Politiek Dagboek

Beschouwingen van Raphael Smit over Politiek Amersfoort en Omstreken

leave a comment »

Donderdag 23 september 2004

Woensdagavond vond in De Observant de informatieavond over de aanpassing van de plannen voor Puntenburg en Trapezium plaats. Puntenburg en Trapezium vormen het nieuwbouwgebied tussen Soesterkwartier en het Eemcentrum. Het Trapezium is een kantorencomplex langs de spoorbaan, Puntenburg is het daarop aansluitende woongebied. De plannen zijn grootstedelijk: grote dichtheden en hoge gebouwen gaan het beeld bepalen. De eerste gebouwen die onlangs zijn opgeleverd of nog in bouw zijn, geven een indruk van de schaal waarin wordt gebouwd. Rond het pas geopende Eemplein zijn enkele woon- en werktorens van zo’n vijftien verdiepingen gepland.

Mede door de tegenzittende bouweconomie komen de belangrijkste gebouwen niet tot ontwikkeling. Op verzoek van de gemeente heeft de stedenbouwkundige Khandekar, die ook het gebied ten westen van het station in Den Bosch heeft ontwikkeld, de grootschalige plannen voor het Trapezium en Puntenburg aangepast. De twee grootste bouwblokken worden, volgens de nieuwste plannen, nu doorsneden door enkele nieuwe straten. Het geheel wordt daardoor makkelijker te verkavelen, zodat het gefaseerd kan worden uitgevoerd. Khandekar heeft zich ook gebogen over de invulling van de Brouwerskom en de groene ruimte in Puntenburg heeft een andere vorm gekregen.

In De Observant was een dertigtal belangstellenden bijeengekomen: vertegenwoordigers van belangengroepen en bewoners uit het Soesterkwartier. Na een uiteenzetting door Khandekar werd ruimschoots gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen. Door enkelen werd deze gelegenheid aangegrepen om actuele zaken, zoals de verkeersonveiligheid door racende brommertjes op de Puntenburgerlaan, onder de aandacht te brengen. De meeste vragen hadden betrekking op de verkeerssituatie in het te ontwikkelen gebied en op de inrichting van de openbare ruimte.

Van verschillende kanten werd waardering uitgesproken over de nieuwe aanpak. Er is tijdig met bewoners en belangengroepen overlegd en opmerkingen zijn zoveel als mogelijk verwerkt. Daarbij moest rekening worden gehouden met de belangen van de ontwikkelaars die in het gebied al grond hebben gereserveerd. Deze woensdagavond was in feite de start van de inspraakronde. Nadat de raad het herontwikkelingsplan, eventueel aangepast met de inspraakresultaten, heeft goedgekeurd volgt nog een tweede inspraakronde, alvorens het bestaande bestemmingsplan wordt aangepast.

Woensdag 22 september 2004

Malburgen in Arnhem, ten zuiden van de Rijn, is een van de 56 aandachtsgebieden van VROM. Aandachtsgebieden zijn in hoofdzaak vroegnaoorlogse woonwijken die hard aan vernieuwing toe zijn en waarvoor het Rijk extra geld beschikbaar stelt. Een van de tot nog toe belangrijkste subsidiestromen draagt de naam IPSV, wat staat voor Innovatieve Projecten Stedelijke Vernieuwing. Regelmatig organiseert het NIROV, samen met het ministerie VROM, de stichting Kei en andere organisaties excursies naar de IPSV-projecten – deze woensdag dus naar Arnhem.

Ik kon daardoor, samen met zo’n dertig andere deelnemers – stedenbouwers, corporatiemedewerkers, architecten, ambtenaren en projectontwikkelaars – deze dag kennis maken met de ingrepen in een van de eerste naoorlogse nieuwbouwgebieden in Arnhem. Projectleiders van de gemeente en de woningbouwcorporatie Volkshuisvesting, alsmede een vertegenwoordiger van het bewonersplatform, presenteerden de plannen en gingen in op het tien jaar lange proces dat aan de renovatie van Malburgen is vooraf gegaan.

Een van de opvallende punten is de wijze waarop de bewoners bij het ontwikkelingsplan en de uitvoering zijn betrokken. Dat hebben zij, na de eerste presentatie van het Masterplan in 1994, afgedwongen – de gemeente en de corporatie zijn hier constructief op ingesprongen. De bewonersvertegenwoordigers zijn de gelijkwaardige derde partij in het gehele renovatieproces.

Doordat de bewoners serieus worden genomen, is de participatie groot. Van de ruim 7.000 bewoners in Malburgen (waarvan een groot deel van allochtone afkomst) participeren zo’n 600 bewoners in allerlei werkgroepen en overlegorganen. Er vinden halfjaarlijkse conferenties voor alle inwoners plaats, de gemeente geeft regelmatig informatiekranten uit en het bewonersplatform heeft in een van de huis-aan-huisbladen elke week een halve tot een hele pagina beschikbaar voor actuele informatie. Op deze wijze leggen de vertegenwoordigers van de bewoners in het overleg met de gemeente en de corporatie verantwoording af tegenover hun medebewoners in Malburgen.

De excursie liet bij mij twee belangrijke indrukken achter: door de bewoners serieus en intensief te betrekken is er een hecht draagvlak voor de ingrijpende saneringsplannen in Malburgen ontstaan. En de tweede: in Amersfoort bouwen we mooier, wat zowel voor de nieuwbouw (voor zover gereed in Malburgen) als voor de renovatie geldt. Daar staat overigens tegenover dat de huur- en koopprijzen van de woningen, oud en nieuw, in Malburgen lager liggen dan we in onze stad gewend zijn.

Written by raphaelsmit

23/09/2004 bij 16:57

Geplaatst in Uncategorized

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: