nieuwe winkelcentrum, studentenhuisvesting, culturele functies zoals de Popkelder en de creatieve bedrijven aan de Kleine Koppel. Een nieuw stukje stad dus waar recreatie, educatie en creativiteit elkaar moeten versterken.

 In een dergelijke omgeving past naar de mening van Amersfoort Anders geen dag- en nachtopvang voor alcoholisten en daklozen. Dat het college de opvang aan de Leusderweg niet verder wil ontwikkelen, is toe te juichen. Bij het vinden van een nieuwe opvanglocatie is de keuze van het college echter te kort door de bocht. Een openbare zoektocht, gebaseerd op duidelijke uitgangspunten, is het minste dat de stad van een verstandig gemeentebestuur mag verwachten.

 Het argument van de lage grondkosten bij het voorstel tot vestiging van een gecombineerde opvangvoorziening naast het Eemplein is een drogredenering. De raad heeft in het verleden ingestemd met de – voorlopige – lage grondkosten in het Oliemolenkwartier om daarmee nieuwe, creatieve bedrijvigheid een kans te geven. Het college voert ook de zoektocht naar opvanglocaties uit 2008 op als vestigingsargument. Op basis van de toen gehanteerde criteria is juist niét voor een locatie in het Oliemolenkwartier besloten. Waarom deze locatie – waar intussen allerlei andersoortige initiatieven op gang zijn gekomen – ineens wél geschikt zou zijn, is door het college niet duidelijk gemaakt.

 Amersfoort Anders (Groep van Vliet) dringt er daarom bij het college op aan het voorstel voor het geplande zorgcentrum terug te nemen. Eerst nadenken en een open discussie voeren is beter dan het droppen van plannen die de toets der kritiek niet kunnen doorstaan.

 Amersfoort Anders (Groep van Vliet)

Written by raphaelsmit

02/05/2011 at 17:00

Geplaatst in Amersfoort