Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

Toekomst van het Eemland

Amersfoort Anders

Groep Van Vliet

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Amersfoort

Overeenkomstig artikel 43 van het Reglement van Orde van de raad doe ik u onderstaande vragen aan het College van B en W toekomen:

 Bijstelling Integrale Gebiedsuitwerking Eemland 2011

 Samen met de andere gemeenten in de regio, heeft Amersfoort de Integrale Gebiedsuitwerking Eemland (IGE) bijgesteld. De bijgewerkte IGE is als proactieve bijdrage ingebracht bij het provinciaal bestuur, als bouwsteen voor de nieuwe ruimtelijke structuurvisie van de provincie. Door middel van een Raadsinformatiebrief (2011-30) is de gemeenteraad over de bijgewerkte IGE geïnformeerd. Het bijgestelde beleid is niet ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd omdat deze naar de mening van het college geen nieuw beleid bevat. Bij lezing van het concept voor de bijstelling 2011 van de IGE zijn echter punten op te merken die tot onderstaande vragen leiden..

 Vraag 1

Volgens de regiogemeenten kan circa 1.500 ha van de nieuw te realiseren Ecologische Hoofdstructuur (EHS) worden geschrapt omdat deze niet van cruciaal belang zijn voor het duurzaam functioneren van de EHS (pagina 10). Om welke 1.500 ha gaat het hierbij en waarom zijn deze niet meer van cruciaal belang?

 Vraag 2

Volgens de regiogemeenten mogen de provinciale plannen  geen gewenste ontwikkelingen op het gebied van Natuur en Landschap blokkeren. Een van die gewenste ontwikkelingen betreft de inrichting van de Wespentaille tussen Bunschoten en Vathorst (pagina 10). Welke gewenste inrichting betreft dit en is deze al door de gemeenteraad van Amersfoort vastgesteld?

 Vraag 3

Voor de overheveling van de bouwopgave van 15.000 woningen vanuit het Utrechtse Structuurgebied naar Almere is de tot standkoming van een HOV-verbinding tussen Amersfoort en Almere een voorwaarde (pagina 13). Wat zijn de consequenties voor de bouwopgave in het Eemland indien de provincie de gewenste HOV-verbinding niet of in onvoldoende mate in het provinciaal structuurplan opneemt?

 Vraag 4

In de bijgestelde IGE is een geactualiseerd overzicht gegeven van de noodzakelijke woningproductie in het Eemland tot het jaar 2030 (pagina 15). Uit de cijfers blijkt  dat er, op basis van de tot nog toe berekende plancapaciteit, in het Eemland tot 2030 een tekort aan bouwplannen is van 3.072 woningen. Dit aantal is beduidend hoger dan eerdere getallen van ca 600 woningen tekort. Waar denkt het college dat binnen de regio deze ruim 3.000 woningen moeten worden gerealiseerd?

 Vraag 5

In de bouwplannen, zoals weergegeven op pagina 15 van de bijstelling, wordt gedurende de periode van 2020 tot  2025 voor Amersfoort uitgegaan van de bouw van 2.120 woningen in de uitleggebieden. Dit betreft de woningbouw in Vathorst-West. Voor de periode 2025 tot 2030 is geen capaciteit meer aanwezig. In de conclusies op pagina 17wordt gesproken over 3.000 woningen in Vathorst-West. Welk van deze twee genoemde getallen is de juiste en, indien 3.000 woningen het uitgangspunt is, wanneer worden de resterende 880 woningen gerealiseerd?

 Vraag 6

Een aantal binnenstedelijke projecten, zoals de Kop van Isselt, de Wagenwerkplaats en het project Hogeweg, kan slechts worden gerealiseerd indien de provincie deze (en mogelijk andere, niet genoemde) projecten financieel ondersteunt (pagina 17). Wat zijn de gevolgen voor deze binnenstedelijke uitbreidingen indien de provincie niet tot medefinanciering van deze projecten in staat of bereid is?

 Vraag 7

De regio Amersfoort is ambitieus, aldus de bijgestelde IGE. Om haar ambities waar te maken wordt er gestreefd naar 2.000 tot 3.000 extra banen per jaar (pagina 18). Op dezelfde pagina schrijven de regiogemeenten dat zij strategische allianties willen aangaan met de gemeenten Barneveld en Nijkerk. Deze gemeenten hebben, zo wordt vermeld, zich in principe bereid  getoond om een eventuele overloop uit de Regio Amersfoort te faciliteren. Barneveld is voornemens nog 72 ha bedrijfsterrein in Harselaar-Zuid te ontwikkelen en Nijkerk ontwikkelt onder meer 27 ha bedrijfsterrein in De Flier. De twee Gelderse gemeente ontwikkelen zich hiermee tot concurrenten voor de afzet van bedrijfsterreinen zoals in Vathorst en De Wieken. Hoe rijmt het college de ambities om enerzijds 2.000 tot 3.000 extra banen per jaar binnen de eigen regio te ontwikkelen en gelijktijdig strategische allianties aan te gaan voor de overloop van werkgelegenheid naar de twee Gelderse – concurrerende – gemeenten?

 Vraag 8

Bovenstaande vragen, naar voren gekomen bij eerste lezing van de bijgestelde IGE, plaatsen de opmerking in de RIB ‘De Bijstelling IGE bevat geen nieuw beleid’ wel in een bijzonder licht. Is het college bereid om met de gemeenteraad over de Bijstelling IGE in discussie te gaan alvorens deze aan het provinciaal bestuur wordt toegezonden?

 Raphaël Smit, Gerard van Vliet, Onno Roelé

(fractie Groep Van Vliet)

Written by raphaelsmit

03/05/2011 bij 09:36

Geplaatst in Amersfoort

%d bloggers liken dit: