Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

Archive for december 2008

leave a comment »

Het college zelf is de nestbevuiler

Vrijdag 12 december 2008

De afgelopen weken was een lijst van schriftelijke vragen gesteld over de grondtransacties in Vathorst-West, het lekken van een geheim collegebesluit door ambtenaar Ashouwer en het twee jaar lang in een la verstoppen door wethouder Hekman van een ontluisterend onderzoeksrapport. De vragen waren afkomstig van de Burgerpartij en van Jouw Amersfoort, het college heeft ze deze dag in één pakket beantwoord.
Uiteraard komt de BPA de komende tijd terug op de antwoorden die het college heeft gegeven. Daar is alle aanleiding toe, want met de beantwoording lijkt het college zich nog verder in de nesten te hebben gewerkt: de ene misser wordt met een volgende misser gedekt, en dat alles omdat het college zijn eigen fouten niet wenst toe te geven.

Wat zeer frappeert, is de persverklaring die bij de antwoorden door het college is uitgegeven. Daarin wordt de burgemeester geciteerd, die vindt dat met de vragen en de daarmee samenhangende publiciteit grenzen zijn overschreden en mensen persoonlijk worden beschadigd. Met dit laatste doelt zij uiteraard vooral op ex-ambtenaar Ashouwer. ‘De stad wordt beschadigd, dat betreuren wij zeer,’ aldus de burgermeester.
Ik wil haar opmerkingen niet ranzig noemen – dat oen andere wel. Maar uit haar reactie blijkt dat het onze burgemeester in meer dan behoorlijke mate aan zelfreflectie ontbreekt. De schuld van alle ophef wordt naar gemeenteraadsleden (die een controlerende functie vervullen) geschoven, terwijl zij zelf en haar overige collegeleden de feitelijke oorzaak zijn van het probleem.

Een ambtenaar heeft een fout gemaakt, dat is zonneklaar. Maar wat er ook gebeurt, het dagelijkse bestuur van onze stad is verantwoordelijk voor het optreden van zijn ambtenaren. Of het college van te voren van misstappen op de hoogte was of niet, doet daarbij niet terzake: het bestuur is uiteindelijk verantwoordelijk en dient die verantwoordelijkheid ook te nemen. Dat is de politieke mores in ons democratisch Nederland.
Niet in Amersfoort, zo blijkt. Een ambtenaar begaat een misstap en benadeelt daarbij de stad in omvangrijke mate. Het onderzoek, waaruit dit zonneklaar blijkt, wordt door wethouder Hekman twee jaar lang in de kast gelegd. De raad ervaart door toeval van het onderzoeksrapport en eist openbaarmaking. Na deze openbaarmaking jokken overige collegeleden dat zij tot aan de dag waarop de raad over het onderzoek in discussie gaat, niet van het rapport te hebben geweten of het althans niet binnen het college daarover te hebben gesproken. En de eerst verantwoordelijke wethouder schuift alle verantwoording voor het gebeuren van zich af, niet het college maar de ambtenaar is de boze boeman.

Is het dan vreemd dat deze ambtenaar (intussen ex-ambtenaar) alle kritiek over zich heen krijgt. Het bestuur, dat feitelijk verantwoordelijk is maar zich drukt, heeft de heer Ashouwer in de kou laten staan. En onze burgemeester (we doen het toch zo goed en het is toch zo gezellig!) huilt krokodillentranen, schijnbaar zonder zich te realiseren dat zij de meeste verantwoordelijkheid draagt voor alle ophef. Schande!

Een misser in de nieuwe dienstregeling

Donderdag 11 december 2008

Nog enkele dagen en de nieuwe dienstregeling voor het busvervoer in onze stad treedt in werking. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt sinds kort bij de provincie. Onlangs heeft de raad geconstateerd dat het met de oude buslijnen 4 en 5 niet goed zit. Wethouder Luchteveld heeft, na een motie over dit probleem, toegezegd bij de provincie te pleiten voor aanpassingen, c.q. het instandhouden van de oude lijnvoering. Welke inspanning hij heeft gepleegd en wat daarvan de resultaten zijn, weten we nog niet. Aan te nemen is dat de wethouder de raad spoedig informeert over zijn inspanningen.

Het gedeelte van Vathorst rond de Darthuizerberg en een groot deel van het bedrijvengebied zijn vanaf komende week verstoken van openbaar vervoer. Alle mooie praatjes over het stimuleren van het openbaar vervoer en het uit de auto halen van bewoners en werkers in Vathorst, blijken van nul en gene waarde te zijn. En omdat we van wethouder Luchtenveld nog niets hebben gehoord, lijkt het banale plan dat onder provinciale regie is uitgewerkt, operationeel te worden.
Daarbij is de oplossing niet zo moeilijk. Laat één buslijn vanaf het Vathorster station via de zuidelijke boulevard naar de afrit Noord rijden, en van daaruit de oude route via de Ringweg Noord en de Maatweg volgen. De andere buslijn zou vanaf het Vathorster station de noordelijke boulevard kunnen bedienen en door kunnen rijden naar de Heideweg, van waaruit verder de oude route via Zielhorst en Schothorst kan worden gevolgd. Bij de Finse Mark ontstaat een extra overstapmogelijkheid.
Het lijkt simpel. Het is het ook. Maar niet vanuit het zicht vanaf provinciale bureaustoelen.

Een herboren GUS

Woensdag 10 december 2008

Hoera, de GUS betreedt weer de arena. Het oude bestuur van de GUS (Geen Uitbreiding Stort) was moegestreden, na zo’n acht jaar te hebben opgebokst tegen provinciale ambtenaren, de firma Smink en een zich formeel opstellend Amersfoorts gemeentebestuur. De oude bestuursleden verdienen meer dan een compliment, ze hebben zich ontwikkeld tot deskundigen die het gelijk menig keer aan hun zijde hadden, het echter niet kregen. Economische belangen en een totaal gebrek aan beleidsflexibiliteit op het provinciehuis (twee zaken die niet los van elkaar staan) hebben de discussie over de stortplaats en de baggerstort bepaald.
Frisse krachten hebben het stokje overgenomen. Daarbij worden nieuwe wegen ingeslagen en wordt het provinciaal bestuur, dat de komende tijden over een aantal nieuwe vergunningen moet beslissen, het vuur aan de schenen gelegd.

Intussen zie ik vanaf mijn werkplek het duinenlandschap van Smink groeien en groeien. Wat er precies in de nieuwe hopen afval steekt, weet ik niet. Een verzoek van mijn fractie aan ons gemeentebestuur om door metingen de zaak in de gaten te houden, is van de hand gewezen. Het nieuwe bestuur van de GUS kan op elke gewenste medewerking van de BPA rekenen!

De Kersenbaan: kiezen uit meerdere kwaden

Dinsdag 9 december 2008

Het besluit is gevallen, het definitieve tracé voor de Kersenbaan is vastgelegd en er is een keuze gemaakt voor de kruising van de Kersenbaan met de binnenring bij Roethof (Arnhemsestraat, Vermeerstraat enz.). Er komt een afrit vanaf de binnenring naar de Kersenbaan richting A28, de Arnhemseweg-Zuid wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer. Om de verkeersdruk in de E.Meysterweg en de Daltomnstraat te verminderen, wordt er in deze straten éénrichtingverkeer in oostelijke richting gecreëerd, het verkeer in westelijke richting moet via de Kersenbaan en de Bosweg zijn weg vinden.

Het stond van tevoren vast: welk besluit er ook wordt genomen, er zullen altijd mensen minder gelukkig zijn. Dat geldt ook voor partijen binnen de gemeenteraad, waar een keuze moest worden gedaan uit vijf alternatieven. De BPA was niet erg gecharmeerd van het eenrichtingsmodel omdat de opluchting bij bewoners in de ene straat leidt tot extra overlast in andere straten. De Bosweg, de omgeving van het Borneoplein en de Hugo de Grootlaan krijgen het nu voor de kiezen. En omdat er bij Roethof geen afrit vanaf de Kersenbaan worden aangelegd, moet Dorrestein extra verkeer gaan verwerken en dreigen er problemen bij de Kersenbaan ter hoogte van de Leusderweg te ontstaan.

Maar zoals gezegd: elke oplossing heeft voor- en nadelen. Belangrijk is dat er een keuze is gemaakt. Dat we over enkele jaren opnieuw moeten praten over de verkeerscirculatie in Amersfoort-Zuid, is nu al te voorspellen. Rondom het kruispunt Roethof knallen de champagneflessen, maar het verkeer zal er niet door afnemen en elders zijn weg zoeken.

De Koppel: liever geen Vogelaarwijk

Maandag 8 december 2008

De PvdA-fractie heeft het idee geopperd om van De Koppel een soort Vogelaarwijk te maken. Tot nog toe heeft onze stad één Vogelaarwijk: Kruiskamp. Toen minister Vogelaar ruim een jaar geleden Kruiskamp van haar etiket voorzag, heerste er verbazing binnen onze stad. Amersfoort Vernieuwd concentreert zich de komende jaren vooral op Liendert en op Rustenburg-Schuilenburg, de vernieuwing van Kruiskamp is al jaren geleden gestart en nadert zijn voltooiing. Maar de nieuwe (en intussen weer afgezette) minister was zeer gedecideerd: het is Kruiskamp of het is niets.

Het afgelopen jaar is er binnen de gemeenteraad de nodige kritiek geuit op de wijze waarop het rijk zijn steun gaf aan de Vogelaarwijk Kruiskamp. In plaats van veel extra geld werd er vanuit Den Haag vooral extra bureaucratie over de stadsvernieuwingswijk gestort. Velen in ons land vroegen zich af of je echt blij moet zijn met het predikaat ‘Vogelaarwijk’. Onder vorige ministers was het beleid duidelijker en effectvoller, maar ja, dat waren geen PvdA-ministers.
Je moet je dus afvragen of het een goed idee is om De Koppel ineens van een nieuw etiket te voorzien. Nieuwe plannen, extra bureaucratie: zitten we daar op te wachten. Vooral omdat er in De Koppel de afgelopen jaren best het een en ander heeft plaatsgevonden. De openbare ruimte is opgeknapt, aan de oostkant van de Meridiaan is het een en ander neergezet voor de jeugd en voor buurtcontacten. Er is intussen in De Koppel heel wat nieuw gebouwd, langs de Eem en rondom het Boogschutterplein. En de school aan het Zuiderkruis heeft een ABC-status gekregen en is daartoe uitgebreid, waardoor nieuwe buurtfuncties er een plaats konden krijgen.
Wat niet heeft plaatsgevonden, is de vernieuwing van Jericho-Jeruzalem. De ingrijpende plannen die ooit voor deze wijkjes werden ontwikkeld, zijn door de bewoners van de hand gewezen. Het zijn hechte buurtjes waar de bewoners zich prettig voelen, aan ingrijpende veranderingen bestond geen behoefte. Reden dus om kostbare plannen die voorbijgaan aan de wensen van de bewoners, in te trekken. Een meer officiële status van de wijk in het kader van de stadsvernieuwing zou er toe kunnen leiden dat oude plannen voor ingrijpen in Jericho-Jeruzalem weer boven tafel zouden komen. Daar zitten we niet op te wachten.

Dat er onder de bewoners in De Koppel best nog wensen bestaan, is logisch. De meeste wensen zouden kunnen worden bevredigd, wanneer ergens in De Koppel ruimte zou komen voor de jeugd en voor buurtactiviteiten zoals taallessen voor allochtone vrouwen én mannen. Er is een behoorlijke doorloop binnen de winkelstrip aan de Meridiaan, misschien liggen daar nog goede kansen!

Written by raphaelsmit

15/12/2008 at 14:53

Geplaatst in Uncategorized

leave a comment »

De onzin van besloten vergaderingen

Vrijdag 5 december 2008

Dinsdag vindt er een besloten vergadering plaats over de stand van zaken rondom de afgebrande Elleboogkerk waarin het Armandomuseum was gevestigd. De financiële afhandeling daarvan levert nogal wat problemen op. Daarbij speelt de schuldvraag een grote rol, voor de verzekeringsmaatschappijen een cruciale kwestie.

Ik heb het niet zo met besloten vergaderingen. Ze vinden gelukkig niet vaak plaats, maar ik heb al vaker meegemaakt dat je je achteraf afvraagt waarom voor beslotenheid werd gekozen. Die vraag heb ik ook voor de komende dinsdag. Vandaag stond namelijk een uitgebreid artikel in de Amersfoortse Courant waar op datgene wat dinsdag aan de orde is, uitvoerig wordt ingegaan. De indruk ontstaat dat de AC al over de informatie beschikt waarover de raadsleden dinsdag in beslotenheid nog moeten worden geïnformeerd. Dus: waarom besloten?

En een week later is er weer een besloten vergadering. De zin daarvan is mij nog niet duidelijk, maar dat zal nog wel blijken. Overigens: aan het begin van de vergadering moeten de raadsleden nog officieel besluiten of de vergadering ook werkelijk besloten moet zijn. De betreffende wethouder moet dus met een goed verhaal komen.
Overigens: het begrip besloten is natuurlijk relatief. Indien een raadslid achteraf meent dat het in het belang van de stad is om de geheime informatie vanuit het college wereldkundig te maken, dan staat hem of haar weinig in de weg. Een sanctie bestaat niet meer, nu het college heeft verklaard geen aangifte te doen tegen ambtenaar Ashouwer die een geheim collegebesluit ‘in het belang van de stad’ aan belanghebbende ontwikkelaars doorgaf, hetgeen de stad omstreeks tien miljoen euro schade kan gaan opleveren. Wat bij een ambtenaar wordt gedoogd, moet voor een raadslid toch ook zijn toegestaan! Dus wat is de zin van een besloten vergadering?

Daar zijn ze: de papiercontainers!

Donderdag 4 december 2008

Eind augustus stelde ik schriftelijke vragen aan het college over goudpapiercontainers in Vathorst-Laak. Voor het verzamelen van afval in Laak zijn ondergrondse containers geplaatst. Deze zijn op genoeg plaatsen te vinden, maar allemaal bestemd voor restafval. Ik kon maar één container opsporen voor oud papier, wat ik bitter weinig vond. Wel was bij elke stortplek voor restafval een nog afgesloten put te vinden, waarvan de bestemming voor mij slechts een raadsel opleverde.
De beantwoording van de vragen liet even op zich wachten, maar half november was het zover. Uit de beantwoording blijkt dat de tweede put eigenlijk voor GFT-afval was bestemd. Maar ja, zoveel tuinen vindt je niet in Laak, zeker geen grote – om over bomen maar te zwijgen. Reserveren voor GFT-afval was dus niet noodzakelijk, aldus het College. Dat had ik wel kunnen voorspellen!
Voor oud papier had ik één container gevonden. Klopt, aldus het college, want er wordt maar één papiercontainer per 700 woningen geplaatst. Omdat in Laak intussen al meer dan duizend woningen zijn opgeleverd, wordt binnen ongeveer twee maanden een tweede container geplaatst, aldus het college in zijn antwoorden.
Wie schetst mijn – prettige – verbazing dat ik afgelopen week, nog geen twee weken nadat ik de antwoorden ontving, bij een wandeling door Laak al drie papiercontainers kon spotten. Ze stonden redelijk dicht bij elkaar (twee zelfs vrijwel tegenover elkaar!), wat misschien niet zo handig is, maar vooruit, het begin is er. Op twee plekken stonden stapels dozen naast de intussen volle containers, dus nu nog even wat aandacht voor het regelmatig legen en we zijn weer een stap verder.
Overigens: de containers staan nog altijd tien minuten lopen van mijn woning, dus voorlopig stort ik mijn papier maar bij het restafval. Het wachten is nu nog op een brief van de ROVA waarin de bewoners in Laak worden geïnformeerd over het verzamelen van oud papier en de plaatsen waar dat kan gebeuren.

Wat is er aan de hand met Smink?

Woensdag 3 december 2008

De SP stelde in september schriftelijke vragen over de manege aan de Bunschoterstraat. In het gebouw zou een manege die uit Vathorst moest verdwijnen, worden ondergebracht. Er werd een prachtige hal gebouwd, maar de initiatiefnemer verslikte zich daarin. Smink Onroerend Goed nam het gebouw over en verhuurde het vervolgens aan een autobedrijf, tegen alle regels van het bestemmingsplan in.
De gang van zaken kreeg alle aandacht vanuit de raad. Onder meer Fethi Killi en ik stelden enkele jaren geleden vragen over het handhaven van het bestemmingsplan. Het beleid is dat ongewenste bedrijfsmatige activiteiten in Hoogland-West moeten worden geweerd. Er werd handhaving toegezegd, maar er is pas jaren later echt van handhaving sprake, pas nadat het college Smink heeft toegezegd dat rondom het manegegebouw een golfbaan mag worden aangelegd. Tegen dit laatste zijn al de nodige bezwaren ingediend, maar het college blijft er bij dat Smink moet worden gecompenseerd voor het beëindigen van een niet legale activiteit. Zo zijn de regels in onze stad.
Terecht dat de SP de kat weer de bel heeft aangebonden. Het duurde even, maar uiteindelijk zijn de 27 vragen die werden gesteld deze week beantwoord. Wie de antwoorden van het college leest, kan maar één conclusie trekken: de handhaving is met grote tegenzin uitgevoerd, er wordt veel energie gestoken in het tevredenstellen van de firma Smink en het algemeen belang, in casu bezwaren van de gewone burgers in onze stad, wordt slechts tandenknarsend gediend. Dit doet mij overigens denken aan de wijze waarop met de, door omwonenden bestreden, clandestiene hondenkennel bij Zielhorst is geopereerd. U raadt het al: eveneens op een locatie van de firma Smink.

Na jaren lange betrokkenheid bij het openbaar bestuur in onze stad, ontstaat bij mij langzamerhand het idee dat er op het stadhuis ambtenaren zitten die te nauwe relaties hebben met de firma Smink. De Bunschoterstraat, de hondenkennel, een onnodig dure afkoop van de baggerstort (kosten voor de stad: bijna 20 miljoen euro), het afwijzen door het college van gemeentelijke milieucontrole rondom de afvalberg van Smink, noem maar op: het is altijd Smink die aan het langste einde trekt, het is steeds het algemene belang (dus de Amersfoortse bevolking) die het gelag moet betalen. Kan hier nog sprake zijn van toeval?

Samenwerken en de macht van de raad

Dinsdag 2 december 2008

Vandaag werd de raad geïnformeerd over de pakketstudie Verder. Achter deze cryptische omschrijving schuilt een samenwerkingsverband van gemeentelijke, provinciale en rijksoverheden binnen onze provincie. Het doel van deze samenwerking is het oplossen van de verkeersproblemen, bijzonder die bij het autoverkeer. Wie wenst dat niet, kijkend naar de steeds verder groeiende files (in tijd en lengte) die ook rondom Amersfoort tot hoge economische schade leiden.

Dat er eindelijk iets gaat gebeuren, is alleen maar toe te juichen. Exclusief de maatregelen die de NS gaat nemen, wordt er de komende tien jaren zo’n 3,1 miljard euro aan het verkeer in onze provincie besteed. Amersfoort draagt daar 20 miljoen euro in bij, extra geld uiteraard, want de al eerder gelanceerde plannen vallen buiten dit bedrag. Van het Amersfoortse geld profiteert vooral de fietser.
Meest opvallende activiteiten uit de pakketstudie vormen de verbreding van de A1 en de A28, de reconstructie van het verkeersplein Hoevelaken en het oplossen van knelpunten, zoals aan de westkant van onze stad. Tijdens de discussie van vanavond vroegen enkele raadsleden wat er met de plannen aan de snelwegen gebeurt indien de gemeenteraad daarmee niet instemt. Onnozel, zou je bijna kunnen denken: de algemene regel binnen onze maatschappij is in het algemeen: wie betaalt, bepaalt!
Wethouder Luchtenveld sprak mooie woorden over gezamenlijk overleg en het vinden van een door iedereen afgezegende oplossing. Maar uiteindelijk werd toch duidelijk gemaakt: de keuze is aan de minister, niet aan de Amersfoortse gemeenteraad. Veel eerder is het zo dat de Amersfoortse raad waarschijnlijk tandenknarsend instemt met bepaalde maatregelen. Immers: we zingen als gemeente mee in het koor dat ‘Verder’ heet en dan moet je wel in de goede melodie blijven meezingen! Toch?

Verrassingen binnen het waterschap

Maandag 1 december 2008

De uitslag van de waterschapsverkiezingen is eindelijk bekend. Dat levert in elk geval drie opmerkingen op.
Opvallend is dat de PvdA, op de Vereniging Kleine Kernen Gelderland na, de kleinste fractie binnen het waterschap wordt.
Even opvallend is dat de Christen Unie en de SGP samen net iets meer stemmen hebben dan de nummer één bij de uitslagen. Bei beide constateringen moet natuurlijk worden opgemerkt dat de waterschapsverkiezingen zich niet tot Amersfoort beperkten, maar het gehele gebied Eem en Vallei omvat. En we leven nu eenmaal aan de rand van de Veluwe!
Verrassend is de overwinning van Water Natuurlijk. Deze partij is opgericht vanuit D66- en GL-kringen. Hadden deze partijen onder eigen vlag aan de waterschapsverkiezingen deelgenomen, dan had de uitslag er heel anders uitgezien en was het CDA als grootste fractie uit de bus gekomen.
En voor wie de uitslag ontgaan is, deze was als volgt: Water Natuurlijk: 26.221, CDA: 18.914, SGP: 14.180, CU: 12.110, Algemene Waterschapspartij: 11.836, VVD: 11.524, PvdA: 10.305, Vereniging Kleine kernen Gelderland: 3.182.

Written by raphaelsmit

07/12/2008 at 18:43

Geplaatst in Uncategorized